Presentation

Samverkan med samhället

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Historia

Farmaceutiska fakulteten grundades den 1 januari 2004. Fakultetens föregångare, farmaceutiska institutionen, hade en lång tradition vid universitetet. År 1897 anses vara det år då farmaceutiska institutionen grundades. Undervisningen i farmaci fick då en egen förordning och Farmaceutiska läroinrättningen, som den då hette, ett eget undervisningsprogram och egna lärare. Fram till 1923 var Farmaceutiska läroinrättningen en del av institutionen för fysiologisk (senare medicinsk) kemi och farmakologi och fanns också i samma lokaler som den övriga institutionen. Egentlig universitetsundervisning fick endast de som studerade för provisorsexamen, och läroinrättningen hade inte heller i övrigt en fullvärdig ställning vid universitetet.

Farmaceutiska institutionen avskiljdes från medicinska fakulteten 1938, i och med att det utfärdades närmare bestämmelser om den farmaceutiska utbildningen och studiegången. Institutionen leddes av ett lärarkollegium som representerade institutionen i universitetets högre förvaltning. Institutionen hade inte rätt att granska doktorsavhandlingar – de farmaceutiska vetenskaperna räknade till de tillämpade vetenskaperna och det ansågs därför inte nödvändigt att införa möjlighet till påbyggnadsexamina.

Under 1940-talets senare del fanns det planer på att reformera undervisningen i farmaci. Ett förslag var också att en farmaceutisk fakultet skulle grundas. År 1961 utfärdades en förordning enligt vilken farmaceutiska institutionen blev en del av matematisk-naturvetenskapliga sektionen vid filosofiska fakulteten. Utöver ämbetsexamina infördes nu också farmacie licentiatexamen och farmacie doktorsexamen, och en ny grundexamen – farmacie kandidat. Kandidatexamen motsvarade till sin omfattning provisorsexamen, men förberedde inte lika uttryckligt för apoteksbranschen. Däremot innebar förordningen inga större förändringar i fråga om farmaceutexamen. Den första som disputerade för doktorsgraden i farmaci vid Helsingfors universitet var Elna Nieminen 1965. Ämnet för doktorsavhandlingen var fri och förestrad kolesterol i humanorgan och -vävnader.

Examenssystemet ändrades igen i slutet av 1970-talet när indelningen i ämbetsexamina och vetenskapliga examina avskaffades och provisorsexamen blev en grundexamen. Farmacie kandidatexamen avskaffades 1976. Det var oklart om farmaceututbildningen skulle överföras till institutnivå. Enligt den förordning som utfärdades 1980 var farmaceutexamen en studentexamensbaserad examen på institutnivå, som av praktiska skäl och av tradition avläggs vid ett universitet. Under 1970-talet var institutionens vidareutveckling i vågskålen, å ena sidan var lokalerna inte ändamålsenliga och å andra sidan pågick en decentralisering av högskoleverksamheten. År 1973 startade undervisningen i farmaci för blivande provisorer vid Kuopio högskola, men utbildningen vid institutionen i Helsingfors kunde ändå fortsätta i lokalerna i centrum vid Fabiansgatan 35. Lokalproblemet löstes först 1995, då institutionen flyttade till Biocentrum i den nya vetenskapsparken i Vik.

Vid den senaste examensreformen som genomfördes 1994 blev farmaceutexamen åter en högskoleexamen. Farmaceutexamens omfattning ändrades till totalt 120 studieveckor och studietiden förlängdes från två och ett halvt år till tre år. Också provisorsexamen ändrades och blev mer omfattande än tidigare, sammanlagt 200 studieveckor. I ett europeiskt perspektiv är examenssystemet inom farmaciområdet i Finland exceptionellt, men i och med den pågående Bolognaprocessen kommer universitetsutbildningen i farmaci att ändras enligt den finländska modellen.

Farmaceutiska institutionen arbetade aktivt för att utveckla och förbättra sina verksamhetsförutsättningar under 1990-talet. År 2000 beslutade universitetets kollegium på initiativ från dekanerna om en reform av universitetets förvaltningsstruktur. Tanken var att man med en indelning i campus som grund ändra fakultets- och institutionsindelningen. Samtidigt öppnades också en möjlighet att höja farmaceutiska institutionens status. Konsistoriet beslutade enhälligt i augusti 2002 att farmaceutiska institutionen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 2004 skulle vara en självständig fakultet.