University homepage Suomeksi På svenska In English
University of Helsinki Department of Geography
 
Department of Geography
Welcome
About

Olli Ruth, FT (Ph. D.)

University lecturer

E-mail:
Olli.Ruth@Helsinki.FI

Puhelinnumero / Telephone:
+358 9 191 50 765 (office)
+358 40 5628 348 (mobile)
+358 9 191 50 760 (fax)


 

 

Expertise in physical geography:

Urban streams
Hydrology
Urban envinronment
Physical geography

Research projects:

LUPU - Kaupunkirakentamisen vaikutus Lukupuron hydrologiaan ja veden laatuun / The effects of  urban development to Stream Lukupuro
HEVI - Helsingin virtavedet  /  Rivers and streams in Helsinki

Recent publications:

Kuusisto, Paula, OLLI RUTH & Matti Tikkanen (2005). Kaupunkirakentamisen vaikutus pieniin valuma-alueisiin ja vesistöihin Suomessa. Suomen ympäristö (In press).

RUTH OLLI (2004).  Kaupunkipurojen hydrogeografia kolmen esimerkkivaluma-alueen kuvastamana Helsingissä. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 50.  139 s. + 8 liit. Dark, Vantaa.  [PDF] [Abstract] [Tiivistelmä]

RUTH, OLLI  (2004). Bakteerit kaupunkivesien kuormittajina. Joensuun yliopisto-maantieteen laitos – University of Joensuu, Department of Geography, monisteita 12, s. 49.

RUTH OLLI (2004). Maapallon luonnonjärjestelmä: Meret. Teoksessa:  Pekkanen, Risto, Janne Kostamo & Sakari Viertiö (toim.) Gaia - Suuri maailmankartasto, 32-33. Weilin & Göös, Helsinki.

RUTH OLLI (2004). Maapallon luonnonjärjestelmä: Vesi. Teoksessa:  Pekkanen, Risto, Janne Kostamo & Sakari Viertiö (toim.) Gaia - Suuri maailmankartasto, 30-31. Weilin & Göös, Helsinki.

RUTH, OLLI (2003). The effects of de-icing in Helsinki urban streams, Southern Finland.  Water Science and Technology  48:9, 33-43. [Abstract]

Tikkanen, Matti & OLLI RUTH (2003). Origins and development of the ancient outflow channel of the river Vantaanjoki, southern Finland, as indicated by fluvial sediments. Fennia - International Journal of Geography 181:1, 69-83. [Abstract]

OLLI RUTH & Matti Tikkanen (2003). Vanha  Vantaanjoen uoma löytyi viisi metriä nykyisen Mätäjoen alta. Veturi, Länsi-Vantaan lehti 1:7, 8 (13.8.2003) ja  Tanotorvi 39:8,5 (16.8.2003).

OLLI RUTH & Matti Tikkanen (2003). Kivikauden Helsingin Vantaanjoki. Helsingin Sanomat , C14, 26.7.2003.  [HTML]

RUTH, OLLI & Sanna Vaalgamaa (2003). Wet City - Veden kiertokulku kaupungissa. 52 s. Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin Vesi. [PDF]

RUTH, OLLI & Sanna Vaalgamaa (2003). Wet City - Veden kiertokulku kaupungissa. Opettajan materiaali.  68 s. Helsingin kaupungin opetusvirasto. [PDF]

RUTH, OLLI (2003). Road salt as a pollutant in Helsinki urban streams, Southern Finland. 1st international conference on urban drainage and highway runoff in cold climate. 25-27 March 2003 Riksgränsen, Sweden. Proceedings, 35-47.

RUTH, OLLI (2003). Vedestä estettisesti. SEPÄNMAA, YRJÖ & LIISA HEIKKILÄ-PALO (2002; toim.).  Vesi vetää puoleensa. 280 s. Maahenki, Hämeenlinna. Kirja-arvostelu. Terra  115:1.

RUTH, OLLI (2002). Hydrogeografian perusteita. Teoksessa: Tikkanen, Matti (toim.). Luonnonmaantieteen CL-kurssi. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen monisteita 45, 19-45. Yliopistopaino, Helsinki.

RUTH, OLLI & Matti Tikkanen (2001). Purojen Helsinki – virtaava vesi kaupungin kahleissa. Teoksessa: Laakkonen, Simo, Sari Laurila, Pekka Kansanen & Harri Schulman (toim.). Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvuilla, 164-179. Edita, Helsinki.

RUTH, OLLI (2001). Mätäjoki - nimeään parempi. Kaupunkipuron virtaama, aineskuljetus ja veden laatu sekä valuma-alueen virkistyskäyttö. Julkaisematon lisensiaattitutkielma. 202 s. + 3. liit. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.

Makkonen Erkki & OLLI RUTH (2000). Helsingin purot - unohdetut keitaat. Näitä polkuja-kulttuuripolut 16. Esite. Helsingin kaupunginmuseo.

RUTH, OLLI (2000). Ekstaasi Mätäjoella. Voima 4/2000, 45.

RUTH OLLI (2000). Eurooppa ja Venäjä (Europe and the Russian Federation) (kääntänyt ja suomeksi toimittanut). Teoksessa: Hydson, Ray (ed.): Geographica. Suuri maailmankartasto, maanosat, maat kansat, 226-279. Könemann, Germany. 

RUTH, Olli (1999). Matajoki (Rotten River) - Better than its name. Comprehensive stormwater & aquatic ecosystem management conference 22-26 February 1999 Auckland, New Zealand. Conference Proceedings Volume 1:41-49.

Tikkanen, Matti & OLLI RUTH (1999). Töölönlahti vaatii ruoppauksen. Helsingin Sanomat, vieraskynä N:o 286, A2, 19.10.1999.

Ketola, Turo; OLLI RUTH & Matti Tikkanen (1998). Mätäjoki kulkee läpi renkaan ja roinan - Roskat pilaavat mielikuvan kaupunkipurojen laadusta. Helsingin Sanomat N:o 130, D1, 16.5.1998.

RUTH, OLLI (1998). Mätäjoki - nimeään parempi. Kaupunkipuron virtaama, aineskuljetus ja veden laatu sekä valuma-alueen virkistyskäyttö. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/98. 113 s. + 3. liit. Helsingin kaupunki. [Tiivistelmä] [Abstract]