Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Hyväksilukeminen

Opiskelijoita ja luuranko

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN YLEISET PERIAATTEET BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA

Yleistä

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa rehtorin (2.5.2011, 77/2011) tekemän päätöksen mukaan niiden käytäntöjen kokonaisuutta, jotka mahdollistavat opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaa tutkintoa. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella.

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista voi hakea opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen.

Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia voidaan korvata muissa tiedekunnissa, muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuilla opinnoilla, mikäli opinnot vastaavat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan tiedekunnassa suoritettavia opintoja. Opintoja voidaan korvata harkinnan mukaan myös muulla tavoin osoitettavalla osaamisella. Korvattujen opintojen asemasta ei vaadita lisäsuorituksia.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon tai opintoihin voidaan myös sisällyttää muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa (tiede- ja taidekorkeakoulut) suoritettuja opintoja. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta. Sivuaineiksi sisällytettävien opintokokonaisuuksien tulee olla laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä.

Aiemmin hankittu osaaminen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan hyväksilukea mahdollisimman täysimääräisenä edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tiedekunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksilukea osaamista sellaisia määriä, että ne yhdessä suoritettavien opintojen kanssa olennaisesti ylittävät tutkintoasetuksen edellyttämät opintojen kokonaislaajuudet.

Perustutkinnot (luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri)

Aiempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä.

Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja enintään 90 opintopistettä ja filosofian maisterin tutkintoon enintään 60 opintopistettä. Jos kyseessä on opintojen korvaaminen, tulee osaamisen vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tai -jakson tavoitteita. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei kuitenkaan voida hyväksilukea ylempään korkeakoulututkintoon.

Tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, jotka osallistuvat Cranfield Universityn (UK) eurooppalaiseen yhteistutkinto-ohjelmaan, voivat suorittaa osaksi samoilla opinnoilla filosofian maisterin tutkinnon bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja M.Sc. -tutkinnon Cranfield Universityssä.

Helsingin yliopiston muussa tiedekunnassa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoon suoritetuilla kieliopinnoilla voidaan korvata tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin vaadittavat vastaavat kieliopinnot, vaikka niiden laajuus poikkeaisi tiedekunnan mitoituksesta.

Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa 1.8.2005 jälkeen suoritettu 3 opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan ajokortti korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea.

Opiskelijalle ei voida hyväksilukea opintoja, jotka ovat tutkintotodistusta pyydettäessä 10 vuotta vanhoja, lukuun ottamatta tutkintoon kuuluvia kieliopintoja. Huom! Rehtorin päätöksen 77/2011 (2.5.2011) mukaan hyväksiluettavien opintojen vanhenemissääntöä sovelletaan kuitenkin vasta niihin opiskelijoihin, jotka hakevat hyväksilukua 1.8.2012 tai sen jälkeen.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan on etukäteen laadittava opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti opintojen hyväksilukemisesta tiedekunnassa, laitoksella tai omassa pääaineessaan.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden, -jakson tai tutkinnon osaamistavoitteita. Jotta osaamista voidaan arvioida, on opiskelijan todennettava osaamisensa. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää tenttejä, portfolioita, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. Osaamista voidaan täydentää oppimistehtävillä tai muilla vastaavilla tehtävillä.

Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua kieliopintojen osaamista voidaan hyväksilukea tietyin edellytyksin.

Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta voi saada opintopisteitä tiedekuntaneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.

Jatkotutkinnot (filosofian lisensiaatti ja filosofian tohtori)

Aikaisempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata jatkotutkintovaatimusten mukaista lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa. Muilta osin aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea jatkotutkintoihin siten kuin tiedekunnan jatkotutkintoja koskevissa yleisohjeissa määrätään. Hakumenettelyyn ja hyväksilukemispäätökseen sovelletaan, mitä näissä periaatteissa määrätään.

Hakumenettely

Opiskelijalla on vastuu hakea aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista sekä todentaa osaamisensa. Hyväksilukeminen on suositeltavaa ottaa esille tutkinto-opintojen alkuvaiheessa HOPSin laatimisen yhteydessä.

Hyväksilukemista tulee hakea kirjallisesti.

Suoritetuista opinnoista tulee esittää opintosuoritusote ja tarvittaessa tarkempi selvitys opintojen sisällöstä.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan hakemukseen on liitettävä dokumentaatio ja kuvaus opintojen tavoitteisiin liittyvästä osaamisesta.

Muualla suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen hyväksilukemisesta tiedekunnan vastuulla oleviin opintoihin vastaavat kyseisten opintojen vastuuhenkilöt.

Kieliopintojen hyväksilukemisesta vastaa yliopiston Kielikeskus.

Hyväksilukemispäätös

Hyväksiluettavat suoritukset kirjataan opiskelijarekisteri Oodiin.

Hyväksiluettavista opinnoista opiskelijarekisteri Oodiin tehtävään merkintään sisällytetään alkuperäisen suorituksen paikka ja suoritusaika. Hyväksiluetusta suorituksesta merkitään arvosana vain, jos se on annettu yliopistossa käytettävän arvosana-asteikon mukaisesti.

Opinnot rekisteröidään opiskelijarekisteri Oodiin joko opiskelijan laitokselta tai pääaineesta. Mikäli kyse on yksittäisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien sisällyttämisestä, opinnot voidaan rekisteröidä myös tiedekunnan kansliasta.

Kielteinen hyväksilukemispäätös tehdään kirjallisesti ja siitä ilmoitetaan opiskelijalle. Kielteiseen päätökseen on sisällytettävä perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä.

Opiskelija, joka on tyytymätön opintosuorituksen tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan päätökseen, voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisua on pyydettävä suullisesti tai kirjallisesti arvostelusta vastaavalta opettajalta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Periaatteiden voimaantulo

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat yleiset periaatteet tulivat voimaan 1.8.2011 ja koskevat kaikkia tiedekunnan opiskelijoita. Periaatteet eivät kuitenkaan koske yhteistutkinto-ohjelmia niiltä osin kun periaatteissa rajataan hyväksiluvun enimmäismääriä.

Huom! Rehtorin päätöksen 77/2011 (2.5.2011) mukaan hyväksiluettavien opintojen vanhenemissääntöä sovelletaan kuitenkin vasta niihin opiskelijoihin, jotka hakevat hyväksilukua 1.8.2012 tai sen jälkeen.