Elinvoimainen maaperä ja puhdas ympäristö

Monitieteisen tutkimuksemme tarkoitus on selvittää fysikaalis-kemiallisia ja mikrobiologisia prosesseja puhtaan ravinnon ja pohjaveden sekä muiden maaperän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytössä, ympäristökuormituksen hallinnassa ja pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa. Maaperän puhtaus on edellytyksenä siinä elävien organismien hyvinvoinnille ja aineiden kierrolle ekosysteemissä.

  • Maaperän komponenttien ominaisuudet ja reaktiot sekä niiden vaikutus aineiden liikkumiseen ja kasvihuonekaasujen emissioihin
  • Valuma-alueen maaperän ja maankäytön vaikutus vesien tilaan
  • Maan vaikutus elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen
  • Biologiset ja kemialliset puhdistusmenetelmät
  • Maaperäprosessien reaaliaikainen seuranta
  • Maaperäkemiallinen tieto kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja päätöksenteon pohjana.

Tutkimusryhmät