Biologian koulutusohjelma - Ekologia ja evoluutiobiologia

Opetus | Opintoneuvonta | Tutkimus | Vastuuprofessori | Yhteystiedot


Ekologia ja evoluutiobiologia -pääaine kouluttaa toimijoita, joilla on vahva ekologisen teorian ja menetelmien osaaminen sekä valmius soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä itsenäisesti työelämässä erikoisalansa asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Opetus tarjoaa valmiudet korkeakoulujen opetus- ja tutkimustehtäviin, tutkimuslaitosten
ja tiedotusvälineiden palvelukseen sekä ympäristöhallinnon, erilaisten järjestöjen ja yksityisten yritysten asiantuntijatehtäviin. Opiskelijat saavuttavat myös pätevyyden tieteelliseen jatkokoulutukseen biologian eri osa-alueilla.

Ekologian ja evoluutiobiologian keskeistä opetussisältöä ovat yksilöiden, populaatioiden,
eliöyhteisöjen, ja ekosysteemien toiminnan lait, ekologisten teorioiden hallinta, Suomen eliölajiston tunnistaminen, eliöiden rakenne, toiminta ja evoluutio sekä niiden levinneisyyteen ja runsaudenvaihteluihin vaikuttavat tekijät.

Tarkastelun kohteina ovat eliöiden elinkierrot ja käyttäytyminen (evoluutioekologia) sekä niihin vaikuttavat ekologiset ja evolutiiviset tekijät, luonnonpopulaatioiden geneettinen rakenne ja sopeutumat elinympäristöönsä (populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka) sekä molekyylievoluutio, fylogenetiikka ja fylogeografia

Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineen tutkimustoiminta

Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineessa toimii useita vahvoja kansainvälisesti tunnettuja
tutkimusryhmiä populaatioekologiassa (erityisesti spatiaalisessa ekologiassa), luonnonsuojelubiologiassa, evoluutiobiologiassa, evolutiivisessa genetiikassa, molekyyliekologiassa ja käyttäytymisekologiassa.

Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä on pääaineen suurin ryhmä. Ryhmän kaksi näkyvintä
saavutusta ovat pirstoutuneissa ympäristöissä elävien metapopulaatioiden populaatio-dynamiikan ekologian tutkiminen sekä mallintamismenetelmien kehittely ja toisaalta laajamittaiset empiiriset uhanalaisia perhoslajeja koskevat tutkimukset. Jälkimmäinen suuntaus alkoi ekologisina projekteina mutta se on laajentunut käsittämään myös metapopulaatiogenetiikkaa ja evoluutiobiologiaa.

Useat muut tutkimusryhmät yhdistävät teoreettisen työn ja laajojen empiiristen aineistojen
analyysin. Spatiaaliseen ekologiaan keskittyvä Integratiivinen ekologiaryhmä tutkii
populaatioekologiaa pitkäaikaisten empiiristen aikasarjojen, mallintamisen ja mikrokosmoskasvatusten avulla. Ekologisen genetiikan tutkimusryhmää on tunnettu evolutiivisen kvantitatiivisen genetiikan ja populaatiogenetiikan tutkimuksista sekä tutkimuksista koskien eläinten sopeutumista muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Hyönteisten sosiaalisen ja geneettisen evoluution tutkimusryhmä tarkastelee kastiensisäisten
ja -välisten evolutiivisten konfliktien ratkaisumenetelmiä sosiaalisilla hyönteisillä.
Sosiaalisten hyönteisten evoluution tutkimusryhmä tutkii mm. lajiutumisen ongelmia esim.
fylogeneettisten menetelmien avulla.

Lintuekologian ryhmät sekä kalaekologian ryhmät tarkastelevat evoluution, käyttäytymisen ja populaatioekologian ongelmia käyttäen mallilajeina lintuja ja kaloja.

>> Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimusryhmiä