Seismiset menetelmät raaka-aineiden etsinnässä ja paikkatutkimuksissa

Projektissa kehitetään seismisen heijastusluotausaineiston prosessointia ja tulkintaa. Lopputuotteena tavoitellaan geologista 3D- tai jopa 4D-mallia tutkimusalueesta. Mallinnuksella etsitään raaka-ainevaroja, tunnistetaan rikkonaisuusvyöhykkeitä ja tutkitaan kohteiden rakennepiirteitä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita tiettyjen geologisten piirteiden (esim. mineralisaatio) tunnistamisesta ja esille saamisesta monimutkaisesta aineistosta.

Alaprojektit

  Kuva: Annakaisa Korja

  Korkean erotuskyvyn heijastusluotausaineiston prosessointi

  Prosessoinnissa pyritään tunnistamaan erilaisten geologisten rakenteiden aiheuttama seisminen signaali. Erityisesti ollaan kiinnostuneita malmiesiintymien tai mineralisaatioiden vaikutuksesta signaaliin. Pinnan läheisten ja kaltevien rakenteiden säilyttäminen läpi eri prosessointivaiheiden edellyttää huolellisia parametrivalintoja sekä myös uusien prosessointityökalujen kehittämistä.

  Heijastusluotausaineiston tulkinta

  Seismiset 2D-luotaukset tehdään usein mutkittevilla linjoilla. Tämän seurauksena heijastuspisteet jakautuvat laajalle alueella ja niin aineiston prosessointi kuin tulkintakin hankaloituvat. Korkean erotuskyvyn mittauksissa luodataan useita risteäviä linjoja, joiden perusteella 2D-aineistosta voidaan tehdä 3D-tulkintaa alueen rakenteista.

  Laskennalliset mallit

  Prosessoinnin ja tulkinnan tukena on tärkeää tehdä teoreettista, laskennallista mallinnusta. Mallien avulla testataan, millaisen seismisen signaalin tietyt geologiset rakenteet aiheuttavat ja millaisia rakenteita heijastusluotausmenetelmällä on mahdollista havaita. Lisäksi voidaan testata malmiesiintymän aiheuttamaa signaalia erilaisissa ympäristöissä. Erityisesti teoreettisia tuloksia halutaan verrata oikeaan dataan, ja etsiä mahdollisten eroavaisuuksien syyt sekä keinot parantaa heijastusaineiston laatua ja tarkkuutta.