Aluetiede

Kuva: Ville Rinne

Aluetieteessä tarkastellaan ihmisten suhdetta ympäristöönsä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Näitä muutoksia tutkitaan alueiden tai aluejärjestelmien avulla. Keskeisiä teemoja tai näkökulmia ovat mm. maankäyttö ja ympäristön tilan seuranta, alue- ja yhdyskuntarakenteet, yhteiskunnan alueelliset kehityserot, alueiden erilaistumiseen vaikuttavat tekijät sekä alue- tai aluejärjestelmäsidonnaiset kehityksen ohjauskeinot. Tarkasteltavat aiheet ja niitä vastaavat alueet voivat vaihdella paikallisista yhden kunnan osista aina globaalille tasolle asti.

Aluetieteen opetuksessa painottuu pyrkimys kokonaisnäkemykseen ja monipuolisuuteen. Tieteellisen ajattelun rinnalla harjoitellaan käytännöllisiä työelämätaitoja kuten kirjallisia ja suullisia esityksiä sekä projektityöskentelyä. Aluetieteestä valmistuneet ovat yleensä työllistyneet hyvin. Heitä on mm. tutkijoina korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä johtavina asiantuntijoina julkisessa hallinnossa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä.

Aluetieteen opiskelija voi pääaineensa sisällä valita neljästä erikoistumislinjasta: kaupunkimaantiede, kehitysmaantiede, matkailumaantiede tai suunnittelumaantiede.