Tekijänoikeuden professori Taina Pihlajarinne

Taina Pihlajarinne on syntynyt Jyväskylässä 28.12.1977. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän normaalikoulun lukiosta 1996, valmistui oikeustieteen kandidaatiksi (maisteriksi) Turun yliopistosta 2001, sai varatuomarin arvonimen 2002, valmistui oikeustieteen lisensiaatiksi 2006 Helsingin yliopistosta ja väitteli oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta 2010. Helsingin yliopiston kauppaoikeuden dosentin arvon hän sai 2011.

Pihlajarinne on aikaisemmin työskennellyt Helsingin yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2005 lähtien assistenttina, tutkijatohtorina, yliopistotutkijana ja määräaikaisena professorina. Tätä ennen hän on työskennellyt lakimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Pihlajarinteen tieteellinen tuotanto on keskittynyt tunnusmerkkioikeuteen ja tekijänoikeuteen. Pihlajarinne on julkaissut lukuisia monografi oita ja artikkeleita kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Hänen tutkimusteemoilleen on ollut yhteistä immateriaalioikeudellisen järjestelmän kohtaamien teknisen kehityksen aiheuttamien haasteiden analysointi EU-oikeuden ja muun ylikansallisen sääntelyn näkökulmasta. Koska digitalisoitumista koskevat kysymykset ovat merkittäviä myös muilla oikeudenaloilla, on Pihlajarinteen tutkimuksilla ollut liityntäpintoja esimerkiksi viestintäoikeuteen, velvoiteoikeuteen, kilpailuoikeuteen, rikosoikeuteen ja prosessioikeuteen. Tutkimuksissaan hän on painottanut immateriaalioikeuden yleisten oppien tarkastelua. Tällöin oikeuden koherenssiin ja fragmentaatioon liittyvät näkökulmat ovat olleet luonteva tutkimuksellinen viitekehys, jossa tavoitteena on pyrkimys paikallistaa yhteisiä oikeudellisia peruskäsitteitä ja periaatteita fragmentoituneella immateriaalioikeuden alueella.

Pihlajarinne johtaa useita tutkimushankkeita, viimeksi Suomen Akatemian rahoittamaa "Contracting for Online Content Distribution and Production: Competition and Contract Law Perspectives" -projektia (2014) ja Helsingin yliopiston rahastojen rahoittamaa projektia "New Technologies in Content Production and Distribution – the Future of Copyright and Competition Law" (2012). Pihlajarinne on myös osallistunut kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja ollut vierailevana tutkijana Max Planck Institute for Innovation and Competition -instituutissa Münchenissa.

Pihlajarinne on tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtaja ja osallistunut muun muassa lainvalmisteluun asiantuntijana sekä lainkäyttöön markkinaoikeuden asiantuntijajäsenenä.

Dosentti, oikeustieteen tohtori Taina Pihlajarinne nimitettiin tekijänoikeuden professorin tehtävään 1.4.2014 alkaen.