Samarbetet mellan universiteten framskrider

Finlands universitet UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. UNIFI fortsätter Finlands universitetsrektorers råds (grundad 1969) arbete för universitets väl. UNIFI tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 16 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. UNIFIs verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

Finlands universitet UNIFI rf

  • Arbetar för att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan universiteten

  • För fram universitetens gemensamma ställningstaganden i centrala forsknings- och utbildningspolitiska frågor

  • Stärker universitetens roll som en viktig part i samhällsdebatten

  • Samarbetar med bland annat politiskabeslutsfattare, myndigheter, ministerier och centrala intresseorganisationer

 

 

Norra Magasingatan 7 a 2
00130 Helsingfors

Tel. +358-50-5229421,
+358-50-3707560,
+358-50-5858565

Epost: unifi(at)unifi.fi

TulostaPRINTA  |  AKTUELLT