Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelijoita ja luuranko

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS on työkalu opintojen suunnitteluun. Sen tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja jäsentämään opiskeluaan ja oppimistaan sekä löytämään kiinnostuksen kohteita ja niitä osaamisalueita, jotka vaativat kehittämistä.

HOPS-työskentely on koko tutkinnon jatkuva prosessi ja se on jaoteltu ensimmäisen vuoden (1 op), toisen vuoden (1 op) ja kolmannen vuoden opintoihin (1 op). HOPSiin ei kirjata pelkästään opintosuunnitelmaa aikatauluineen vaan kuhunkin HOPS-opintojaksoon sisältyy myös kirjallisia pohdintatehtäviä, jotka voivat sisältää esimerkiksi oppimistavoitteiden määrittelyä, itsearviointia sekä urasuunnitelmia. HOPS ei ole sitova vaan opiskelija voi vapaasti muuttaa suunnitelmiaan tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteidensa täsmentyessä.

HOPSien laatimista ohjaa kullekin opiskelijalle nimetty opettajatuutori (Lahden ympäristötieteissä opintoneuvoja) . Hänen tehtävänään on ensisijaisesti olla keskustelukumppani, jonka kanssa opiskelija voi suunnitella ja arvioida opintojensa kulkua. Opettajatuutorilla ei tarvitse olla oikeaa vastausta ja neuvoa jokaiseen opintoihin liittyvään kysymykseen. Opetukseen ja opintoihin liittyvää yksityiskohtaista tietoa kannattaa etsiä verkkosivuilta, opinto-oppaista ja opintoneuvojilta

HOPS kandidaatin tutkinnossa

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojen laajuus on luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääsääntöisesti vähintään kolme opintopistettä. Kandidaatin tutkinnossa HOPS-työskentely on räätälöity nivoutumaan kunkin koulutusohjelman muuhun opetukseen ja sen tavoitteena on saada opinnot käynnistymään sujuvasti, kehittää opiskelutaitoja, tunnistaa omat kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä suunnitella opinto-ohjelma aluksi ensimmäiselle lukuvuodelle ja myöhemmin koko LuK-tutkinnolle. Kaikissa koulutusohjelmissa opintoihin orientoiva jakso on osa ensimmäisen vuoden HOPS-työskentelyä. Sen aikana akateemiseen yhteisön toimintaan perehdyttävät opiskelijatuutorit. Myös työelämään orientoiva opetus antaa tukea opintojen suunnitteluun.

HOPS maisterin tutkinnossa

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojen laajuus on filosofian maisterin tutkinnossa vähintään yksi opintopiste. Maisterivaiheen HOPS-työskentelyn tavoitteena on syventää ymmärrystä omasta osaamisesta ja saattaa opinnot loppuun. Esimerkiksi seuraaviin asioihin pyritään kiinnittämään huomiota: omien suunnitelmien kannalta mielekkään pro gradu -aiheen valitseminen, valmiudet siirtymiseen työelämään ja mahdollisten täydentävien opintojen suorittaminen. Myös maisterivaiheessa opiskelija saa apua HOPSin laatimiseen hänelle nimetyltä opettajatuutorilta.