Kursutbud Kontaktinformation

Planeraren för svenska ärenden vid Campus Vik och Gumtäkt

PB 62, 00014 Helsingfors universitet

Tel: 050 448 7531

 

 

Kurser på svenska i Vik och Gumtäkt

Kurser på svenska våren 2017, period III

Här kan du läsa om kurser som ordnas på svenska i Vik och Gumtäkt under tredje perioden, det vill säga under våren 2017. Kurserna lämpar sig för studerande från flera olika ämnen. Utöver de här kurserna finns det också andra kurser på svenska som är mer specialiserade – information om de här fås av fakulteterna och institutionerna i och med att kurserna i första hand är riktade till huvudämnesstudenter. Observera att tidtabellen för kurserna nedan är riktgivande. DET ÄR VIKTIGT ATT DU ALLTID KOLLAR KURSINFORMATIONEN I WEBOODI – tidtabellsändringar kan förekomma och de ändringarna uppdateras inte nödvändigtvis på denna sida. Kontakta mig gärna på elina.andersson@helsinki.fi så fort som möjligt ifall du ser något som inte stämmer. Då du anmäler dig i weboodi är det skäl att observera att en del kurser har samma kod för undervisningen på svenska och finska - se till att du anmäler dig till rätt kurs! Du kan t.ex. kolla i weboodi att undervisningsspråket är svenska eller att läraren är den samma som nämns i listan nedan.

Om du är finskspråkig och vill avlägga en kurs i det andra inhemska språket (svenska) integrerat med en av de så kallade språkbadskurserna, bör du minnas att anmäla dig skilt till språkkursen innan undervisningsperioden inleds. Du kan läsa mer om språkcentrets undervisning i Flamma och om de enskilda språkbadskursernas anvisningar i weboodi.

Jos olet suomenkielinen ja haluaisit suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssin (ruotsi) integroituna johonkin alla mainituista kielikylpykursseista, sinun tulee muistaa ilmoittautua erikseen weboodissa myös asianmukaiseen kielikurssiin ennen kyseistä opetusperiodia. Löydät lisätietoja kielikeskuksen opetuksesta Flammasta ja yksittäisistä kielikylpykursseista weboodista.

 

Miljövetenskaper, biologi och molekylära biovetenskaper

585099 Global utveckling och miljö (GUM), språkbadskurs, 5 sp 17.1-3.5.2017 lärare: Kristina Lindström

Efter att ha avlagt kursen:

  1. känner studenten till olika miljöproblem globalt och sambanden med klimatförändringen och övrig antropogen inverkan samt
  2. kan studenten föreslå lösningar på problemen
  3. förstår och behärskar studenten den centrala vokabulären på området
  4. kan studenten diskutera problemställningarna, hålla ett föredrag och skriva en rapport om ett tema från ämnesområdet

 

Föreläsningar av inbjudna experter med åtföljande diskussion om dagens tema. Diskussion på basis av texter. Muntligt slutseminarium med presentation enskilt eller i grupp. Grupparbeten den skriftliga slutrapporten. Svenskundervisning i samarbete med Språkcentret.

 

52073 Ekologins grunder 4 sp 3.1–1.3.2017 lärare: Liselotte Sundström

Mål: Att ge baskunskaper i ekologins olika delområden: populationsekologi, samhällsekologi, ekosystemekologi och miljöekologi. Studenten

  1. förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter, ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av ekologiska faktorer.
  2. kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystem
  3. uppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och de slutsatser som kan dras
  4. kan sammanställa sina insikter och presentera dessa för en publik

 

52601 Växternas morfologiska adaption 4 sp 1.2-8.3.2017 lärare: Helena Åström

Mål: Kursdeltagarna får en inblick i fröväxternas morfologiska och fysiologiska anpassningar till jordens olika ekosystem från arktiska områden till tropiken. Efter avlagd kurs förstår studerandena hur de morfologiska anpassningarna gynnar växternas framgång i olika levnadsförhållanden. Studerandena blir förtrogna med mikroskopering av anatomiska preparat och tolkning av dessa, och lär sig känna igen olika organologiska anpassningar. Den information som erhålls under kursen tolkas och bearbetas enligt principen för samordnad undervisning.
 
Innehåll: Kursen innefattar föreläsningar om fröväxternas morfologiska och fysiologiska anpassningar till olika vegetationszoner, självständigt utförda litteraturuppgifter, mikroskopering och andra övningsuppgifter. En del av uppgifterna utförs i Botaniska trädgården (i Kajsaniemi i växthusen och i uteträdgården, samt i Gumtäkt på de växtgeografiska avdelningarna i uteträdgården) och en del i Gardenia. Kursen är tvåspråkig (fi-sve).

 

529002 Biovetenskapernas grunder II  4 sp 5.1-8.3.2017 lärare: Susanna Fagerholm

Mål: Studenterna bygger vidare på kunskaper erhållna i Biovetenskapens grunder I. Studenten får en inblick i kopplingen mellan fenomen på molekylär nivå och fenomen på cell- och individnivå.

Innehåll: Grunderna i växt- och djurfysiologi, utvecklingsbiologi, immunologi och populationsgenetik behandlas. Föreläsningarna i populationsgenetik ersätts med självständigt arbete och inlämningsuppgift, ifall kursen i Evolutik och systematik (59900) inte har avlagts.

 

52736 Genteknik, på svenska 3 sp 10.1-9.2.2017 lärare: Pekka Heino

Mål: Efter att ha avlagt kursen har studenten en översikt om de vanligaste gentekniska metoderna och deras tillämpningar inom biologisk forskning.

Innehåll: I början av kursen studeras den centrala dogmen inom molekylbiologin samt kriterierna för regleringen av genuttryck som fungerar som grund för förståelse av rekombinant DNA-teknik. Kursen omfattar följande tema:

DNA-extraktion, enzymer som verktyg för genteknik, genöverföringsvektorer och tillverkning av rekombinantmolekyler, identifiering av gener och isolering, samt struktur och analys av isolerade gener, polymeraskedjereaktion, DNA-sekvensering och grunderna i genomanalys, genöverföring i celler och tillämpningar i gentekniken samt tillhörande lagstiftning.

 

59919 Människans kopplingar till naturen, eko-systemen och biogeokemiska kretslopp 3 sp 20.2-3.3.2017 lärare: Kristina Lindström

           
Efter avlagd kurs bör studerande:
-        Inneha grundläggande kunskaper om olika miljöproblem som människan orsakat, deras bakgrund och mekanismer.
-        Förstå korttids- och långtidsföljderna av miljöproblemen, för både ekologiska och evolutiva processer. Kunna redogöra för hur miljöproblem påverkar ekosystemens struktur och funktion.
-        Känna till hur dessa miljöproblem undersöks
 
Innehåll: På kursen behandlas bakgrunden till de miljöförändringar som människan orsakat, samt miljöförändringarnas inverkan på ekosystem och deras beståndsdelar. På kursen presenteras exempelundersökningar och i dessa använda forsknings-metoder och infallsvinklar, samt de använda lösningarnas samhälleliga koppling.

 

Fysik

53905 Universum nu, språkbadskurs 3 sp 17.1-3.5.2017 lärare: Thomas Hackman

Mål: Ge en översikt över den moderna astronomin. Kursen lämpar sig för studerande från alla fakulteter.  
 
Innehåll: Populärvetenskaplig introduktionskurs till astronomi. På kursen behandlas t.ex. astronomiska observationer, solsystemet, exoplaneter och förutsättningar för liv i universum, stjärnor och kompakta stjärnor som svarta hål, Vintergatan och övriga galaxer samt universums uppkomst och utveckling.

 

530293 Elektromagnetism 5 sp 17.1-2.3.2017 lärare: Tommy Ahlgren

Mål: Kursens mål är att ge en allmän beskrivning av ström, elektriska fält och magnetiska fält.
 
Innehåll: Elektriska strömmar, -Elektromagnetisk kraft, -Resistans, -Potential, -Kirchhoffs lagar, -Elektriska fält, -Coulonb kraften, -Kondensatorer, -spolar, -Motstånd, -Dielektriska material, -Gausss lag, -Magnetism, -Biot savarts lag, -Amperes lag, Magnetiskt flöde och flödesdensitet, -Magnetiska fält, -Magnetiska material

 

55879 Termodynamik och dynamik 5 sp 17.1-2.3.2017 lärare: Dage Sundholm

Innehåll: Föreläsningar, räkneövningar och workshops.

 

Övriga campuskurser på svenska

81895 Ledarskap och kreativitet i organisationer (MAL 13) 3 sp 9-13.1.2017 lärare: Peter Österberg

Kursmoment:

Ledarskap. En vanlig definition är att det är en process där en individ påverkar andra individer att uppnå ett gemensamt mål. Det finns många teorier om ledarskap/ledarstil: situations anpassat-, transformativt och kommunikativ för att nämna några.

Beslutsfattande. Kahnemans system I och System II liksom teorier prospektet tänkande (Kahneman & Tversky, 1979) och ”framing” (Tversky & Kahneman, 1981) beskriver de deklaration och icke-deklarativa minnesprocesser som styr människan Beslutsfattande.

Målstyrning. Tydlighet och utmaning i tilldelning från ledare är associerat med individens och organisationens välbefinnande/arbetstillfredsställelse/Arbetsklimat samt motivation för prestation (grad av måluppfyllelse) och exploration/kreativitet.

Kreativitet. En definition säger att dart handlar om en mental process icke-relaterade kunskapsobjekt, fragment av dessa, kombineras till nya koncept - kognitiva strukturer med mening. Det finns flera olika definitioner.

Examination sker genom att studenten skriver en promemoria (PM) med utgångspunkt från ett eget ”case” som bygger på kursens fyra delmoment liksom minst 10 publicerade vetenskapliga artiklar.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna redogöra för och jämföra teorierna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som täcker organisationsutveckling (business administration), "Economy" och psykologi.