Kontaktuppgifter

Fransk filologi hör till institutionen för moderna språk.

Personalens kontaktuppgifter finns på de individuella TUHAT-sidorna, och mottagningstiderna finns på Flamma-intranät

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Information om läroämnet

Information Undervisningen i romanska språk har sitt ursprung redan i 1600-talet under Åbo Akademis tid då undervisningen i franska och italienska inleddes. Man började undervisa i romansk filologi och romanska länders litteratur i slutet av 1800-talet. Werner Söderhjelm blev docent i romansk filologi år 1889, personlig extraordinarie professor i romansk filologi 1894; den egentliga lärostolen inrättades 1908.

Med romansk filologi avses i princip forskning i olika romanska språk. Från första tiden låg tyngdpunkten på franska språket och litteraturen även om man också undervisade i andra centrala romanska språk. När man inrättade lärostolarna i iberoromanska språk (1981) och italiensk filologi (1996) på det som tidigare var institutionen för romanska språk, kunde namnet för det äldsta läroämnet ändras till fransk filologi.

Som professorer i romansk filologi följdes Werner Söderhjelm av Axel Wallensköld, Arthur Långfors, Veikko Väänänen och Olli Välikangas. En professur i iberoromanska språk inrättades år 1981, i italiensk filologi år 1996. Nuvarande professorer vid fransk filologi är Juhani Härmä (romansk filologi) och Mervi Helkkula (franska) och det finns sju docenter (Outi Merisalo, Eva Havu, Meri Larjavaara, Ulla Tuomarla, Fred Dervin, Mari Wiklund, Simo Määttä).