Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

Fakultetens kansli:
PB 56 (Viksbågen 9)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)9-1911 (växel)
telefax +358-(0)9-191 57561

Fakultetens kansli har öppet
må–to 12–14
fre stängt

Grundexamensstudier:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
biojatko-neuvonta (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
bio-sci (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Personal- och förvaltningsärenden:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

Alma-intranet

Urvalsproven 2014

Studerande


Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper hålls måndagen den 19 maj 2014 kl. 9.00–13.00.

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper är detsamma som urvalsprovet för utbildningsprogrammet för bioteknologi vid Tammerfors universitet. Vartdera universitetet är ett eget ansökningsobjekt i universitetens elektroniska ansökningssystem. Sökanden ska ange i sin ansökan vid vilketdera universitetet (Helsingfors eller Tammerfors) han eller hon deltar i urvalsprovet. I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast fredag 16.5.2014 kl. 9 på denna sida.

Frågorna i urvalsprovet kan fås på finska eller svenska och ska besvaras på samma språk.

Fordringar för urvalsprovet
Urvalsprovet grundar sig på eventuellt material som delas ut vid provet och följande kurser i gymnasiets läroplan som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003):
• obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1–5 (BI1–BI5) och
• obligatoriska och fördjupade kurser i kemi 1–5 (KE1–KE5).

Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Valfria uppgifter finns inte. Längden på svaren är begränsad.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis)

Antagningen till biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) sker genom den riksomfattande gemensamma antagningen till biologi. Samma urvalsprov gäller också för ansökan till biologi i Östra Finland, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo (Turun yliopisto). Se närmare fakultetens ansökningsguide.

Urvalsprovet hålls fredagen den 30 maj 2014 kl. 9.00–13.00. I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast onsdag 28.5.2014 kl. 9 på denna sida.

Biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet hålls fredagen den 30 maj 2014 kl. 9.00–13.00. Urvalsprovet ordnas på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast onsdag 28.5.2014 kl. 9 på denna sida.

Den som deltar i den svenskspråkiga antagningen kan inte samma år söka till biologi i den finskspråkiga antagningen till Helsingfors universitet. Urvalsprovet är detsamma och hålls samtidigt som det finskspråkiga urvalsprovet men provet är svenskspråkigt och frågorna ska besvaras på svenska. Däremot kan den som deltar i den svenskspråkiga antagningen i biologi med samma prov söka till följande ansökningsobjekt inom den gemensamma antagningen: akvatiska vetenskaper eller miljövetenskaper (Helsingfors) samt miljövetenskaper (Lahtis), Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet. Se närmare fakultetens ansökningsguide.

Fordringar för urvalsprovet
Urvalsprovets uppgifter grundar sig på de obligatoriska och fördjupade kurser i gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet består av fem uppgifter. Valfria uppgifter finns inte. Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Längden på svaren är begränsad.

 ******************************************************************************************************
Antagningsresultat

En lista med namnen på alla som antagits finns på bio- och miljövetenskapliga fakultetens anslagstavla (Viksbågen 9, Biocenter 1, entréplan) torsdag 19.6.2014 (molekylära biovetenskaper) och tisdag 1.7.2014 (biologi, akvatiska vetenskaper, miljövetenskaper). Alla som deltagit i urvalsprovet får besked om resultatet per brev.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

 

Senast updaterat 21.03.2014