Research Projects Contact Information

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights
Faculty of Law
P.O. BOX 4 (visiting address: Yliopistonkatu 3)
FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
Tel: +358 (0)29 4123140

intlaw-institute(at)helsinki.fi







ELDIA: European Language Diversity for All

ELDIA: European Language Diversity for All

The European linguistic landscape is experiencing a profound transformation. Innovations and changes in language policies, education, migration patterns etc. challenge and change the roles and functions of languages within and between states, ethnic groups and nations. ELDIA (European Language Diversity for All) is an interdisciplinary research project for reconceptualizing, promoting and re-evaluating individual and societal multilingualism. Experts on applied linguistics and sociolinguistics, law, social studies and statistics, drawn from eight universities in six European countries, work together to contribute to a better understanding of how local, "national" and "international" (vehicular) languages interact in contemporary Europe. The empirical research will be conducted with a selected sample of multilingual communities, which is to cover practically the whole spectrum of different political and socioeconomic circumstances of linguistic minorities in Europe (smaller and more numerous, autochthonous or migrant communities, vigorous and endangered, highly or weakly standardized languages etc.). All these minority languages belong to the Finno-Ugric language family which is seriously underrepresented in internationally accessible sociolinguistic literature. The results of the research project, however, will be generalizable: they will contribute to the study of multilingualism and the development of language policies in other multilingual contexts as well, in and outside Europe.

Researcher: Dr. Reetta Toivanen

Duration: 2010-2013

www.eldia-project.org

Euroopan kielimaisema on muuttumassa perin pohjin. Kielipolitiikan ja koulutusjärjestelmän muutokset, uudet muuttoliikkeet ym. muuttavat myös niitä rooleja ja tehtäviä, joissa kieliä käytetään valtioiden, kansakuntien ja etnisten ryhmien välillä ja sisällä. ELDIA on monitieteinen tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on edistää, uudelleenarvioida ja ymmärtää uudella tavalla yksilön ja yhteiskunnan monikielisyyttä. Soveltavan kielitieteen ja sosiolingvistiikan, oikeus-, yhteiskunta- ja tilastotieteiden asiantuntijat pyrkivät yhdessä edistämään ymmärrystämme siitä, miten paikalliset kielet, kansalliskielet ja "kansainväliset" välittäjäkielet (vehicular languages) toimivat nyky-Euroopassa rinnakkain ja keskenään. Tutkimustyö keskittyy muutamiin valittuihin monikielisiin yhteisöihin, jotka kattavat lähes koko kirjon niitä poliittisia ja taloudellis-yhteiskunnallisia oloja, joissa Euroopan kielivähemmistöt elävät (on pienempiä ja suurempia yhteisöjä, vanhoja vähemmistöjä ja muuttajia, on elinvoimaisia ja uhanalaisia, vankasti tai heikosti huollettuja ja viljeltyjä kieliä). Kaikki nämä vähemmistökielet kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan, joka on kansainvälisesti tunnetussa vähemmistökielten tutkimuksessa pahasti aliedustettu. Tutkimusprojektin tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä: niiden avulla voidaan edistää monikielisyyden tutkimusta ja kielipolitiikan kehitystoimia myös muissa monikielisissä yhteyksissä, Euroopassa ja sen ulkopuolella.