Hanna Dhalmann (o.s. Virtanen)

Dahlmann FT, Helsingin yliopisto (2011)

Tutkijatohtori

Yhteystiedot

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Puh: 09-191 50766, 050-4154866
Fax. 09-191 50760
Sähköposti: hanna.dhalmann@helsinki.fi

In English

Kiinnostuksen kohteita

  • Kaupunkitutkimus
  • Asumisen tutkimus
  • Etninen ja sosiaalinen segregaatio
  • Etnisten vähemmistöjen asuminen
  • Asumisvalinnat ja -toiveet

Tutkimus

Työskentelen NORFACE-rahoitteisessa Nodes-projektissa (Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation). Vertaileva tutkimusprojekti tarkastelee etnisen segregaation dynamiikkaa ja vaikutuksia neljässä pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska).

Hanke koostuu viidestä osaprojektista, joissa tutkitaan etnisen segregaatio syitä ja seurauksia pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa tarkastelemalla mm. kansainvälisiä muuttovirtoja, valikoivaa muuttoliikettä, maahanmuuttajien asumisuria sekä kantaväestön ja maahanmuuttajien asumisvalintoja ja -strategioita tilastollisten ja laadullisten aineistojen avulla.

Lisätietoja projektin nettisivuilta: blogs.helsinki.fi/nodesproject

Julkaisut

Dhalmann, H. (2013). Explaining Ethnic Residential Preferences—The Case of Somalis and Russians in the Helsinki Metropolitan Area. Housing Studies. DOI:10.1080/02673037.2013.759178.

Dhalmann, H. (2011). Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen ja etnis-kulttuurinen tulkinta: Tarkastelussa somalit ja venäläiset. Siirtolaisuus - Migration 2011:4, 13-26.

Dhalmann, Hanna (2011). Yhden uhka, toisen toive? - Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa? [Residential preferences and patterns of Somali and Russian immigrants in the Helsinki Metropolitan Area]. Department of Geosciences and Gegraphy A10. Doctoral thesis in Urban geography. Online: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/25901

Andersson, R., H. Dhalmann, E. Holmqvist, T.M. Kauppinen, L. Magnusson Turner, H. Skifter Andersen, S. Søholt, M. Vaattovaara, K. Vilkama, T. Wessel & S. Yousfi (2010). Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of Geosciences and Geography C2, University of Helsinki. 285 p.

Vaattovaara, M., K. Vilkama, S. Yousfi, H. Dhalmann & T. M. Kauppinen (2010). Contextualising ethnic residential segregation in Finland: migration flows, policies and settlement patterns. Country Report for Finland. 80 p.

Dhalmann, Hanna (2010). Yhteisöllisyyttä ilman alueellista keskittymistä – venäläisten maahanmuuttajien toiveet naapuruston etnisestä koostumuksesta (Community without spatial concentration – Russian immigrants' ethnic residential preferences). Terra 122: 3, 125–135.

Dhalmann, Hanna & Vilkama, Katja (2009). Housing policy and the ethnic mix in Helsinki, Finland: perceptions of city officials and Somali immigrants. Journal of Housing and the Built Environment, 24: 4, 423-439.

Dhalmann, Hanna (2009). Venäläiset pääkaupunkiseudulla: Haaveissa oma talo tai kaupunkiasunto ja kesämökki. Tieto&trendit 7/2009, 36-38.

Virtanen, Hanna (2009). Somalimaahanmuuttajien kokemuksia asumisen ahtaudesta. Teoksessa Keskinen, V. & Laine, M. & Tuominen, M. & Hakkarainen, T. (toim.): Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. Helsingin kaupungin tietokeskus. 57–64.

Virtanen, Hanna (2008). Somali- ja venäläistaustaisten asumistoiveet ja -valinnat pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 73:6. 640–651.

Virtanen, Hanna & Vilkama, Katja (2008). Somalien asuminen pääkaupunkiseudulla. Suurperheiden arki suomalaisissa lähiöissä. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula & Juntunen, Marko (toim.): Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Helsinki: SKS, Tietolipas 223, 2008, 132–156.

Virtanen, Hanna (2007). Monietnistyvät lähiöt – Suomalaisten asuinalueiden etninen erilaistumiskehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Yhdyskuntasuunnittelu 45:3. 6-19.

<