Pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio tehdään tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja aloittamiseksi. Siinä kiteytyy kuva oppilaan toiminnasta ja tarpeista sekä siitä, miksi yleiset tukitoimet eivät ole riittäneet. Opettaja kirjaa pedagogiseen arvioon oppilasta koskevat systemaattiset havainnot, perustaitojen seulojen tulokset sekä seikat, jotka ovat tulleet esille keskusteltaessa oppilaan, tämän vanhempien, koulun muiden opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Tarvittaessa tehdään tarkempi pedagoginen tutkimus.

Pedagogista arviota tehtäessä kiinnitetään huomiota myös opetukseen ja oppimisympäristöön sekä oppilaan ja oppimisympäristön yhteensopivuuteen. Oppilaan oma näkemyskin on tärkeää ottaa huomioon kirjaamalla, mitä tukitoimia oppilas itse pitää hyödyllisinä. Pedagogisen arvion ytimenä on, mitä nyt aiotaan tehdä toisin. Se toimii oppimissuunnitelman pohjana.

Opetushallitus on laatinut mallilomakkeen pedagogisen arvion pohjaksi.