Filosofiska fakultetens hedersdoktorer 2010

>>Honorary doctors of the Faculty of Philosophy (in English)

Vid filosofiska fakultetens promotion vid Helsingfors universitet 2010 vigs tolv personer som särskilt utmärkt sig inom vetenskap, kultur och samhälle till hedersdoktorer, filosofie doktor honoris causa. Denna titel hör till de finaste ett universitet kan bevilja. Filosofiska fakulteten består av fem i dag verksamma fakulteter: humanistiska fakulteten, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, beteendevetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga fakulteten och farmaceutiska fakulteten. Det är dessa fakulteter inom Helsingfors universitet som har utsett de tolv blivande hedersdoktorerna. Dessa väl meriterade personer är i alfabetisk ordning:

Jacobus Jan Boomsma (f. 1951) Professor Boomsma leder Centrum för social evolution vid Köpenhamns universitet. Han är en internationellt uppskattad evolutionsbiolog som verkar inom ett brett område med social evolution som sitt specialområde. Boomsma har i sin forskning utvecklat ämnets teoretiska grundvalar på ett banbrytande sätt. I hans arbete förenas teoretiska antaganden och empirisk undersökning på ett naturligt sätt.

Anne Edwards (f. 1946) Professor Edwards leder institutionen för pedagogik vid universitetet i Oxford. Hon är en betydelsefull representant verksamhetsteori (Activity Theory) inom pedagogikens forskningsfält. Särskilt hennes teori om relationell verksamhet och sakkunskap har haft inflytande också på finländsk forskning. Edwards har under tio års tid gjort viktigt samarbete med forskare vid Helsingfors universitet.

Philip L. Gibbard (f. 1949) Professor Gibbard är professor i geografi vid universitetet i Cambridge. Han är en av världens mest berömda experter på istidens geologi, och har under de senaste åren utvecklat den geologiska tidsskalan. Gibbard behärskar suveränt sitt forskningsfält och har omfattande forskningsnätverk också i Finland. Han har under trettio års tid samarbetat med forskare vid Helsingfors universitet.

Tarja Kaarina Halonen (f. 1943) Republikens president Tarja Halonen är banbrytande i sin egenskap av kvinnlig politiker. Hon har också blivit känd som förespråkare för mänskliga rättigheter, mjuka och gröna värderingar samt en hållbar utveckling. I hennes arbete har internationella frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter varit av stor betydelse. Som republikens president har Halonen haft stort inflytande på det finländska samhällets och arbetslivets utveckling samt infört mjukare värderingar i diskussionen om globalisering.

Kim D. Janda (f. 1957) Kim D. Janda är professor i kemisk biologi och immunologi vid Scripps forskningsinstitut och leder Worm-institutet i La Jolla, Kalifornien. Janda har i sin forskning kombinerat farmasi, biologi och kemi. Hans insatser inom forskningen gäller särskilt kommunikationen mellan bakterieceller, immunofarmakoterapi och dess tillämpning, utveckling av metoder för att finna nya mediciner samt metabolismen hos maskar som förorsakar tropiska sjukdomar.

Rainer Knapas (f. 1946) Fil.lic. Rainer Knapas har verkat inom flera viktiga kulturinstitutioner i vårt land. Han har rönt stor uppskattning som forskare och lärare, men lika mycket som redaktör och sakkunnig, samt i andra ansvarsfulla uppdrag särskilt inom universitetet och förlagsbranschen. Hans breda kulturhistoriska lärdom har kommit flera humanister vid Helsingfors universitet till del då han med djupsinne och kunskap inspirerat, stött och handlett studenter och forskare under deras studier och senare i karriären.

Matti Morottaja (f. 1942) Morottaja är lektor i enaresamiska och primus motor för ett internationellt sett särskilt betydelsefullt revitaliseringsprojekt. Hans livsverk har varit att rädda enaresamiskan. Morottaja har varit med om att grunda alla institutioner och verksamhetsformer som har skapats för att rädda detta språk som höll på att dö ut. Den första och viktigaste åtgärden var den 1997 grundade kielipesä-verksamheten (språkbo), som stöder inlärning av enaresamiska bland barn. Den enaresamiska språkboverksamheten har varit en förebild för motsvarande projekt bland andra finsk-ugriska folk och språk.

Albert De Roeck Fysikern professor De Roek är forskare vid europeiska partikelforskningsinstitutet CERN, professor vid universitetet i Antwerpen och gästprofessor vid institutet för partikelfysikfenomenologi IPPP i Durham och vid UC Davis universitetet i Kalifornien. De Roeck är i forskningsfronten inom partikelfysiken och innehar en nyckelposition i ett projekt inom CERN som undersöker subatomära partiklars egenskaper med LHC-apparaturen. Han ingår i ledningsgruppen för detta forskningsprojekt och är initiativtagare till en ny typ av experiment som går ut på att undersöka grundmateriens egenskaper under extrema förhållanden.

Karl Sigmund (f. 1945) Matematikern professor Sigismund från universitetet i Wien är en av världens ledande forskare inom tillämpad analys. Han har gjort banbrytande forskning inom ergodteori, dynamiska system, matematisk biologi, kemisk kinetik och dynamisk spelteori. Han har också skrivit om vetenskapshistoria, särskilt matematikens och logikens historia.

David I. Stuart (f. 1953) Professor Stuart är verksam som forskarprofessor vid universitetet i Oxford. Han leder universitetets enhet för strukturbiologi och är banbrytande inom den strukturbiologiska forskningen. Han har löst komplicerade biologiska systems strukturer, t.ex. hur olika virus ser ut på atomnivå. Stuart har samarbetat med forskare vid Helsingfors universitet och samarbetet har lett till ökad kunskap om olika virus ursprung och evolution.

Elizabeth Closs Traugott Professor emerita i lingvistik och engelska (Stanford University och University of California at Berkley) Elizabeth Closs Traugott hör till de främsta inom sitt ämnesområde. Hennes forskning har fokuserat på historisk syntax, semantik, pragmatik och sociohistorisk språkforskning samt lingvistik och skönlitteratur. Hon har skapat teoretiska modeller för språkförändring, särskilt grammatikalisering och lexikalisering, och speciellt utgående från semantik och språkanvändning.

David L. Woods (f. 1947) Neurobiologen, professor Woods forskning om kognitiva aktiviteter, hjärnmekanismer och störningar i hjärnmekanismerna är högt uppskattad inom sin bransch. Vid sidan av sitt forskningsarbete vid UC Davis har Woods genom att utveckla Presentation-programmet, som används av forskningslaboratorier i hela världen för presentation av stimuli och kontroll av experiment, haft stort inflytande på den experimentella psykologin och neurovetenskapliga forskningen.