Koulutuksen arviointikeskuksen uudet verkkosivut >>

Koulutuksen arviointikeskus on opettajankoulutuslaitokseen kuuluva osasto Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Toiminta

Arviointikeskus tarjoaa tutkimus- ja kehittämispalveluja kouluille ja koulutuksen järjestäjille. Arvioinneilla saatua tietoa käytetään opetuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen

Oppimisen ja opetuksen tutkimus ja kehittäminen

Osana tutkimustatoimintaa Koulutuksen arviointikeskus on kehittänyt kattavan testikokonaisuuden oppimaan oppimisen mittaamiseen. Oppimaan oppimisella tarkoitetaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja ja oppimista ohjaavia käsityksiä, jotka kehittyvät osana opetusta ja sen seurauksena.

Opetuksen laadun arviointi on toinen kehittämistyömme kohteena oleva oleva palvelu kouluille ja kunnille. Laatumittarin avulla koulu tai kunta voi arvioida tarjoamiaan opetuspalvelua ja näin sekä täyttää lakisääteisen laadun arviointivelvoitteen että kehittää omaa toimintaansa.

Lisäksi arviointikeskus on laatinut kouluille monipuolisia itsearviointimenetelmiä ja opettajille oman pedagogisen työn kehittämismenetelmiä. Lue lisää tutkimuspalveluista. (kuva tiedonkeruusta)

Tiedonkeruupalvelut

Koulutuksen arviointikeskus tarjoaa asiakkaille monipuolisia tutkimuksen tukipalveluja. Asiakkaita palvellaan myös kyselytutkimusten suunnittelussa ja tulosten tilastollisessa käsittelyssä. Lue lisää tutkimuksen tukipalveluista.

Laajamittaista tutkimustietoa oppimisesta

Lisäksi tutkimuksemme kohteena ovat olleet muun muassa nuorten koulutuspolut, -valinnat ja niihin vaikuttavat tekijät, koulun rakenteisiin liittyvä tutkimus sekä koulunkehittämisen ja lainsäädännön muutoksen valtakunnallinen arviointi (tutkimushankkeitamme mm. Kelpo - Tehostetun ja erityisen tuen kehittävä arviointi; Valaise – Valtakunnallinen perusopetuksen lainsäädäntömuutoksen seurantatutkimus; Peruskoulun luokka- ja ryhmäkokoa koskeva selvitys; Ylioppilastutkintoon 2000-luvulla kohdistuneiden uudistusten vaikutus tutkintotulosten vertailtavuuteen ja käyttöön korkea-asteen opiskelijavalinnassa).

Kansainvälinen yhteistyö

Koulutuksen arviointikeskus on ollut vuodesta 1998 alkaen mukana EU:n koulutuspoliittisessa yhteistyössä kehittämässä eurooppalaista oppimaan oppimisen arviointimittaristoa.
Lue lisää EU-indikaattorista. Arviointikeskus on lisäksi toteuttanut tarjouskilpailun pohjalta Suomen osuuden OECD:n PISA 2006 -tutkimuksessa.