Viikinkaari 5 E (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tiedekunnan hallinto- ja tukipalveluista vastaa
Yliopistopalvelut

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

facebook

Flamma

 

Dosentin arvon myöntäminen

Dosentin arvon myöntäminen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopiston johtosäännön 84 §:n mukaan dosentin arvon myöntää kansleri.

Dosentin arvoa haetaan tiedekunnalta ja hakemus osoitetaan tiedekunnalle.  Tiedekuntaneuvosto tekee esityksen dosentin arvon myöntämisestä kanslerille, jos se katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset. Ennen päätöksentekoa tiedekuntaneuvosto hankkii hakijan tieteellisestä pätevyydestä lausunnon kahdelta asiantuntijalta. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta.

Dosentin arvon saamisen edellytykset

Farmasian tiedekunta edellyttää dosentin arvoa hakevalta, että hänellä on hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja. Julkaisujen on oltava dosentuurin alaan kuuluvalta alalta ja niiden on vastattava tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään toista hyvää väitöskirjaa.

Lisäksi tiedekunta viittaa yliopiston kanslerin kirjeeseen 16.12.2003, jossa on todettu seuraavasti: ”Kun tohtorin tutkinto näyttää muodostuvan tutkijankoulutuksen päätepisteeksi ja samalla itsenäisen tutkijan uran alkupisteeksi, niin voitaneen edellyttää, että seuraava askel urakehityksessä eli dosentuuri vaatisi jo näyttöjä oman tutkimuslinjan luomisesta ja tässä mielessä itsenäisyydestä. Julkaisuluettelon pituus ei aina tätä osoita, vallankin jos väitöskirjatyön ohjaaja on jatkuvasti mukana oppilaansa kaikissa töissä.”

Tiedekunta edellyttää, että dosentin arvoa hakevan ansioissa kiinnitetään riittävää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • onko hakijalla väitöskirjan jälkeistä tieteellistä julkaisu-tuotantoa kansainvälisissä, asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa,
  • onko hakija tutkimusalueensa keskeisimmissä julkaisuissa ensimmäinen, toinen tai viimeinen tekijä
  • onko hakijalla näyttöä itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatua rahoitusta),
  • onko hakija osallistunut aktiivisesti opinnäytetöiden, tieteel-listen tutkimusten ja/tai väitöskirjojen ohjaukseen,
  • onko hakijalla näyttöä ulkomaisesta tai kotimaisesta tohtorin tutkinnon jälkeisestä koulutuksesta ja aktiivisesta osallistu-misesta alansa koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin kokouksiin.

Tiedekunta edellyttää, että asiantuntijat ilmoittavat lausunnossaan mahdollisimman yksiselitteisesti toteutuvatko dosentille asetetut vaatimukset ja sen, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset. Tästä johtuen asiantuntijan on lausunnossaan riittävän perusteellisesti analysoitava hakijan tieteellistä tuotantoa.

Dosenttihakemuksen käsittely

Hakemus osoitetaan farmasian tiedekunnalle ja lähetetään osoitteeseen:

Farmasian tiedekunta
PL 56 (Viikinkaari 9)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Mikäli mahdollista, hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisessä muodossa osoitteeseen hr-ftdk@helsinki.fi. Nimeä hakuasiakirjat selkeästi (esim. sukunimi_etunimi_ansioluettelo.pdf).

Dosenttihakemukseen liitetään ansioluettelo sekä akateemisen bibliografiakäytännön mukaisesti laadittu luettelo hakijan julkaisuista ja muista tutkimustöistä. Lisäksi hakijan on liitettävä hakemukseensa enintään 4 sivun pituinen selvitys opetusansioista tai vastaavat tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Opetustaidon arvioi tiedekunnan opetustaitotoimikunta.

Edellä mainittujen hakemusasiakirjojen lisäksi hakijan tulee toimittaa tiedekunnan kansliaan asiantuntijoille lähetettävät tieteelliset julkaisut kahtena kappaleena (enintään 10 julkaisua). Nimeä tiedostot selkeästi ja numeroi ne (esim. sukunimi_etunimi_julkaisu1.pdf).

Dosentin arvon myöntämistä koskevaa asiaa käsitellään tiedekuntaneuvostossa tavallisesti kaksi kertaa.

Ensimmäisellä kerralla hakemus tuodaan tiedoksi ja valitaan asiantuntijat arvioimaan hakemusta. Asianomaisen alan professori tekee ehdotuksen asiantuntijoiksi. Asiantuntijoilla on oltava vähintään dosentin pätevyys. Vähintään toisen asiantuntijoista on oltava tiedekunnan ulkopuolelta (henkilöllä ei saa olla voimassa olevaa päätoimista palvelussuhdetta tiedekuntaan). Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn nimitysmenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Mikäli haetun dosentuurin ala on uusi (alalla ei ennestään ole yhtään dosenttia tiedekunnassa), asianomaisen alan professorin on toimitettava tiedekuntaneuvostolle alaa koskeva selvitys ja perustelu.

Kun asiantuntijalausunnot ovat tulleet tiedekuntaan, ne lähetetään hakijalle tiedoksi. Mikäli asiantuntijat katsovat hakijan täyttävän dosentin arvon saamisen edellytykset, hakijaa pyydetään antamaan opetusnäyte ja esittämään sen aiheen.

Opetusnäyte annetaan tiedekunnan opetustaitotoimikunnan järjestämässä koeluentotilaisuudessa, joka on julkinen. Opetusnäytteen pituus on noin 20 minuuttia ja sen tulee olla sellainen, että se voisi olla osa asianomaisen alan opintojaksoa. Opetusnäytteen pitäjä voi käyttää apunaan muistiinpanoja. Muistiinpanot saavat sisältää vain opetuksen jäsennyksen ja välttämättömät numerotiedot. Opetusnäytteen pitäjä voi käyttää tavanomaisia opetusvälineitä.  

Opetustaidon arvioinnista ja opintotoimikunnan toiminta-periaatteista löytyy tarkempaa tietoa täältä >>

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dosentuurihakemusta toisen kerran sen jälkeen, kun opetustaitotoimikunta on antanut lausuntonsa hakijan opetustaidosta. Tällöin neuvosto päättää siitä, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, neuvosto esittää dosentin arvon myöntämistä kanslerille.