Esittely

Viikinkaari 5 E (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tiedekunnan hallinto- ja tukipalveluista vastaa Yliopistopalvelut

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

facebook

Flamma

 

Historia

Farmasian tiedekunta on perustettu 1.1.2004. Tiedekunnan edeltäjällä, farmasian laitoksella, on kuitenkin yliopistossa pitkät perinteet.

Vuotta 1897 on pidetty farmasian laitoksen perustamisvuotena. Farmasian opetus sai tuolloin oman asetuksensa ja tuolloiselle farmaseuttiselle oppilaitokselle määrättiin oma opetusohjelmansa ja omat opettajansa.

Vuoteen 1923 asti Farmaseuttinen oppilaitos oli osa fysiologisen (sittemmin lääketieteellisen) kemian ja farmakologian laitosta. Kummatkin toimivat samoissa tiloissa. Varsinaista yliopisto-opetusta saivat vain proviisoriksi opiskelevat, eikä oppilaitoksella muutenkaan ollut täysivaltaista asemaa yliopistossa.

1930-luku: Erilleen lääketieteellisestä tiedekunnasta

Farmasian laitos erotettiin lääketieteellisestä tiedekunnasta erilliseksi yksiköksi vuonna 1938, jolloin farmaseuttien koulutuksesta ja opintojen kulusta määrättiin entistä täsmällisemmin. Laitoksen johtoyksikkönä toimi opettajakollegio, joka edusti laitosta yliopiston korkeimmalle hallinnolle. Laitos ei kuitenkaan saanut oikeutta tarkastaa tohtorinväitöskirjoja. Farmaseuttisia tieteitä pidettiin soveltavina, joten tieteellisiä jatkotutkintoja ei pidetty välttämättöminä.

1940-luvun jälkipuoliskolla farmasian opetuksen uudistusta suunniteltiin useaan otteeseen. Myös farmaseuttisen tiedekunnan perustamisesta tehtiin esityksiä.

1960-luku: kandidaatintutkinto ja ensimmäinen tohtori

Vuonna 1961 voimaan tulleen asetuksen myötä farmasian laitos siirtyi osaksi filosofisen tiedekunnan matemaattis-luonnontieteellistä osastoa. Asetus toi farmasian tutkintojärjestelmään virkatutkintojen rinnalle myös farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnot sekä uuden perustutkinnon – farmasian kandidaatin.

Kandidaatintutkinto vastasi laajuudeltaan proviisorintutkintoa, mutta se ei valmentanut yhtä selkeästi apteekkialalle. Farmaseutin tutkintoon asetus ei tuonut suuria muutoksia.

Ensimmäiseksi farmasian tohtoriksi Helsingin yliopistossa väitteli Elna Nieminen vuonna 1965. Väitöskirjan aiheena oli vapaa ja esteröitynyt kolesteroli ihmiselimissä ja -kudoksissa.

1970-luku: kandidaatintutkinto pois, koulutusta muuallekin

1970-luvun loppupuolella jako virkatutkintojen ja tieteellisten tutkintojen väliltä poistui. Proviisorin tutkinto määriteltiin perustutkinnoksi. Farmasian kandidaatin tutkinto lakkautettiin 1976. Epäselvyyttä syntyi siitä, siirrettäisiinkö farmaseuttien koulutus opistoihin.

1970-luvulla laitoksen kehittäminen oli vaakalaudalla, kun toiminnan jatkuvuutta uhkasivat epätyydyttävät tilat ja toisaalta korkeakoululaitoksen hajasijoittaminen.

Farmasian opetus proviisoreille alkoi Kuopion korkeakoulussa vuonna 1973, mutta laitoksen lakkauttamiselta vältyttiin. Laitos sai jäädä keskustaan Fabianinkatu 35:n tiloihin.

1980-luku: opistoasteen tutkinto yliopistossa

Vuonna 1980 annetussa asetuksessa farmaseutin tutkinto määriteltiin ylioppilaspohjaiseksi opistoasteen tutkinnoksi, joka käytännön syistä ja perinteen vuoksi suoritettiin kuitenkin yliopistossa.

Tutkintojärjestelmää muutettiin taas vuonna 1994, jolloin farmaseutin tutkinnosta tehtiin jälleen korkeakoulututkinto. Farmaseuttitutkinnon kokonaislaajuudeksi tuli 120 opintoviikkoa ja suoritusaika piteni kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Vastaavasti proviisorin tutkinto kasvoi 200 opintoviikon laajuiseksi.

Muutto Viikkiin

Farmasian laitos muutti vuonna 1995 Biokeskukseen, Viikin uuteen tiedepuistoon.

Vuonna 2000 konsistori päätti dekaanien aloitteesta käynnistää yliopiston hallintorakenteen kehittämisen. Tavoitteena oli muuttaa tiedekunta- ja laitosrakennetta kampusjaon pohjalta. Samalla avautui myös mahdollisuus farmasian laitoksen aseman kohentamiseen. Vuoden 2004 alussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan farmasian laitoksesta muodostettiinkin oma, itsenäinen tiedekunta.

Nykyisistä opinnoista