Langue
Présentation
Comité executif
Membres
Statuts
Actualités
Calendrier
Liens
Devenez membre

Contact

info-1700(at)
helsinki.fi

 

 

.

MEMBRES


Membres honoraires

Professeur émérite Lars Huldén
Professeur émérite Matti Klinge
Professeur Marie-Christine Skuncke


Comité exécutif 2013

Minna Ahokas
Timo Kaitaro
Assi Karttunen
Markku Kekäläinen

Henrik Knif
Sophie Lithonius
Ere Nokkala

Päivi Maria Pihlaja
Anni Sairio
Kirsi Vainio-Korhonen
Charlotta Wolff
Soile Ylivuori

Membres ordinaires

Magdalena af Hällström
Kaarlo Arffman
Wilhelm Brummer
Stig Dreijer
Jari Eilola
Sanna Eldén-Pehrsson
Andrew Eriksson
Pia Forssell
Riikka Forsström
Juha-Matti Granqvist
Sofia Gustafsson
Jani Hakkarainen
Sirkka Havu
Pekka Hongisto
Kati Hämäläinen
Pasi Ihalainen
Ulla Ijäs
Essi Iso-Oja
Maren Jonasson
Päivi Järviö
Marjo Kaartinen
Petri Karonen
Matti Klinge
Rainer Knapas
Henrik Knif
Maija van der Kooij
Petter Korkman
Pekka Koskinen
Riitta Koskinen
Anu Koskivirta
Urpo Kovala
Markus Kuikka
Ritva Kylli
Liisa Lagerstam
Mikko Lahtinen
Mirkka Lappalainen
Irma Lounatvuori
Ville Lähde
Elina Maaniitty
Jani Marjanen
Lauri Martikainen
Anssi Mattila
Lauri Mehtonen
Päivi Mehtonen
Henrik Meinander
Jenni Merovuo
Joachim Mickwitz
Elina Mustonen
Eva-Christina Mäkeläinen
Aino Mäkikalli
Ilkka Mäkinen
Minna Nevala
Ere Nokkala
Märtha Norrback
Jouko Nurmiainen
Folke Nyberg
Lotta Nylund
Sanna Nyqvist
Sanna Nyqvist
Erna Oesch
Vesa Oittinen
Jari Ojala
Jyrki Paaskoski
Ralf Palmgren
Jessica Parland-von Essen
Osmo Pekonen
Jarmo Pulkkinen
Hanna Pulla
Panu Pulma
Meri Päivärinne
Marja-Liisa Rajaniemi
Henry Rask
Martina Reuter
Marja Rumpunen
Esa Ruuskanen
Päivi Räisänen-Schröder
Juhana Saari
Liisa Steinby
Anni Sairio
Jyrki Siukonen
Hanna Sonkajärvi
Johan Stén
Jan Strang
Kristiina Taivalkoski-Shilov
Henrika Tandefelt
Tuomas Tikanoja
Janne Tunturi
Jussi Tuovinen
Erkki Urpilainen
Catarina Welin
Lauri Viinikkala
Ella Viitaniemi
Margaretha Wolff
Anna-Maria Åström

 

 

Adhérez
à la société

***

Pour plus de détail, voyez le Répertoire SIEDS,
http://
www.sieds.org/
repertoire

In English På svenska Suomeksi