Engelsk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

Unionsgatan 40 B
Fi-00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Studier

Opiskelu

Det övergripande målet med studierna i engelsk översättning är att utexaminera kompetenta experter som är kritiskt tänkande yrkeskunniga personer med förmåga att utveckla sin verksamhet. Studenterna tillägnar sig förutsättningar för att arbeta som experter på kommunikation över kulturgränserna och som experter på arbete med texter, liksom också för andra uppgifter som kräver högklassiga kunskaper i engelska och modersmålet finska. Studenterna övar sig i vetenskaplig forskning och forskningsrapportering.

Studenterna kan inrikta sig på olika specialområden: handel och ekonomi, juridik och förvaltning, teknik, medicin och biologi eller något annat specialområde. Biämnesstudier i översättningsvetenskap ger studenterna möjlighet att specialisera sig på AV-översättning eller tolkning.

Information om undervisningen i ämnet, examensfordringarna och examensstrukturerna finns i studiehandboken i WebOodi (Du kan bläddra i studiehandböckerna för olika år genom att välja önskat läsår uppe i rullgardinsmenyn).

Studiernas struktur

I studentantagningen är ansökningsobjektet engelska. Grundstudierna är gemensamma för engelsk filologi och engelsk översättning, och till en början registreras engelsk filologi som huvudämne. Den som vill byta till engelsk översättning deltar på hösten under sitt första studieår i kursen Översättarens kompetenser. Slutförhöret fungerar som urvalsprov till engelsk översättning och som prov i finska. För att huvudämnet ska ändras till engelsk översättning måste man få godkänt i provet.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) omfattar 180 studiepoäng och i dem ingår grundstudier i engelska (25 sp) och ämnesstudier i engelsk översättning (45 sp) och dessutom grundstudier i både översättningsvetenskap och finska språket. I studierna ingår också fakultetens gemensamma studier och valfria studier.

I magisterexamen (FM) är engelsk översättning en del av utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation som omfattar 120 sp. Här ingår minst 20 studiepoäng från ett av följande specialområden: juridik och förvaltning, tolkning, AV-översättning. Dessutom erbjuds studieavsnitt i översättningsteknologi och andra specialområden inom översättning. Om studenten inte har avlagt HuK-examen i översättning, ingår det i minimifordringarna också 25 sp i finska och minst 10 sp allmänna studier i översättningsvetenskap.

Antagning av studenter

Ämnet har ett eget urvalsprov som mäter kunskaperna i både engelska och finska.

För att få rätt att studera engelsk översättning som biämne deltar man i ett biämnesprov som ordnas årligen. Läs mer på Institutionen för moderna språks webbplats.

Studieinfo.fi:

Andra alternativ:

Placering i arbetslivet

Sysselsättningssituationen är god för de utexaminerade. Engelskan är ett lingua franca-språk (ett gemensamt språk för kommunikation mellan personer som har olika modersmål) och kommer förmodligen att vara det också i framtiden. Därför är engelskan ett centralt kommunikationsverktyg i synnerhet i affärs- och kulturlivet också i Finland. Språket är viktigt för att skapa och upprätthålla internationella kontakter.

Våra studenter arbetar bl.a. som översättare av facktexter i affärslivet och i statens och kommunernas tjänst, för översättningsbyråer och som självständiga företagare. Skönlitterära översättare i finska arbetar i huvudsak på frilansbasis. Tv- och filmöversättare arbetar på översättningsbyråer eller som egenföretagare. Tolkar behövs som kontakt- och konferenstolkar, i resebranschen och vid Europeiska unionen och olika, framförallt internationella företag

Studierna förbereder också för arbetet som forskare och som expert på internationell kommunikation, t.ex. i den offentliga förvaltningen och i näringslivet.