Elintarvikekemia

ek laboratorio

Elintarvikekemian opintoihin liittyviä ohjeita Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. Kirjaudu sivulle vierailijana.

Ruuan tulee olla laadultaan hyvää, terveydelle edullista ja turvallista. Näihin ominaisuuksiin vaikuttavat elintarvikkeiden ravintoaineet kuten lipidit ja vitamiinit, bioaktiiviset yhdisteet kuten antioksidantit ja ruuan sisältämät mahdolliset haitalliset aineet. Elintarvikekemian opinnoissa perehdytään elintarvikkeiden ainesosien rakenteisiin, ominaisuuksiin sekä reaktioihin  ja vuorovaikutuksiin.  Lisäksi opitaan hallitsemaan alan tutkimusmenetelmät. Elintarvikekemian perustana on eri kemian alojen, erityisesti orgaanisen ja analyyttisen kemian, ja biokemian osaaminen.

Ennen lukuvuotta 2013–2014  opintonsa aloittaneet voivat suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineenaan elintarvikekemia siirtymäajan aikana. Halutessaan he voivat siirtyä opiskelemaan myös uusien tutkintovaatimusten mukaan.

Lisätietoja tutkintovaatimuksista: www.helsinki.fi/mmtdk/opiskelu/perustutkintoopiskelijat/eyt_op.html

Syksyllä 2014 opintonsa aloittavat suorittavat ensin elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan elintarviketieteet ja voivat sen jälkeen valita maisterin tutkinnon pääaineekseen elintarvikekemian.  Myös muun soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittanut voi hakea erillisvalinnan kautta elintarvikekemian maisteriopintoihin. Elintarvikekemiaa opetetaan kaikille elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Elintarvikekemian maisterin tutkinnon pääaineekseen valitsevat voivat opiskella lisäksi jo kandidaattivaiheessa valinnaisia elintarvikekemian kursseja ja muita pääainevalintaa tukevia kursseja.

Uudet maisteriopintojen tutkintovaatimukset (lisätietoa) tulevat voimaan syksyllä 2015, mutta niiden mukaisesti voi opiskella jo aikaisemmin. Suoritettaessa elintarviketieteiden maisterintutkinto elintarvikekemia pääaineena tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää, miten elintarvikkeiden eri ainesosat vaikuttavat elintarvikkeiden laatuun ja miten elintarvikkeiden laatua voidaan edelleen kehittää,
  • tietää, miten elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan,
  • hallitsee laadunvarmistuksessa ja tutkimuksessa vaadittavat laboratoriomenetelmät,
  • osaa soveltaa kemiallista osaamistaan  elintarvikkeita koskevien ongelmien ja kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Tutkinto antaa valmiudet monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuneiden maistereiden työpaikat ovat ensisijaisesti elintarviketeollisuudessa, elintarvike-, maatalous- ja ympäristöalan tutkimus- ja valvontalaboratorioissa sekä opetusta antavissa yksiköissä tai asiantuntijaorganisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Tehtävänkuvina voivat olla esim. analytiikka, laadunvarmistus, tuotesuunnittelu, tutkimus, valvonta, riskinarviointi, opetus ja tietopalvelut.

Elintarvikekemiassa tarjottavia sivuaineita ja erikoistumisopintoja  uudistetaan  parhaillaan. Nyt tarjottaviin sivuaineisiin kuuluvat funktionaaliset elintarvikkeet (jatkossa osa tuotekehityksen suuntautumisopintoja) ja elintarvikkeiden turvallisuus.

Professorit
Vieno Piironen, elintarvikekemia
Marina Heinonen, ravinnon turvallisuus

Yliopistonlehtorit
Anna-Maija Lampi, elintarvikekemia
Velimatti Ollilainen, elintarvikekemia
Susanna Kariluoto, elintarvikekemia

Funktionaaliset elintarvikkeet -sivuaine

Funktionaaliset elintarvikkeet ovat sellaisia elintarvikkeita, joilla on kliinisin kokein osoitettu olevan terveydelle edullisia vaikutuksia. Terveysvaikutteisuutta haetaan vitamiineista, hivenaineista ja muista ravintoaineista sekä muista bioaktiivisiksi kutsutuista aineosista.

Funktionaalisista eli terveysvaikutteisista elintarvikkeista kiinnostuneet opiskelijat voivat erikoistua aiheeseen suorittamalla sivuainekokonaisuuden funktionaalisten elintarvikkeiden alalta. Pääaineen ja kiinnostuksen mukaan kullekin opiskelijalle on tarkoituksenmukaista ”räätälöidä” soveltuva, pääainetta tukeva kokonaisuus. Sivuainekokonaisuus funktionaalisten elintarvikkeiden alalta soveltuu hyvin esimerkiksi elintarvikekemian, elintarviketeknologian, ravitsemustieteen, mikrobiologian, elintarvike-ekonomian sekä farmasian opiskelijalle.

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö yliopistonlehtori Anna-Maija Lampi

Elintarvikkeiden turvallisuus -sivuaine

Ruuassa esiintyy erilaisia mikrobeja sekä kemiallisia aineita, jotka saattavat  olla ihmisen terveydelle haitallisia. Ruuan  laatu ja turvallisuus muodostuvat osaksi elintarvikeketjua jo alkutuotantovaiheessa. Luontaisesti esiintyviä vaaratekijöitä ovat esim. erilaiset allergeenit, mikrobien, sienten, äyriäisten ja kasvien tuottamat toksiinit sekä nitraatti. Ruokaan voi joutua vieraita aineita, kuten torjunta-ainejäämiä tai ympäristösaasteita (esim. raskasmetalleja tai dioksiinia).  Elintarvikkeisiin lisätään myös tarkoituksella vitamiineja sekä elintarvikelisäaineita, joiden reaktioita ruuan muiden ainesosien kanssa ei täysin tunneta. Terveydelle haitallisten mikrobien ja kemiallisten reaktiotuotteiden lisääntyminen voi olla myös ruuan valmistuksen aiheuttamaa. 

Sivuainekokonaisuus elintarvikkeiden turvallisuuden alalta soveltuu hyvin esimerkiksi elintarvikekemian, elintarviketeknologian, elintarvikemikrobiologian, maaperä- ja ympäristötieteiden sekä farmasian opiskelijalle.

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö professori Marina Heinonen