Studier och undervisning

Foto: Veikko Somerpuro

Det går bra att studera på svenska vid institutionen för bio-vetenskaper!

Den svenskspråkiga undervisningen är fysiskt lokaliserad i 5. våningen av Biocenter 3, Viksbågen 1. Vår svenskspråkiga 'enhet' inom institutionen består av

 • 2 professorer:
  Liselotte Sundström, evolutionsbiologi
  Bitr.professor Susanna Fagerholm, cell- och molekylbiologi
 • 2 svenskspråkiga universitetslektorer:
  Helena Åström
  , växtbiologi
  Ulrika Candolin, ekologi och evolutionsbiologi

Dessutom bidrar ett flertal svenskspråkiga lärare, däribland många docenter vid Helsingfors universitet, med sitt special-kunnande till att garantera en mångsidig och högklassig svenskspråkig grundundervisning.

Ca. 15 studenter antas årligen till den svenskspråkiga kvoten i biologi; trots att antalet är betydligt lägre än motsvarande finska kvot, spelar den svenskspråkiga undervisningen en aktiv och framträdande roll inom institutionen. Detta gäller också den synnerligen aktiva ämnesföreningen för studerande inom biologi och geografi, Svenska Naturvetarklubben rf.

Grund- och ämnesstudier (60 sp) i allmän biologi ges i sin helhet på svenska och kan avläggas under det första läsåret. Studieavsnittens omfång mäts i studiepoäng (sp): 1 sp = 27
arbetstimmar, som inkluderar kontaktundervisning,
kursundervisning och självständigt arbete
på egen tid. För kandidatexamen i naturvetenskaperna krävs 180 sp, för filosofie magisterexamen ytterligare 120 sp.

Under de följande läsåren följer obligatoriska, alternativa eller fritt valbara studieavsnitt specifika för det huvudämne som valts. Notera att ämnesstudierna och eventuella obligatoriska biämneskurser för det huvudämne man valt måste avläggas innan man kan delta i de fördjupade kurserna. Examens-fordringarna för de olika huvudämnena framgår ur bio- och miljövetenskapliga fakulteten (på finska).

Om du vill studera biologi på svenska och vill ha största möjliga urval huvudämnen att välja emellan - då är den svenskspråkiga undervisningen vid institutionen för biovetenskaper ett självklart val!

>> Utbildningsprogrammen