Examina

Vid farmaceutiska fakulteten kan man avlägga grundexamina farmaceutexamen och provisorsexamen, samt påbyggnadsexamina farmacie licentiatexamen och farmacie doktorsexamen. Dessutom kan man avlägga filosofie doktorsexamina enligt vad som särskilt bestäms om dessa påbyggnadsexamina. Farmaceutexamen är en lägre högskoleexamen och provisorsexamen är en högre högskoleexamen. Studierna omfattar läkemedels- och hjälpämneskemi, beredning av läkemedel, biomedicinsk farmaci, farmakoterapi samt läkemedlens roll i samhället.

I utbildningsprogrammet för farmaceutexamen avlägger den studerande farmaceutexamen (180 studiepoäng). Utbildningen som leder till farmaceutexamen är upplagd så, att en heltidsstuderande som har gått i gymnasiet och avlagt studentexamen kan avlägga examen på tre terminer. Utbildningen består av tematiskt indelade studieavsnitt, och omfattar ett slutarbete och två tremånaders praktikperioder som universitetet handleder och övervakar.

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen avlägger den studerande först farmaceutexamen och därefter provisorsexamen (180 + 120 studiepoäng). En heltidsstuderande som har avlagt farmaceutexamen kan avlägga provisorsexamen på två år. Utbildningen som leder till provisorsexamen består av ämnesstudier och fördjupade studier. I de fördjupade studierna ingår en pro gradu-avhandling.

Pf-utbildningsprogrammet för provisorsexamen är avsett för studerande som redan har farmaceutexamen och vill avlägga provisorsexamen (120 sp).