Ekologia ja evoluutiobiologia - Tutkimus

Ekologia ja evoluutiobiologia

Ekologian ja evoluutiobiologian osastolla toimii useita vahvoja kansainvälisesti tunnettuja
tutkimusryhmiä populaatioekologiassa (erityisesti spatiaalisessa ekologiassa), luonnonsuojelubiologiassa, evoluutiobiologiassa, evolutiivisessa genetiikassa, molekyyliekologiassa ja käyttäytymisekologiassa.

Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskus on osaston suurin ryhmä. Ryhmän kaksi näkyvintä
saavutusta ovat pirstoutuneissa ympäristöissä elävien metapopulaatioiden populaatio-dynamiikan ekologian tutkiminen sekä mallintamismenetelmien kehittely ja toisaalta laajamittaiset empiiriset uhanalaisia perhoslajeja koskevat tutkimukset. n myös metapopulaatiogenetiikkaa ja evoluutiobiologiaa.

Useat muut tutkimusryhmät yhdistävät teoreettisen työn ja laajojen empiiristen aineistojen
analyysin. Spatiaaliseen ekologiaan keskittyvä Integratiivinen ekologiaryhmä tutkii
populaatioekologiaa pitkäaikaisten empiiristen aikasarjojen, mallintamisen ja mikrokosmoskasvatusten avulla. Ekologisen genetiikan tutkimusryhmää on tunnettu evolutiivisen kvantitatiivisen genetiikan ja populaatiogenetiikan tutkimuksista sekä tutkimuksista koskien eläinten sopeutumista muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Hyönteisten sosiaalisen ja geneettisen evoluution tutkimusryhmä tarkastelee kastiensisäisten
ja -välisten evolutiivisten konfliktien ratkaisumenetelmiä sosiaalisilla hyönteisillä.
Sosiaalisten hyönteisten evoluution tutkimusryhmä tutkii mm. lajiutumisen ongelmia esim.
fylogeneettisten menetelmien avulla.

Lintuekologian ryhmät sekä kalaekologian ryhmät tarkastelevat evoluution, käyttäytymisen ja populaatioekologian ongelmia käyttäen mallilajeina lintuja ja kaloja.


Tutkimuspalveluyksikkö / Core Facilities:

Molecular Ecology and Systematics Laboratory - MES


Tutkimusryhmät ja -projektit ryhmänjohtajan mukaan aakkosjärjestyksessä:


Yliopistonlehtori Ulrika Candolin: Sopeutuminen nopeisiin ympäristömuutoksiin
Yritän yhdistää luonnonsuojelutyön evolutiivisiin kysymyksiin sekä määrittääkseni prosessit, jotka ovat johtaneet nykyisiin paikallisiin sopeutumiin, että ennustaakseni ympäristö- muutoksen aiheuttamat seuraukset. >> Lue lisää englanniksi


Dosentti Heikki Hirvonen: Käyttäytyminen, ekologia ja evoluutio -tutkimusryhmä
Tutkimuksemme kohdistuu erilaisten ekologisten ja evolutiivisten ilmiöiden tarkasteluun käyttäytymisen näkökulmasta. Soveltavana suuntauksena on luonnonpopulaatioiden suojelun ja kestävän käytön tarkastelu. >> Lue lisää englanniksi


Professori Veijo Kaitala: Opportunistiset patogeenit, virulenssi, tautidynamiikka ja evoluutio
Tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää yleistä epidemiologista teoriaa kehikossa, jossa patogeenien ekologista ja evolutiivista dynamiikkaa tarkastellaan yhteisö- ja ravintoverkko-malleissa. >> Lue lisää englanniksi


Akatemiatutkija Jouni Laakso: Antagonististen lajien välisten vuorovaikutusten seuraukset bakteerin taudinaiheuttamiskyvylle
Ryhmämme tutkii bakteerien virus- ja petopuolustuksen evoluutiota sekä sen seurauksia bakteerien taudinaiheuttamiskyvylle. Tukimuksessa käytetään sekä teoreettista analyysiä että laboratoriokokeita. Altistamalla bakteereita erilaisille pedoille ja parasitoideille (bakterio-fageille) laboratorio-olosuhteissa saadaan nopeasti aikaan evolutiivisia muutoksia bakteeri-kannoissa. Muuntuneiden bakteerikantojen taudinaiheuttamiskykyä voidaan mitata altistamal-la esimerkiksi hyönteisiä bakteereille ja mitaamalla hyönteisten selviämistä infektiosta.
>> Lue lisää englanniksi


Akatemiaprofessori Juha Merilä: Ekologisen genetiikan tutkimusyksikkö
Tutkimuksemme pääpaino on ekologisen ja evolutiivisen genetiikan empiirisissä töissä luonnonvaraisissa selkärankaispopulaatioissa. Tutkimuksiimme sisältyy myös teoreettisia, luonnonsuojelullisia ja menetelmällisiä projekteja. Mallilajeina käytämme kolmi- ja kymmenpiikkejä, lohia, sammakkoeläimiä, punanokkalokkeja, sepelsieppoa ja kuukkeleita.
>> Lue lisää


Professori Otso Ovaskainen: Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskus
Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti elinympäristöjen pirstoutumisen ekologisiin, geneettisiin ja evolutiivisiin vaikutuksiin. Tutkimus sisältää sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. >> Lue lisää englanniksi


Dosentti Riitta Savolainen: Muurahaisten systematiikka ja evoluutiobiologia
Tutkimme muurahaisten sukulaisuussuhteita, lajiutumista, sosiaalista loisintaa, fylogeografiaa sekä eliömaantiedettä. >> Lue lisää englanniksi


Professori Lotta Sundström ja yliopistonlehtori Perttu Seppä: Yhteiskuntahyönteisten evoluutio
Tutkimme yhteiskuntahyönteisten evoluutiota sekä evoluutioekologisesta että populaatiogeneettisestä näkökulmasta tavoitteena ymmärtää evolutiivisten ristiriitojen ekologisia ja geneettisiä erikoispiirteitä. >> Lue lisää englanniksi