Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Engelsk filologi är internationellt känt för sin aktiva forskning. Forskningen har följande fokusområden

  • engelska språkets historia, språkkontakter samt variationer och förändringar i språket
  • sammanställning av elektroniskt material, dvs. korpusar, korpusforskning och elektroniska editioner
  • engelskans ställning som ett lingua franca-språk
  • narrativa, postkoloniala och kognitiva m.fl. aspekter på den engelska litteraturen från och med 1500-talet till våra dagar.

Lärarna i engelsk filologi är forskare inom sina specialområden och undervisningen i ämnet baserar sig på forskning.  Årligen utexamineras cirka 50 magistrar och två till fyra doktorer. Vid ämnet ordnas internationella vetenskapliga konferenser och gästforskare berikar verksamheten.

Forskare i engelsk filologi knutna till flera olika forskningsprojekt deltog i den senaste utvärderingen av forskningen och doktorsutbildningen 2010–2012. Forskningsenheten VARIENG fick utmärkta poäng i kategorin för internationell spetsforskning (”Research of the participating community represents the international cutting edge in its field”). Engelsk filologi (dåvarande Engelska institutionen) fick den bästa möjliga bedömningen i utvärderingen av forskningen 1999 och 2005.

Vid ämnet pågår flera större och mindre språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningsprojekt som intresserade magisterstuderande har möjlighet att medverka i. Ett bra sätt att lära känna forskningen är att i sin pro gradu-avhandling behandla ett tema som är gemensamt med något forskningsprojekt inom ämnet. För studenter som vill fortsätta med forskarstudier lönar det sig att bekanta sig med institutionens pågående forskningsprojekt, eftersom det är möjligt att få handledning på de aktuella ämnesområdena. Det finns mer information om forskningen i engelsk filologi på personalens sidor i forskningsdatabasen TUHAT.  

Postgraduala studier

Information om hur man söker till forskarstudier finns på Humanistiska fakultetens webbplats.

Publikationer

Uppgifter om forskningspublikationer i engelsk filologi finns i Helsingfors universitets forskningsdatabas Tuhat. I databasen kan man söka publikationer bl.a. enligt namn, ämne, publikationsår eller vetenskapsområde.

I Helsingfors universitets databas E-Thesis kan man söka pro gradu-avhandlingar, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar.

E-VARIENG är en webbpublikation som publiceras av forskningsenheten Research Unit for the Study of Variation, Contacts and Change in English (VARIENG).

Se också

Kielen kannoilla - Varieng-tutkimusyksikön blogi
Helsinki English Studies - Electronic Journal
eVARIENG - Studies in Variation, Contacts and Change in English