HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI
Tiedekunta - Fakultet - Faculty
Humanistinen tiedekunta - Humanistiska fakulteten - Faculty of Arts
Laitos - Institution - Department
Käännöstieteen laitos - Institutionen för översättningsvetenskap - Department of Translation Studies
Tekijä - Författare - Author
Grönlund, Hanne
Työn nimi - Arbetets titel - Title
On translating names and cultural concepts with special reference to the three translated versions of the musical Cats
Oppiaine - Läroämne
Englannin kielen kääntäminen ja tulkinta
Työn laji - Arbetets art - Level
Pro gradu -tutkielma - Pro gradu -avhandling - Master's thesis
Aika - Datum - Month and year
Huhtikuu 1993
Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages
80 sivua
Tiivistelmä - Referat - Abstract
Tässä työssä tutkitaan englannin kielen erisnimien ja kulttuurispesifisten käsitteiden kääntämistä kolmessa eri Cats-musikaalin samana vuonna tehdyssä käännosversiossa. Cats-musikaali perustuu T. S. Eliotin lasten kirjaan "The Old Possum's Book of Practical Cats". Kirja on kirjoitettu runomuotoon ja se edustaa nonsense-kirjallisuutta.

Käännökseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. se, että teksti on lastenkirjallisuutta ja nonsensea sekä se, etta teksti esitetäan näyttamöllä, sen laulettavuus ja kuinka se "istuu" näyttelijöiden suuhun.

Tämän jälkeen tutustutaan kulttuurispesifisiin käsitteisiin sekä siihen, kuinka käännösteoria määrittelee kulttuurin ja sen vaikutuksen kommunikaatioon. Tässä osassa tutustutaan myös näiden tekijöiden aiheuttamiin käännösongelmiin.

Klinbergin mallin mukaan määritellään viisi eri kategoriaa kulttuurispesifisten käsitteiden kääntämisessä. Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka lähdeaineiston esimerkit jakautuvat eri kategorioihin ja mitä siitä voidaan päätellä.

Lopuksi tarkastellaan kolmea eri käännösversiota kokonaisuuksina ja verrataan niitä keskenään. Tulokset osoittavat, että useimmiten kulttuurispesifiset käsitteet ovat säilyneet kohdetekstissä sellaisenaan. Tämä seuraa moderneja käännösstrategioita, joiden mukaan tällaiset kasitteet tulisi säilyttää kohdetekstissä tiedon välittämiseksi toisesta kulttuurista. Näin pyritään laajentamaan kohdekielen lukijoiden maailmankuvaa ja samalla kannustettaisiin kansainvälisyyteen.

Cats-musikaalin kolme versiota eroavat joissain määrin toisistaan. Toinen versio on lähinnä alkutekstiä ja sen henkeä, mutta soveltuu huonon laulettavuutensa vuoksi huonosti esitettäväksi. Esitetty kolmas versio toimii musiikin ehdoilla ja on täten helposti laulettava ja esitettävä.

Avainsanat - Nyckelord - Key words
kulttuurispesifiset käsitteet, kääntäminen, lastenkirjallisuus
Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited
Käännöstieteen laitoksen kirjasto
Muita tietoja