Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tutkielmat bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

Opiskelijoita ja luuranko

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielman (6 op) teon tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelija tieteellisen kirjallisen katsauksen laadintaan, kriittiseen lähdeaineistojen käyttöön sekä perehdyttää johonkin oman pääaineen osa-alueeseen.

Kandidaatintutkielma on pääaineen aineopintojen pakollinen opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Kandidaatintutkielman aiheen opiskelija saa valita itse. Tärkeimmät eväät kandidaatintutkielman kirjoittamiseen ja viitetietokantojen käyttämiseen annetaan proseminaarissa tai vastaavassa.

Kandidaatintutkielman yleisohjeet

Pro gradu -tutkielma

Filosofian maisterin tutkinnon pääaineen syventäviin opintoihin kuuluu kirjallinen pro gradu -tutkielma (40 op), joka koostuu empiirisestä osasta ja sen kriittisestä tarkastelusta tutkimusaiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tutkielma voi olla myös pelkästään kirjallisuuteen tai muuhun tieteelliseen lähdeaineistoon perustuva tutkimustyö. Pro gradu - tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla.

Tutkielman voi suorittaa itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai laajempaan tutkimusprojektiin, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Tutkielman kukin opiskelija kirjoittaa itsenäisesti, pääsääntöisesti omalla äidinkielellään.

Biologian aineenopettajaksi opiskelevan pro gradu -tutkielma voi käsitellä biologian opetukseen liittyviä kysymyksiä.

Pro gradu -tutkielman yleisohjeet

Laitoksilla tai pääaineilla voi olla omia ohjeita pro gradu -suunnitelmien laatimisesta ja -tutkielmien kirjoittamisesta, samoin kuin ohjeita tutkielmien ulkoasusta ja hyväksyttyjen tutkielmien säilyttämisestä. Näitä ohjeita kannattaa kysyä ko. laitokselta tai pääaineesta.

Pro gradu -tutkielman tekijälle:

  • Pro gradu -tutkielman suunnitelmalomake (RTF) (.docx)
  • Tutkielman tiivistelmälomake (RTF) (PDF)

Arviointia varten:

  • Pro gradu -tutkielman arviointimatriisi (PDF)
  • Pro gradu -tutkielman arviointilomake (RTF) (.docx)
  • Ehdotus pro gradu -tutkielman arvosanaksi (RTF) (.docx)

Blanketter och anvisningar på svenska finns på de svenskspråkiga sidorna.

Forms and instructions in English are available at the Faculty's English website.

 

 

viiva
Viimeksi päivitetty 10.05.2011