Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Englannin kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

Unioninkatu 40
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Käyntiosoite:
Metsätalo
6. krs, B-käytävä

Opiskelu

OpiskeluEnglannin kääntämisen opintojen yleisenä tavoitteena on, että oppiaineesta valmistuu asiantuntijatehtäviin kykenevä, kriittisesti ajatteleva alansa ammattilainen, joka pystyy myös kehittämään toimintaansa. Opiskelija hankkii valmiuksia toimia kulttuurien välisen viestinnän ja tekstityön asiantuntijana ja muissa korkeatasoista englannin ja äidinkielen taitoa vaativissa tehtävissä. Hän saa harjoitusta tieteellisen tutkimuksen teosta ja tutkimuksen raportoinnista.

Opintojensa aikana opiskelija voi suuntautua eri erikoisaloille: kauppaan ja talouteen, lakiin ja hallintoon, tekniikkaan, lääketieteeseen ja biologiaan tai muuhun erikoisalaan. Käännöstieteen sivuaineopintojen kautta opiskelija voi myös erikoistua AV-kääntämiseen tai tulkkaukseen.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Maisteriopinnot voi suorittaa kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa.

Opintojen rakenne

Opiskelijavalinnassa hakukohteena on englanti. Englantilaisen filologian ja englannin kääntämisen oppiaineilla on yhteiset perusopinnot, ja pääaineeksi merkitään ensin englantilainen filologia. Englannin kääntämiseen pyrkivä osallistuu ensimmäisen opintovuotensa syksyllä kääntäjän kompetenssit -kurssille, jonka loppukuulustelu toimii valintakokeena englannin kääntämiseen sekä suomen kielen kokeena. Kokeessa hyväksyttyjen pääaine muutetaan englannin kääntämiseksi.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja siihen kuuluu englannin perusopintojen (25 op) ja englannin kääntämisen aineopintojen (45 op) lisäksi sekä käännöstieteen että suomen kielen perusopinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy tiedekunnan yhteisiä opintoja sekä opiskelijan vapaasti valitsemia opintoja.

Filosofian maisterin tutkinnossa (FM) englannin kääntäminen on osa kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmaa, jonka laajuus on 120 op. Näihin sisältyy vähintään 20 opintopistettä yhdestä seuraavista erikoisaloista: laki ja hallinto, tulkkaus, av-kääntäminen. Lisäksi tarjolla on käännösteknologian opintojaksoja sekä muita kääntämisen erityisalueita. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut HuK-tutkintoa kääntämisen oppiaineessa, minimivaatimuksiin kuuluvat myös 25 op:n laajuiset suomen kielen opinnot sekä vähintään 10 op yleisiä käännöstieteen opintoja.