Contact Information

French Philology belongs to the Department of Modern Languages

Contact details can be found on the staff members' individual TUHAT-pages, and office hours are listed in Flamma-intranet.

P.O. Box 24 (Unioninkatu 40, 5th floor)
00014 University of Helsinki

Telephone Directory

 


BUCHART Mélanie, FT, yliopistonlehtori / maître de conférences
Erikoisalat: ranskan opettaminen vieraalla kielellä, interkulttuurisuus, diskurssianalyysi 
Domaines de spécialité : FLE, didactique des langues étrangères et de l'interculturel, analyse du discours
melanie.buchart[at]helsinki.fi

HAVU Eva, FT, dos., yliopistonlehtori, oppiaineen vastuuhenkilö /
HDR, maître de conférences, directrice
Erikoisalat: nykyranskan semantiikka ja verbisyntaksi, kontrastiivinen
kielentutkimus, opetukseen sovellettu kielitiede
Domaines de spécialité : syntaxe et sémantique du français moderne, FLE,
linguistique contrastive

eva.havu[at]helsinki.fi

HELKKULA Mervi, FT, professori / professeur
Erikoisalat: tekstilingvistiikka, ranskankielisen kirjallisuuden kielitieteellinen tarkastelu
Domaines de spécialité : linguistique textuelle, analyse linguistique de
la littérature française

mervi.helkkula[at]helsinki.fi

HÄRMÄ Juhani, FT, professori / professeur
Erikoisalat: ranskan kieli, lauseoppi, kontrastiivinen kielitiede, tekstilingvistiikka
Domaines de spécialité : syntaxe du français ancien et moderne,
linguistique contrastive, linguistique textuelle

juhani.harma[at]helsinki.fi

KRAENKER Sabine, Docteur, yliopistonlehtori / maître de conférences
Erikoisalat: 1900-luvun ranskankielinen kirjallisuus
Domaine de spécialité : littérature française du 20e siècle
sabine.kraenker[at]helsinki.fi

LARJAVAARA Meri, FT, dos., professori / chargée de conférences, professeur (Åbo Akademi)
meri.larjavaara[at]abo.fi

LAUTENBACHER Olli Philippe, Docteur, yliopistonlehtori / maître de conférences
Erikoisalat: kognitiivinen semantiikka, AV-kääntäminen, multimodaalisuus, vastaanottajuus
Domaines de spécialité : sémantique cognitive, traduction audiovisuelle,
multimodalité, réception

olli-philippe.lautenbacher[at]helsinki.fi

MÄÄTTÄ Simo, Docteur, dos., ma. yliopistonlehtori / maître de conférences, HDR
Erikoisalat: kääntämisen ja asioimistulkkauksen tutkimus, kielipolitiikka, sosiolingvistiikka, kriittinen diskurssintutkimus.
Domaines de spécialité : traductologie et interprétariat en milieu social, politique linguistique, sociolinguistique, analyse critique du discours.
Academia.edu
simo.maatta[at]helsinki.fi

MERISALO Outi, FT, dos., professori / chargée de conférences, professeur (Jyväskylä)
merisalo[at]jyu.fi
http://www.jyu.fi/Members/merisalo

SIHVONEN Päivi, FL, lehtori / maître de conférences
Erikoisalat: puhekielen tutkimus, keskusteluanalyysi, lauseoppi,
ranskan opettaminen vieraana kielenä
Domaines de spécialité : analyse de la langue parlée, FLE, traduction français-finnois
paivi.sihvonen[at]helsinki.fi

TUOMARLA Ulla, FT, dos., yliopistonlehtori / HDR, maître de conférences (on leave)
Erikoisalat: diskurssianalyysi, pragmatiikka, keskusteluntutkimus
Domaines de spécialité : analyse de discours, pragmatique, analyse conversationnelle
ulla.tuomarla[at]helsinki.fi. Laitoksen johtaja 1.1.2014 lähtien.

Hallinto / Personnel administratif

Student services in Metsätalo (on Flamma intranet, login required)

Jatko-opiskelijat / Doctorants

Gautier Elina
Haule Mikko
Holttinen Tuuli
Huotari Léa
Lazar Alexandru
Muhonen Nora
Nummi Jari
Paloheimo Maria
Päivärinne Meri
Tynjälä Tanja
Vihelmaa Ella