Kontaktuppgifter

Fransk filologi hör till institutionen för moderna språk.

Personalens kontaktuppgifter finns på de individuella TUHAT-sidorna, och mottagningstiderna finns på Flamma-intranät

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Forskning och postgradual utbildning

Forskarutbildning

Fokus inom modern forskning i fransk filologi ligger på språkvetenskap och litteratur. Forskning i medeltidens franska språk och litteratur bedrivs i mindre utsträckning nuförtiden. Redan på 1800-talet blev den s.k. ”finländska filologiska skolan” inom romanistiken och särskilt forskningen i franska världsberömd. Vissa forskare har dock under de senaste decennierna publicerat högklassiga editioner av franska texter från medeltiden och renässansen.

Forskarna inom ämnet har i huvudskak fokuserat på följande teman:

 • kontrastiv språkvetenskap finska-franska
 • syntax i modern franska och fornfranska
 • text- och diskursforskning
 • 1900-talets litteratur
 • forskning om översättning och tolkning
 • franska som främmande språk
 • franska som ett lingua franca/franska i Finland under tidigare århundraden
 • forskning i talspråk, interaktion och prosodi.

Forskningen återspeglar fokusområdena för forskningen vid institutionen, närmare bestämt språklig diversitet, samtals- och interaktionsforskning och korpusforskning.

Ett forskningsprojekt om tilltal i romanska språk finansierades av Helsingfors universitet 2005–2007 (se projektets slutrapport). En del av projektets forskare deltar för närvarande i Hanna Lappalainens projekt om tilltal Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos, som har fått finansiering av fakulteten för perioden 1.1.2014–31.12.2017.

Nätverk och samarbete

Forskare i franska hör till följande forskargemenskaper (research communities, RC) vid Helsingfors universitet: ILLC (Interfaces between Language, Literature and Culture), CoCoLaC och TraST.

De båda sistnämnda belönades med finansiering för fyraårsperioden 2013–2016 med anledning av sin framgång i utvärderingen av forskningen och doktorsutbildningen 2005–2010.

Ämnets personal och forskare hör också till andra forskningsnätverk vid Helsingfors universitet.

Enskilda forskare och deras nätverk: Se personalförteckningen och databasen TUHAT.

Fransk filologi samarbetar med ämnet franska vid andra finländska högskolors språkinstitutioner och särskilt med många utländska universitet, t.ex. Paris 3-Sorbonne Nouvelle (Collège doctoral européen), forskningsgemenskapen Lattice, University of California Berkeley och nätverket GRAMM-R, som koordineras av Université Libre de Bruxelles.

Kollokvier och konferenser

Fransk filologi eller anställda vid ämnet har varit med om att ordna flera internationella kollokvier och kongresser, bl.a.

 • finsk-franska kollokvier i jämförande språkvetenskap 1987, 1994, 2002 (konferensföredragen i institutionens publikationsserie)
 • SILF (Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle) 2005
 • RSL IV (Représentations du sens linguistique) 2008
 • Dialog3 2012
 • AIEMF (Association internationale pour l’Étude  du Moyen Français) 2014
 • DéterminationS 2014 (arrangörer CoCoLaC och nätverket Gramm-R)
 • det internationella seminariet för forskarstuderande Séminaire itinérant (2014) i samarbete med Paris 3-Sorbonne Nouvelle.

Publikationer

Fransk filologi vid Helsingfors universitet har från och med slutet av 1800-talet producerat många doktorsavhandlingar inom filologi, lingvistik och litteraturforskning, och i fråga om antalet doktorsavhandlingar har ämnet varit det mest produktiva i sitt slag i Finland. Doktorsavhandlingar i ämnet publiceras i genomsnitt minst vartannat år.

Pro gradu-avhandlingar, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar från 1973–2009 finns samlade i en databas. Pro gradu-avhandlingar från och med 2010 kan man söka på Institutionen för moderna språks webbplats.

Den tidigare Institutionen för romanska språk och ämnet franska publicerar en skriftserie sedan 1982. Efter att språkinstitutionerna år 2010 sammanslagits till Institutionen för moderna språk fick serien namnet Publications romanes de l’Université de Helsinki. Publikationerna finns till salu i Unigrafias nätbokhandel.

Ämnets personal och forskare har publicerat sina doktorsavhandlingar och redigerat ett flertal samlingsverk, bl.a. föredragen från ovan nämnda kollokvier och konferenser, i Nyfilologiska föreningens publikationsserie Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki.