Vad år en promotion?

Promotionen är en högtidsakt och fest som avslutar studietiden på ett roligt och minnesvärt sätt. I äldre tider var promotionen en förutsättning för att man skulle bli magister eller doktor. I dag beviljas examen vid publiken, medan promotionen har fått en mera symbolisk betydelse. Det är vid promotionsakten som de akademiska insignierna överräcks till promovenderna, kransen och ringen till magistrarna samt hatten och värjan till doktorerna.

Den gamla filosofiska fakulteten är numera uppdelad i fem fakulteter: humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, farmaceutiska, biovetenskapliga och beteendevetenskapliga fakulteten. Filosofiska fakultetens 95:e promotion arrangeras 27–29 maj 2010. De magistrar och doktorer som promoverades för femtio år sedan, vid filosofiska fakultetens promotion våren 1960, kan delta som jubelmagistrar eller jubeldoktorer. Dessutom vigs ett antal hedersdoktorer som representerar vetenskapens och konstens olika områden.

Promovenden kan delta i promotionen med sin man, fru, sambo eller annan följeslagare. Magisterpromovendens följeslagare är kransbindare för promovenden. Följeslagaren är också promovendens kavaljer eller dam på middagarna och deltar i de andra festligheterna. Man kan också delta i promotionen utan följeslagare. Då står promotionskommittén för tillverkandet av magisterpromovendens lagerkrans. Man kan delta i promotionens alla fester eller välja att endast delta i promotionsakten den 28 maj 2010 och generalrepetitionen dagen innan.

Man kan därutöver delta i promotionen som frånvarande (absens). Då ingår promovendens uppgifter i promotionsmatrikeln och hon eller han får rätten att bruka magister- eller doktorsgradens akademiska insignier. Promotionskommittén sänder absenspromovendens diplom i efterskott.

Du kan under tiden 2/11 2009–28/2 2010 anmäla dig till promotionen genom en elektronisk blankett som du finner på denna webbplats. Också den som avlägger sin examen efter anmälningsdagen, men före promotionsakten, bör anmäla sig i februari. Anmälan är bindande.

Promotionskommittén ger ut en matrikel över dem som promoveras. Såväl de som själva deltar i promotionen, som de som promoveras som frånvarande upptas i matrikeln. Uppgifterna till matrikeln meddelas i samband med anmälan till promotionen med samma blankett. Blanketten skall fyllas i på promovendens modersmål (svenska eller finska). Deltagarna har möjlighet att kontrollera sina matrikeluppgifter i promotionskansliet vid ett tillfälle som meddelas senare. Följ med informationen på webbplatsen!

Vem kan delta?

Alla som har erlagt magisterexamen vid Helsingfors universitets humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, farmaceutiska, biovetenskapliga eller beteendevetenskapliga fakulteter (FM, AFM (biov.), PeM, PsM), eller motsvarande kandidatexamen före examensreformen 1994 (FK, FaK, PeK, PsK), kan delta i promotionen som magisterpromovender om de inte har promoverats tidigare. Som doktorspromovend kan man delta ifall man erlagt doktorsexamen vid någon av de tidigare nämnda fakulteterna (FD, FaD, AFD (biov.), PeD, PsD). Doktorer som avlagt filosofie doktorsexamen vid en annan fakultet än dessa promoveras vid sin egen fakultet. Provisorer och personer med examen från andra universitet promoveras inte vid Helsingfors universitet. Examen måste vara godkänd av fakulteten före promotionsakten den 28 maj 2010. I praktiken kan de sista publiktillfällena vara t.o.m. samma vecka som promotionsakten, beroende på fakulteten. Som jubelmagister eller jubeldoktor kan man delta om man har promoverats som magister eller doktor i filosofiska fakultetens promotion år 1960.

Alla magistrar och doktorer från ovan nämnda fakulteter som har erhållit examen före den 28 maj 2010 kan promoveras vid vårens promotion. Gör gärna upp en tidsplan med din handledare om du har tänkt bli färdig med studierna denna vår för att kunna delta i promotionen.