Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2007-2008

nota bene Huom! Olet arkistossa. Voimassa olevat valinnaiset opinnot löytyvät tutkintovaatimuksista.

YMSin voi suorittaa sen lukuvuoden valinnaisten opintojen luettelon mukaan jolloin aloitit kokonaisuuden ja kävit kurssin Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (JMY). Vaihtoehtoisesti voit käyttää uudempaa valinnaisten opintojaksojen listaa tai eri lukuvuosien listojen yhdistelmää.

Keskustakampus nota bene 2007-08

Tdk Opintojakso Op Sis.alue
Ympäristökasvatuksen perusteet, 61699
3
H
H
Eläimet ja kulttuurien tutkimus, 400416 (KAR332)
4-5
H
H
Teollinen Helsinki, Hss217h
5
H
H
Urbaanin ympäristön estetiikka,
454555 (TES250B); 400698 (TES230Y); 400703 (TES320E)
3
H
H
Ympäristöestetiikka, 400688, (TES150E)
5
H
H
Kaupunkihistorian lukupiiri, 402223 (Hss 217h)
2
H
O
Ympäristöoikeuden luennot, (Maa-, vesi- ja ymp.oikeuden luentokuulustelu), 20754
2
H
O
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden aineopinnot, 20016
6
H
T
Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot, 107325
4
H
T
Suomalainen kansanusko, 107315
5
H
V
Helsinki: kotitaloudet, yhteiskunta ja ympäristö v. 1850–2050, 76203
3-6
H
V
Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt, 770022
5
H
V
Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä, 770047, (S14)
5
H
V
Ympäristö ja kestävä kehitys I, 990055
5
H
V
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi, 73090
6
H
SSKH
Inom Miljöblocket kan avläggas två av följande kurser:
SOCIOL 8.15 Planering, resulsförvalt. hållbar utveckl., 718005
SOCIOL 8.16 Den senmoderna landsbygden, 71756
STATSK 16, Miljöförvaltning och planering, 71618
STASK 17 Miljöpolitik, 71695
5-10
H
SSKH
Miljösociologi I - Introduktion till samhällsvetenskapliga miljöstudier kirjatentti, 71897
5
H
SSKH Miljörätt, 71647
5
H

 

Kumpulan kampus nota bene 2007-08

Tdk Opintojakso Op Sis.alue
ML
Johdatus aluetieteeseen, 56013
2
H
ML
Johdatus kulttuurimaantieteeseen, 56054
2
H
ML
Johdatus luonnonmaantieteeseen, 56053
2
L
ML
Suomen geomorfologia, 56031 
2
L
ML
Suomen maantiede, 56057
3
L
ML
Johdatus ympäristökemiaan, 55014
3
L
ML
Ympäristökemia I, 55009
5
L
ML
Ympäristökemian perustyöt, 55383
5
L
ML
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset, 53670
5
L
ML
Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia, 53329
7
L
ML
Ympäristögeologia, 54204
2
L

 

Viikin kampus nota bene 2007-08

Tdk Opintojakso Op Sis.alue
MM
Ymp.politiikka Suomessa ja Euroopan unionissa, 863043
4
H
MM
Metsäekonomian perusteet, 837011
8
H
B
Eläimet, ympäristönsuojelu ja yhteiskunta, 86541
3-5
H
B
Ekotoksikologian perusteet, 50223
3
L
B
Limnologian perusteet, 86200
5
L
B
Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset, 86219
2
L
B
Kalataloustieteen perusteet, 86101
4
L
B
Ympäristömuutosten vaikutukset kaloihin ja kalatal., 86111
4
L
B
Ympäristöbiologia, 59919
3
L
B
Biotoopit, 59920
2
L
B
Ympäristön- ja luonnonsuojelubiologian perusteet, 59926
7
L
B
Pohjoisten alueiden maailmanlaaj. ymp.muutokset, 518033
4
L
MM
Agroekologia, 812006
5
L
MM
Metsämaa ja metsänhoitomenetelmät, 83681
3
L
MM
Maaperätieteen perusteet, 817830
5
L
MM
Maaperä ja ympäristö, 817833
5
L
MM
Ympäristömikrobiologia, 864068
5
L
MM
Conservation of plant genetic resources, 81041
5
L
MM
Structure, dynamics and biodiversity of boreal forests, 83556
(Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus)
3
L
MM
Sustainable forestry, 83677 (Kestävä metsätalous)
3
H + L
MM
Soiden metsätaloudellinen käyttö, 84105
3
H + L
B
Teollisen ekologian perusteet - jätteestä malmia, 86550
3
H + L
B
Ympäristönsuojelun perusteet, 86505
5
H + L
B
Ympäristötieteiden peruskirjallisuus, 86510
5
H + L
B
Ympäristökysymysten poikkitieteellisyys, 86516
3
H + L
B
Vesiensuojelun limnologia, 86205
2
H + L
MM
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 863000
5
H + L
MM
Maatalouden ympäristöteknologia, 822055
5
H + L
MM
Johd. luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen, 812101
3
H + L
MM
Luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 812065
2
H + L
MM
Luomuelintarvikeketjut, 812068
2
H + L
MM
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus, 812042
1-6
H + L
MM
Participatory methods in sustainable management of natural resources, 83633
5
H + L
MM
Miljö och u-länder – från biologi till ekonomi, 871054
4
H + L
B/MM Monitieteinen ympäristöopetus HERC-seminaareissa, 80101
Multidisciplinary environmental teachining in HERC seminars 80101
1
H + L
B/MM Tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen menetelmät, 80102
2
H + L


Lyhenteiden selitykset

Arkisto

Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2006-07
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2007-08
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2008-09
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2009-10
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2010-11
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2011-12
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2012-13
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2013-14
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2014-15
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2015-16