Opettajan opinnot

mantsa

Opettajan opinnot antavat muodollisen kelpoisuuden toimia maantieteen aineenopettajana peruskoulussa ja lukiossa.  Opettajan pedagogisissa opinnoissa perehdytään kasvatustieteeseen ja ainedidaktiikkaan sekä opetusharjoittelussa koulunpitoon ja käytännön opetustyöhön. Opettajaksi suuntautuva voi valita opintoihinsa sekä luonnonmaantieteen että kulttuurimaantieteen kursseja, myös opinnäytetyöt voi tehdä näiltä aloilta tai maantieteen opetukseen liittyvästä aiheesta.

Viime aikoina maantieteen opetukseen liittyviä tutkimusteemoja ovat olleet tieteenalan ja koulumaantieteen väliset suhteet, lasten ja nuorten elämismaailma, maantieteen kouluopetuksen toteuttaminen, arvokasvatus maantieteen opetuksessa sekä koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. Ympäristökasvatuksen tutkimusteemoiksi ovat nousseet osallistuva ympäristökasvatus ja aktiivinen kansalaisuus, ympäristön sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet, ympäristökasvatus kaupunkimaisissa ympäristöissä sekä yhteydet monikulttuurisuuskasvatukseen.

Lisätietoa opettajan koulutuksesta