Ekologian ja evoluutiobiologian osasto - Biologian koulutusohjelma

Araschnia levana, kuva: Mia Valtonen

Opetus | Opintoneuvonta | Tutkimus | Vastuuprofessori | Yhteystiedot


Opiskelu

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston opetus kuuluu biologian koulutusohjelmaan.

Ekologia ja evoluutiobiologia -pääaine kouluttaa toimijoita, joilla on vahva ekologisen teorian ja menetelmien osaaminen sekä valmius soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä itsenäisesti työelämässä erikoisalansa asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Ekologian ja evoluutiobiologian keskeistä opetussisältöä ovat yksilöiden, populaatioiden,
eliöyhteisöjen, ja ekosysteemien toiminnan lait, ekologisten teorioiden hallinta, Suomen eliölajiston tunnistaminen, eliöiden rakenne, toiminta ja evoluutio sekä niiden levinneisyyteen ja runsaudenvaihteluihin vaikuttavat tekijät. >> Lue lisää


Tutkimustoiminta

Ekologian ja evoluutiobiologian osastolla toimii useita vahvoja kansainvälisesti tunnettuja
tutkimusryhmiä populaatioekologiassa (erityisesti spatiaalisessa ekologiassa), luonnonsuojelubiologiassa, evoluutiobiologiassa, evolutiivisessa genetiikassa, molekyyliekologiassa ja käyttäytymisekologiassa.

Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskus MRC (Metapopulation Research Centre, aiemmin MRG) on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 1991. MRC tekee pirstoutuneessa ympäristössä elävien lajien biologiaan liittyvää tutkimusta. Tutkimuskeskuksen vahvuusalueena on ekologian, molekyylibiologian, tieteellisen laskennan ja teoreettisen tutkimuksen yhdistäminen. Pyrkimys on erityisesti edistää luonnonsuojeluun soveltuvan metapopulaatiobiologian tutkimusta.

Useat muut tutkimusryhmät yhdistävät teoreettisen työn ja laajojen empiiristen aineistojen
analyysin. Lue lisää tutkimuksesta: Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimusryhmiä


Hallinto ja yhteystiedot

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston vastuuprofessorina toimii Veijo Kaitala, joka on myös biotieteiden laitoksen varajohtaja. Lisäksi osastolla on osastotoimikunta.

Yhteystiedot