Kontaktuppgifter

HENVI
PB 65
00014 Helsingfors universitet

henvi email

Mera >>


Vi tar ansvar för miljön

Helsingfors universitet har förbundit sig att främja hållbar utveckling. Enligt universitetets strategi för åren 2013-2016 stöder universitetet en hållbar utveckling i forskningen och i sin egen verksamhet. Vi anser att det är viktigt att universitetet både i Finland aoch globalt ses som en aktör som via sina forskningsresultat och genom sin lärandemiljö känner och bär sitt ansvar för mänsklighetens välfärd och rättvisa.

Universitetet har också förbundit sig att minska miljöbelastningen hos sin egen verksamhet. Lokal- och fastighetscenter svarar för miljöärendena vid universitetet. Miljörapporterna ger tilläggsinformation om miljöärenden. Ett Green Office-miljöprogram enligt Världsnaturfonden WWF:s koncept används vid campus i Vik.

Centrum för miljöforskning och -undervisning vid Helsingfors universitet, HENVI, koordinerar all forskning och undervisning inom miljösektorn vid universitetet. HENVI verkar vid alla fakulteter. Till HENVIs mål hör att utöka och främja tvärvetenskaplighet inom miljöforskning och miljöundervisning. HENVI förmedlar också aktivt forskningsresultat till samhället.