O. Tapani Rämö, FT

RämöGeologian ja mineralogian professori
–petrologian ja kallioperägeologian linja

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

puh: 09-191 50810
GSM: 040-526 0636
sposti: tapani.ramo@helsinki.fi

Koulutus

 • Petrologian dosentti, Helsingin yliopisto, 1992
 • FT, geologia ja mineralogia, Helsingin yliopisto, 1991
 • FK, geologia ja mineralogia, Helsingin yliopisto, 1986
 • LUK, geologia ja mineralogia, Helsingin yliopisto, 1982

Curriculum Vitae

Pääasiallinen opetusvastuu

 • Petrologia (kivilajien alkuperä, esiintyminen, rakenne, luokittelu ja historia)
 • Yleinen (fysikaalinen) geologia
 • Englanninkielinen julkaiseminen geologiassa

Tutkimusalat

 • Graniittien synty, kehitys ja metallogenia
 • Geokemia
 • Isotooppigeologia
 • Maan mannerkuoren kehitys
 • Proterotsooiset laakiobasaltit ja anortosiitit

Viimeisimpiä julkaisuja

Upton, B.G.J., Rämö, O.T., Heaman, L.M., Blichert-Toft, J., Kalsbeek, F., Barry, T.L. & Jepsen, H.F., 2005: The Mesoproterozoic Zig-Zag Dal basalts and associated intrusions of eastern North Greenland: progressive mantle plume - lithosphere interaction.
–Contributions to Mineralogy and Petrology 149, 40-56.

Rämö, O.T., Halla, J., Nironen, M., Lauri, L.S., Kurhila, M.I., Käpyaho, A., Sorjonen-Ward, P., Äikäs, O., 2005: EUROGRANITES 2005 – Proterozoic and Archean Granites and Related Rocks of the Finnish Precambrian.
Eurogranites 2005 Field Conference, September 11–17, 2005.
–Publications of the Department of Geology A1, 130 p. [PDF]

Rämö, O.T. (Guest Editor), 2005: Granitic Systems - Ilmari Haapala Special Issue.
–Lithos 80 (1-4), 402 p.

Rämö, O.T. (Editor), 2005: Granitic Systems - Ilmari Haapala Volume.
–Elsevier B.V., Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo. 402 p.

Rämö, O.T., 2005: Preface: Granitic systems - a special issue in honor of Ilmari Haapala.
in Rämö, O.T. (Editor), 2005: Granitic Systems - Ilmari Haapala Special Issue.
–Lithos 80, xi-xix.

Dall'Agnol, R., Teixeira, N.P., Rämö, O.T., Moura, C.A.V., Macambira, M.J.B. & de Oliveira, D.C., 2005: Petrogenesis of the Paleoproterozoic, rapakivi, A-type granites of the Archean Carajás Mining Province, Brazil.
in Rämö, O.T. (Editor), 2005: Granitic Systems - Ilmari Haapala Special Issue.
–Lithos 80, 101-129.

Haapala, I., Rämö, O.T., Frindt, S., 2005: Comparison of Proterozoic and Phanerozoic rift-related basaltic-granitic magmatism.
in Rämö, O.T. (Editor), 2005: Granitic Systems - Ilmari Haapala Special Issue.
–Lithos 80, 1-32.

Kirs, J., Haapala, I. & Rämö, O.T., 2004: Anorogenic magmatic rocks in the Estonian crystalline basement.
in Soesoo, A. (Editor), 2004: Special issue on the Precambrian basement of Estonia.
–Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Geology 53 (3), 210-225.

Rämö, O.T., McLemore, V.T., Hamilton, M.A., Kosunen, P.J., Heizler, M. & Haapala, I., 2003: Intermittent 1630-1220 Ma magmatism in central Mazatzal province: New geochronologic piercing points and some tectonic implications.
–Geology 31 (4), 335-338.

Vander Auwera, J., Martin, H. & Rämö, T. (Guest Editors), 2003: Origin and Evolution of Precambrian Anorogenic Magmatism, Special Issue.
–Precambrian Research 124 (2-4), 239 p.

Pedersen, S.A.S., Craig, L.E., Upton, B.G.J., Rämö, O.T., Jepsen, H.F. & Kalsbeek, F., 2002: Palaeoproterozoic (1740 Ma) rift-related volcanism in the Hekla Sund region, eastern North Greenland: field occurrence, geochemistry and tectonic setting.
–Precambrian Research 114, 327-346.

Laajempi luettelo valituista julkaisuista

Luentokurssit

 • Yleinen geologia
 • Magmapetrologian perusteet
 • Sedimenttipetrologian perusteet
 • Magmapetrologia
 • Sovellettu termodynamiikka
 • Englanninkielinen julkaiseminen geologiassa

Maisterioppilaat

 • Elina Arponen (Ylämaan spektroliittianortosiitit)
 • Esa Heilimo (Kaapinsalmen tonaliitti)
 • Kati Karkkulainen (Pohjoisen Itämeren kallioperän pintaosan rakennepiirteet)
 • Kirsi Larjamo (Halsuan Kairinnevan ja Toholammin Nuorasen emäksiset intruusiot)
 • Viveca Lindqvist (Laatokan altaan mesoproterotsooinen basalttinen magmatismi ja sedimentaatio)
 • Esa Pohjolainen (Kuolan syväreiän radiogeenisten alkuaineiden mineralogia)

Tohtorioppilaat

 • Habte A. Asnakew
  (Cryptic mineral variations in the Oulanka layered igneous complex, northern Karelia, Russia with reference to platinum group minerals)
 • Asko Käpyaho
  (Terrane analysis of the Finnish Archean: isotopic and geochronological studies along the seismic FIRE line)
 • Matti I. Kurhila
  (Late-orogenic granites of the Finnish Svecofennian - origin and tectonic significance)
 • Marjaleena Lehtonen
  (Kimberlites in Finland: Information about the mantle of the Karelian craton and implications for diamond exploration)

Tutkijatohtorit

 • Laura S. Lauri
  (Granite petrology and uranium metallogeny in southern Finland)

Henkilökohtainen tutkimusagenda

Keskeisellä sijalla tähänastisessa tutkimustyössäni ovat olleet rapakivigraniitit ja niihin liittyvät emäksiset kivilajit. Väitöskirjani (1991) käsitteli Kaakkois-Fennoskandian rapakivigraniittien petrologiaa, geokemiaa ja isotooppigeologiaa. Osoitin, että Suomen klassiset 1650-1540 Ma rapakivigraniitit ovat Etelä-Suomen paleoproterotsooisen mannerkuoren alaosan sulamistuotteita, kun taas Venäjän Karjalan rapakivet (Laatokan alue) ovat sekoitusta proterotsooisesta ja arkeeisesta mannerkuoresta. Rapakivigraniittien yhteydessä esiintyvien emäksisten kivien (gabbro-anortosiitit, diabaasijuonet) alkuperä on Maan vaipassa ja ne edustavat mannerkuoren sulamisen aiheuttanutta vaipan osittaista sulamista. Väitöskirjani osoitti oikeaksi mm. Ilmari Haapalan v. 1985 Suomen rapakivigraniiteille esittämän ns. magmatic underplating -mallin.

Väitöskirjan jälkeen olen opettajan toimieni ohessa ja Akatemian vanhempana tutkijana (1996-2001) jatkanut rapakivigraniitteihin liittyvien petrologisten kysymysten selvittämistä Fennoskandian lisäksi keskeisillä ulkomaisilla avainalueilla Kiinassa (Pekingin alueen rapakivigraniitit), Amazonasissa (Carajásin rapakivigraniitit, Roraiman mineralisoituneet graniitit), Uudessa Meksikossa (proterotsooiset graniitit, anortosiitit, lamprofyyrit ja metamorfiitit), Etelä-Nevadassa (nuoret mioseenikautiset rapakivigraniitit) ja Kaakkois-Kaliforniassa (kenotsooiset ja mesotsooiset graniittiset kivet ja niitä ympäröivä prekambrinen kallioperä). Tutkimukset ovat perustuneet kiinteään yhteistyöhön paikallisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja niihin on liittynyt tutkijakoulutusta. Keskeisellä sijalla tutkimuksissa ovat olleet kivinäytteiden Nd-, Sr- ja Pb-isotooppianalyysit, joita olen vuodesta 1987 lähtien tehnyt vierailevana tutkijana Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratoriossa. Rapakiviganiittien ja näiden yhteydessä esiintyvien emäksisten kivien kehityksen ja alkuperän lisäksi tutkimuksissa on korostunut rapakivigraniittien merkitys Maan mannerkuoren evoluution kuvastajina. Tutkimusten ohella olen johtanut UNESCO:n kansainvälisen geologisen korrelaatio-ohjelman (IGCP) projektia 426 (Granite Systems and Proterozoic Lithospheric Processes; 1998-2003) ja projektia 510 (A-type Granites and Related Rocks trough Time). Viime vuosina olen myös laajentanut tutkimuskenttääni mantereisiin basalttisysteemeihin (Koillis-Grönlanti, Laatokan Karjala).

Julkaisuluetteloni sisältää 205 viitettä. Näistä 36 on kansainvälisissä referoiduissa sarjoissa ilmestyneitä erillistutkimuksia, 10 proceedings-volyymeiden artikkeleita, 2 monografiaa ja 18 muuta tieteellistä julkaisua. Tämän lisäksi olen toimittanut useita graniitteihin liittyviä kokoomateoksia ja julkaissut n. 120 kongressiabstraktia.

Käynnissä olevat kansainväliset tutkimushankkeet

 • Yhdysvaltojen lounaisosan kenotsooiset rapakivigraniitit ja näitä ympäröivän kallioperän alkuperä ja kehitys (Kalifornia, Nevada)
 • Laurentian eteläosan mesoproterotsooinen magmatismi ja tektoninen kehitys (Uusi Meksiko, Arizona, Texas).
 • Antarktiksen Kuningatar Maudin maan anorogeeninen magmatismi.
 • Brasilian rapakivigraniitit ja Amazonasin kratonin kehitys.
 • Laatokan altaan mesoproterotsooiset basaltit ja sedimenttikivet.
 • Rapakivigraniitteihin liittyvä vulkanismi Suursaarella.

Käynnissä olevat kotimaiset tutkimushankkeet

 • Ahveniston gabro-anortosiitti-rapakivigraniittikompleksin synty ja kehitys.
 • Luumäen rapakivigraniittipegmatiitin mineralogia ja isotooppigeokemia.
 • Laitilan rapakivigraniittibatoliitin geokronologia ja geokemia.
 • Etelä-Suomen myöhäisorogeenisten graniittien alkuperä ja tektoninen merkitys.
 • Etelä-Suomen myöhäisorogeenisten graniittien uraanikriittisyys.
 • Koillismaan-Kuhmon varhaisproterotsooiset kerrosintruusiot ja A-tyypin graniitit.
 • Satakunnan mesoproterotsooinen mafinen magmatismi ja sedimenttikivet.
 • Prekambrisen mannekuoren stabiloituminen.

Kansainväliset tutkimusohjelmat