Huvudämnen - Folkloristik

Inom folkloristik studerar man den andliga folkkulturen. Forskningen har av hävd fokuserat på uttryckstraditionerna i det förindustriella Finland, i hög grad utgående från analys av arkivmaterial. Centrala forskningsteman är fortfarande runometrisk poesi, folksagor och -historier, folkmedicin, ritualer, seder och bruk, folktro och mytologi. Forskningen i de klassiska underarterna av folklore och till dessa anknytande litterära verk, såsom Kalevala och andra episka verk, utgår ifrån en stark jämförande forskningstradition som kompletteras med nya perspektiv från kontextuell folkloristik, narratologi och lingvistisk antropologi. Det råder ett starkt teoretiskt intresse för hur traditioner skapas och förmedlas.
Folkloristikens teoretiska grund välkomnar ett flerdisciplinärt grepp. Muntliga traditioner, muntlig historia och poesi i olika medier, biografier samt historie- och traditionspolitik och uppkomsten av kulturarv utgör viktiga forskningsteman inom den moderna folkloristiken och skapar samtidigt möjligheter till samarbete med andra forskningsområden. Den folkloristiska forskningen kännetecknas bl.a. av ett långt tidsperspektiv: från förhistoriska skikt och tidiga fångstkulturers fenomen till dagens konstant föränderliga webbforum. Samtidsfenomen – såsom populär- och mediekultur, Internet, barn- och ungdomstraditioner – har sin givna plats inom forskningen. Folkloristerna studerar och dokumenterar de allt mer komplexa gemenskaperna och kulturformerna i dagens samhälle såväl i Finland som i utlandet och i virtuella miljöer.

Oavsett forskningsobjekt undersöker folkloristerna olika kommunikationsformers historia, dels vad gäller kontinuiteter över långa tidsperioder och dels individuell kreativitet som kan åstadkomma t.o.m. snabba förändringar. Frågor kring förändringar och kontinuitet är speciellt viktiga när man studerar den snabba moderniseringen av den finländska kulturen. Folkloristiken, som kartlägger kulturella förändringar och omvälvningar, betonar växelverkan mellan olika former av muntlig och skriftlig kommunikation.

Trots att läroämnet har sina rötter i nationalismen och nationalromantiken, är den folkloristiska forskningen internationell samt teoretiskt och metodologiskt tidsenlig. Folkloristerna vid Helsingfors universitet bygger vidare på de finländska forskningsresandenas etnografiska traditioner i sina fältarbeten i Finland, hos de finskugriska folken, i Europa, Asien och Amerika. Universitetets folklorister medverkar aktivt i olika nationella och internationella nätverk.

Folkloristiks finskspråkiga hemsidor