Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


MEDLEMMAR


Hedersmedlemmar

Professor emeritus Lars Huldén
Professor emeritus Matti Klinge
Professor Marie-Christine Skuncke

Styrelsen 2016

docent Timo Kaitaro
mus. dr Assi Karttunen
docent Henrik Knif
fil. mag. Sophie Holm
fil. lic. Markku Kekäläinen
professor Kirsi Vainio-Korhonen
fil. mag. Elina Maaniitty
fil. mag, arkitekt Panu Savolainen
fil. dr Päivi Räisänen-Schröder
fil dr Mikko Tolonen
fil. mag. Lauri Viinikkala
fil. dr Charlotta Wolff

Ordinarie medlemmar

Magdalena af Hällström
Kaarlo Arffman
Wilhelm Brummer
Stig Dreijer
Jari Eilola
Andrew Eriksson
Pia Forssell
Riikka Forsström
Juha-Matti Granqvist
Sofia Gustafsson
Zachris Haaparinne
Jani Hakkarainen
Sampsa Hatakka
Sirkka Havu
Johanna Holmberg
Pekka Hongisto
Kati Hämäläinen
Pasi Ihalainen
Johanna Ilmakunnas
Ulla Ijäs
Essi Iso-Oja
Maren Jonasson
Päivi Järviö
Marjo Kaartinen
Elina Kauppinen
Petri Karonen
Matti Klinge
Rainer Knapas
Henrik Knif
Maija van der Kooij
Petter Korkman
Pekka Koskinen
Anu Koskivirta
Urpo Kovala
Markus Kuikka
Ritva Kylli
Liisa Lagerstam
Mikko Lahtinen
Mikko Lappalainen
Mirkka Lappalainen
Ulpu Leppäaho
Irma Lounatvuori
Virpi Luoma
Ville Lähde
Elina Maaniitty
Jani Marjanen
Lauri Martikainen
Anssi Mattila
Lauri Mehtonen
Henrik Meinander
Jenni Merovuo
Joachim Mickwitz
Elina Mustonen
Aino Mäkikalli
Ilkka Mäkinen
Minna Nevala
Ere Nokkala
Märtha Norrback
Jouko Nurmiainen
Folke Nyberg
Lotta Nylund
Sanna Nyqvist
Erna Oesch
Vesa Oittinen
Jari Ojala
Jyrki Paaskoski
Jessica Parland-von Essen
Osmo Pekonen
Jarmo Pulkkinen
Hanna Pulla
Panu Pulma
Meri Päivärinne
Marja-Liisa Rajaniemi
Henry Rask
Martina Reuter
Marja Rumpunen
Esa Ruuskanen
Päivi Räisänen-Schröder
Liisa Steinby
Anni Sairio
Panu Savolainen
Jaakko Sivonen
Jyrki Siukonen
Hanna Sonkajärvi
Johan Stén
Jan Strang
Kristiina Taivalkoski-Shilov
Joonas Tammela
Henrika Tandefelt
Tuomas Tikanoja
Janne Tunturi
Jussi Tuovinen
Erkki Urpilainen
Catarina Welin
Lauri Viinikkala
Ella Viitaniemi
Margaretha Wolff
Anna-Maria Åström

Yhteisöjäsenet

Stiftelsen Aspegrens Trädgård

 

 

 

- Bli medlem -

 


In english Suomeksi En Francais