Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Opettajalle

Virtuaalimetsä on verkko-opiskeluympäristö metsäbiologian opiskeluun. Se on suunnattu 5.-6. –luokkalaisille, mutta se voi vallan mainiosti soveltua myös muiden luokka-asteiden opetukseen.

Virtuaalimetsän rakenne ja sisältö perustuvat Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin, biologian ja luonnontieteiden didaktiikkaan, verkkopedagogiikkaan ja käytettävyystutkimukseen.
Virtuaalimetsän tavoitteena on antaa oppijoille laaja-alainen kuva Suomen metsistä ja niiden merkityksestä. Tarkoituksena on, että oppijat hahmottavat metsiin liittyvää kokonaisuutta ja metsien systeemistä rakennetta. Käsittelyssä on niin metsien rakenne kuin lajistokin, eri metsätyypit ja ekosysteemin toiminta, sekä ihmisen vaikutus metsissä. Myös ympäristökasvatukselliset näkökulmat tulevat esille luonnon monimuotoisuuden myötä.

Virtuaalimetsällä on opetuksessa kaksi päätarkoitusta: ensinnäkin se on luotu vaihtoehtoiseksi tavaksi opettaa metsien biologiaa oppikirjan ja maastotöiden rinnalle. Toiseksi Virtuaalimetsä antaa oppijoille mahdollisuuden tutustua myös metsiemme erikoisempiinkin ominaisuuksiin, kuten uhanalaisiin lajeihin sekä metsä- ja luonnonsuojelulaissa mainittuihin erityisiin elinympäristöihin ja luontotyyppeihin. Näitä asioita voi olla vaikea päästää tutkimaan oppilasryhmien kanssa maastossa. Virtuaalimetsän ei kuitenkaan ole tarkoitus syrjäyttää maastotöitä biologian opetuksessa. Todellinen luonto on aina paras paikka oppia biologiaa ja saada luontokokemuksia. Virtuaalimetsä on vain yksi työtapa lisää käytettäväksi monipuolisessa opetuksessa.

Virtuaalimetsässä on viisi opetukseen liittyvää osaa:

Metsäpolku

Metsäpolku on varsinainen opetusosa. Metsäpolku jakautuu neljään haaraan, Metsä elinympäristönä, Metsätyypit, Metsän kerrokset ja Metsäluonnon monimuotoisuus. Opetusosa on varsin laaja, ja sen läpikäyminen kokonaisuudessaan vaatii muutamia oppitunteja. Metsäpolun haarat on kuitenkin suunniteltu niin, että ne voi käydä läpi myös erillisinä kokonaisuuksina. Myös tehtävät ja ennakkojäsentäjänä toimiva miellekartta on jaoteltu samojen teemojen mukaan.

Metsäpolun kulkemiseen on omat ohjeensa, jotka avautuvat erilliseen ikkunaan Metsäpolun etusivulta.
Ohjeet on tärkeä käydä läpi ennen kuin lapset lähtevät surffailemaan poluille.

Metsäpolun tietosivuilta on muutamia linkkejä erillisille Lue lisää! –sivuille. Näillä sivuilla on tarkentavaa ja syventävää tietoa käsiteltävästä aiheesta. Niillä käydään läpi myös yleisiä ekologisia lainalaisuuksia, kuten aineiden kiertoa. Jos kuitenkin haluaa keskittyä vain metsien perusasioihin, voi Lue lisää! –sivut jättää välistä.

Metsäpolun tietosivuilla on Pohdi! –laatikoita, joissa on soveltamistaitoja vaativia kysymyksiä sekä omaan elämään liittyviä pohdintatehtäviä. Näitä kysymyksiä voi käydä läpi vaikka luokan kanssa yhdessä, ja niitä voi käyttää hyvin esimerkiksi keskustelun herättämiseen.

Jokaisen Metsäpolun haaran päätteeksi on itsearviointisivu, jolla oppilas voi tarkastella omaa oppimistaan polun varrella.

Metsäkartta

Metsäkartta sisältää sekä miellekartan että käsitekarttatehtäviä. Metsäkartta-osasta löytyy valmis miellekartta metsistä, jota voi käyttää opetuksessa ennakkojäsentäjänä ennen metsäpolulle sukeltamista. Toki metsästä voi myös piirtää oppilaiden kanssa omia miellekarttoja! Käsitekartat ovat usein hieman vieraampi työkalu,
joten käsitekarttojen tekemiseen on Metsäkartta-osassa sekä ohjeita että eritasoisia tehtäviä.

Metsäsanasto

Metsäsanastossa on selitettynä kaikki Virtuaalimetsässä esiintyvät termit. Metsäsanasto aukeaa erilliseen ikkunaan, joten sitä voi pitää taustalla auki vaikka koko ajan, ja aina tarpeen vaatiessa tarkastaa vieraan sanan merkityksen.

Testaa taitosi

Testaa taitosi –osasta löytyy tehtäviä. Tehtävät on jaoteltu samojen aiheiden mukaan kuin opetusosion tietosivutkin: jos luokka on siis käynyt läpi vain yhden Metsäpolun haaroista, voidaan tehdä vain siihen liittyviä tehtäviä. Tehtävissä on sekä monivalintatehtäviä, joihin saa myös oikeat vastaukset, sekä avoimia kysymyksiä. Jotta nettiopiskelu ei jäisi vain yksinäiseksi puurtamiseksi, voi avoimia kysymyksiä teettää vaikka pari- tai ryhmätöinä.

Metsän kasvit

Metsän kasvit on Virtuaalimetsän lajintuntemusosa. Tämä osa vie Helsingin yliopiston Pinkka-oppimisympäristöön, jossa on Virtuaalimetsää varten laadittu 30 metsäkasvin opetuskokonaisuus.Virtuaalimetsä on toteutettu osana Terttu Jussilan pro gradu -työtä (Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta). Gradusta löytyy tarkempaa tietoa Virtuaalimetsän teoreettisesta taustasta, sekä verkkopedagogiikan että biologian didaktiikan näkökulmasta. Gradu on luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDAssa.Täällä pääset lukemaan gradun kokonaisuudessaan.

Virtuaalimetsän tekijänoikeudet kuuluvat Terttu Jussilalle.