SFS- ja ISO-standardit

SFS-EN           872                  Veden laatu. Kiintoaineen määritys. Suodatus

                                                lasikuitusuodattimella.

 

SFS-EN           1189                Veden laatu. Fosforin määritys spektrometrisellä

                                                ammoniummolybdaattimenetelmällä.

 

SFS                 3005                Veden alkaliteetin ja asiditeetin määritys.

                                                Potentiometrinen titraus

SFS                 3008                Veden, lietteen ja kuiva-aineen hehkutusjäännöksen

                                                määritys

SFS                 3017                Veden metallipitoisuudet. Määritys AAS-liekki-

                                                menetelmällä. Na ja K

SFS                 3018                Veden metallipitoisuudet. Määritys AAS-liekki-

                                                menetelmällä. Ca ja Mg

SFS                 3020                Veden kemiallisen hapen kulutuksen (CODCr) määritys.

                                                Hapetus dikromaatilla.

SFS                 3021                Veden pH-arvon määritys

SFS                 3036                Veden kemiallisen hapen kulutuksen (CODMn –arvon tai

                                                KmnO4  -luvun) määritys.  Hapetus permanganaatilla.

SFS                 3044                Veden lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                AAS-liekkimenetelmälle yleisiä periaatteita ja ohjeita

SFS                 3045                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS-liekkimenetelmällä. Nesteuutto.

SFS                 3046                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS-liekkimenetelmällä. Alumiini.

SFS                 3047                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuuudet.

                                                Määritys AAS-liekkimenetelmällä. Cd, Co, Cu, Pb, Ni, Fe

                                                ja Zn

SFS                 3048                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS-liekkimenetelmällä. Mn

SFS-EN ISO   3696                Analyyttiseen laboratoriokäyttöön tarkoitettu vesi.

                                                Määritelmä ja testimenetelmät. 

SFS                 5074                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS:lla liekittömällä menetelmällä.

                                                Atomisointi grafiittiuunissa. Yleisiä periaatteita ja ohjeita.

SFS                 5075                Vesitutkimukset. Biologisen materiaalin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS:lla. Hajotus.

SFS                 5076                Vesitutkimukset. Pohjaeläinnäytteenotto Ekman-noutimella

                                                pehmeiltä pohjilta.

SFS                 5502                Veden, lietteen ja sedimentin metallipitoisuudet.

                                                Määritys AAS:lla liekittömällä menetelmällä.

                                                Atomisointi grafiittiuunissa. Al, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn,

                                                Ni ja Fe

SFS                 5503                Vesitutkimukset. Näytteenotto luonnonvesistä pienten

                                                metallipitoisuuksien määritystä varten.

SFS                 5505                Jäteveden epäorgaanisen ja orgaanisen typen määritys.

                                                Modifoitu Kjeldahlmenetelmä.

SFS                 5669                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Havupuiden neulasten

                                                kokonaisrikkipitoisuus. Näytteenotto, esikäsittely ja

                                                tulosten esittäminen.

SFS                 5670                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Jäkäläkartoitus.

SFS                 5672                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Havupuiden neulasten

                                                fluoridipitoisuus. Näytteenotto ja kemiallinen määritys.

SFS                 5671                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Sammalten kemiallinen

                                                analyysi. Näytteenotto, esikäsittely ja tulosten esittäminen.

SFS                 5730                Vesitutkimukset. Pehmeiden pohjien pohjaeläimistön ja

                                                sedimentin näytteenotto putkinoutimella.

SFS                 5783                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Havupuiden neulasten rikki-

                                                pitoisuuden määrittäminen ionikromatografisesti.

SFS                 5794                Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Sammalpallomenetelmä.

SFS-EN ISO   7027                Veden laatu. Sameuden määritys.

SFS-EN ISO   7887                Veden laatu. Värin tarkastelu ja määritys.

 

SFS-EN ISO   9963-1             Veden laatu. Alkaliteetin määritys. Osa 1:

                                                Kokonais- ja yhdistelmäalkaliteetin määritys.

SFS-EN ISO   9963-2             Veden laatu. Alkaliteetin määritys. Osa 2:

                                                Karbonaattialkaliteetinmääritys.

 

SFS-EN ISO   10304-1           Veden laatu. Liuenneiden fluoridi-, kloridi-, nitriitti-,

                                                ortofosfaatti-, bromidi-, nitraatti-, ja sulfaatti-ionien

                                                määritys ionikromatografialla. Osa 1: Vähän                                                              likaantuneelle vedelle.

SFS-EN ISO   10304-2           Veden laatu. Liuenneiden anionien määritys ionikromato-

                                                grafialla. Osa 2: Bromidin, kloridin, nitraatin, nitriitin,

                                                ortofosfaatin ja sulfaatin määritys jätevesistä.

SFS-EN ISO   10304-3           Veden laatu. Liuenneiden anionien määritys ionikromato-

                                                grafialla. Osa 3: Kromaatin, jodidin, sulfiitin, tiosyanaatin

                                                ja tiosulfaatin määritys.

SFS-EN ISO   10304-4           Veden laatu. Liuenneiden anionien määritys ionikromato-

                                                grafialla. Osa 4: Kloraatin, kloridin ja kloriitin määritys

                                                vähän likaantuneesta vedestä.

 

SFS-EN ISO   11905-1           Veden laatu. Typen määritys. Osa 1: Peroksidisulfaatti-

                                                Hapetus.

 

SFS-EN ISO   14911              Veden laatu. Liuenneiden Li+-, Na+-, NH4+-, K+-, Mn2+-,

                                                Ca2+-, Mg2+-, Sr2+-  ja Ba2+-ionien määritys ionikromato-

                                                grafialla vedestä ja jätevedestä.

 

SFS-EN ISO/IEC 17025        Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset

                                                vaatimukset.

 

SFS-EN           27888              Veden laatu. Sähkönjohtavuuden määritys.

 

ISO     5667                Water qualitySampling Guidance on preservation and handling of sludge and

                                    sediment samples

 

ISO     8199                Water quality – General guidance on the enumeration of microorganisms by

                                    culture

 

ISO     10390              Soil quality – Determination of pH

 

ISO     10694              Soil quality – Determination of organic and total carbon after dry combustion

 

ISO     11047              Soil quality – Determination of Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni and Zn in aqua regia

                                    extracts of soil – Flame and electrothermal AAS methods

 

ISO     11048              Soil quality – Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate

 

ISO     11260              Soil quality – Determination of effective cation exchange capacity and base

                                    saturation level using barium chloride solution

 

ISO     11261              Soil quality – Determination of total nitrogen – Modified Kjeldahl method

 

ISO     11265              Soil quality – Determination of the specific electrical conductivity

 

ISO     11464              Soil quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analysis

 

 

ISO     14235              Soil quality – Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation

 

ISO     15587-2           Water quality – Digestion for the determination of selected elements in water

                                    Part 2 – Nitric acid digestion

 

EN ISO/IEC 17025    General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

 

ISO     17294 – 1        Water quality – Application of ICP-MS – General guidelines

 

ISO     17294 – 2        Water quality – Application of ICP-MS – Determination of 62 elements