Laitos Yhteystiedot

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

 

Laatu

LAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ

Elintarvike- ja ympäristeötieteiden laitos tekee laadukasta ja kansainvälisesti arvostettua tieteellistä tutkimusta edustamillaan aloilla ja antaa tähän perustuvaa opetusta. Tutkimus- ja opetusalat ovat vahvasti sidoksissa elintarvike-, ympäristö- ja maatalousalaan sekä kuluttajatieteisiin ja lääketieteeseen. Biotekniikan myötä kytkennät metsä- ja non-food -aloihin ovat tiivistyneet. Laitos edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmisen hyvinvointia.

Laitoksen vastuulla on viisi pääainetta: elintarvikekemia, elintarviketeknologia maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia ja ravitsemustiede. Lisäksi laitos osallistuu aktiivisesti Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelmaan (HEBIOT) kuuluvaan tiedekunnan yhteiseen biotekniikan pääaineeseen vastaten ympäristö- ja mikrobibiotekniikan opintosuunnasta sekä tiedekunnan biotekniikan pääaineen koordinoinnista. Laitos vastaa myös kemian, biokemian ja molekyylibiologian perusopetuksesta koko tiedekunnan tarpeita varten.

Helsingin yliopistossa on laadunvarmistusjärjestelmä. Tiedekuntatasoisessa toimintakäsikirjassa kuvataan ne toiminnot, joilla tiedekunta pyrkii saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Tiedekunnan toimintakäsikirja kattaa seuraavat kuusi aihealuetta: 1) tutkintotavoitteinen koulutus, 2) tutkimus, 3) yhteiskunnallinen vuorovaikutus, 4) päätöksenteko ja johtaminen, 5) voimavarat ja 6) hallinto- ja tukipalvelut. Nämä dokumentit kuvaavat myös Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksen toimintaa. Yliopisto- ja tiedekuntatasoisten toimintakäsikirjan dokumenttien lisäksi laitoksen laatujärjestelmä käsittää seuraavat osat tai toiminnot:

- Toimintasuunnitelmassa käsitellään kaikkia laatujärjestelmän osa-alueita
- Laitoksen ulkoiset www-sivut tutkimuksen ja opetustarjonnan esittelemiseksi ja markkinoimiseksi
- ALMAssa olevat laitoksen sivut, joilla olevista linkeistä henkilökunta pääsee kattavasti laitoksen omiin ja ALMAssa oleviin toimintaohjeisiin, lomakkeisiin ja muihin asiakirjoihin.
- Johtoryhmän käytössä olevat laitoshallinnon dokumentit
- Työryhmä (Laitoskatu) opetuksen koordinoimiseksi ja opetuksen laatujärjestelmän luomiseksi
- Laitehankintatyöryhmä
- Laboratoriotoimintojen laatujärjestelmä

Laitoksen laitosneuvosto johtaa laitoksen laatujärjestelmätyötä.
Laatuyhdyshenkilöksi nimetty laitoksen varajohtaja esittää katsauksia tämän aihepiirin asioista laitosneuvostolle.
Laatujärjestelmää tehdään tutuksi laitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestämällä laitos- ja osastotasolla laatuaiheista tiedotusta ja keskustelutilaisuuksia. Aihepiiriä käsitellään myös opetuksessa.

Päätöksenteko ja hallinto
Tutkintotavoitteinen opetus
Tutkimus
Laboratorion laatu