Valintakokeet - päävalinnat

Tervetuloa opiskelemaan!

Sivulla on kerättynä päävalintojen valintakoetiedot kootusti. Tutustu tarkempiin haku- ja valintatietoihin kunkin koulutuksen kohdalla tiedekunnan hakuoppaassa. Huomaa, että valintakoemenettelyt eroavat koulutusten kesken.

Valintakoeaineistot julkaistaan tällä sivulla.

Kirjallisiin kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Lue tiedekunnan valintakoeohjeet ennen valintakoetta. Mahdollisiin soveltuvuuskokeisiin lähetetään aina kutsu soveltuvuuskokeisiin hyväksytyille hakijoille.

Valitse koulutus ja siirry valintatietoihin klikkaamalla otsikkoa:

Barnträdgårdslärarutbildningen (den svenskspråkiga utbildningen)

Antagningens första skede: det skriftliga provet
Det skriftliga provet ordnas måndagen den 4.5.2015 kl. 9–13 i Helsingfors. Det skriftliga provet består av essäuppgifter som baserar sig på 3–4 vetenskapliga artiklar samt ett materialbaserat prov. Artiklarna för det skriftliga provet publiceras tisdagen den 24.3.2015. Materialet för det materialbaserade provet och provuppgifterna delas ut vid urvalsprovet.

Antagningens andra skede: lämplighetsintervjun
Lämplighetsintervjuerna ordnas 8.–10.6.2015 i Helsingfors. Lämplighetsintervjuerna består av en individuell intervju samt en gruppintervju. Intervjun fokuserar på sökandes förmåga till växelverkan med andra, förmåga att axla ledarrollen i en pegogisk situation, motivation, självkännedom och uppfattningar om dagvården. Genom intervjun bedöms också sökandens muntliga kunskaper i svenska.

Antagning
I huvudantagningen till den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen antas sammanlagt högst 30 nya studerande, varav 18 studerande antas på basis av totalpoängen för det skriftliga provet, intervjun och studentexamensbetyget och12 studerande antas på basis av poängen för det skriftliga provet och intervjun.

När 30 studerande har antagits enligt vad som beskrivits ovan, blir 15 av dem studerande vid Helsingfors universitet och 15 vid Åbo Akademi.

Paluu ylös

Erityispedagogiikka

Valintakoe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valinta
Erityispedagogiikan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 40 opiskelijaa, joista 24 opiskelijaa valitaan valintakokeesta (VAKAVA-koe) ja ylioppilastutkinnosta saatavien yhteispisteiden perusteella ja 16 opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden (VAKAVA-koe) perusteella.

Paluu ylös

Fonetiikka

Valintakoe
Kirjallinen valintakoe järjestetään tiistaina 26.5.2015 klo 9–13. Valintakokeessa on aineistotehtäviä, sovellustehtäviä, käsitteenmäärittelytehtäviä ja/tai essee-kysymyksiä.

Valintakoevaatimukset:
Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.) 2009 tai uudempi. Puhuva ihminen. Otava. Luvut: Puheen ja kielen suhde, Puhe kommunikaatiomuotona, Puhe ja puheen havaitseminen, Puhe ja aivot sekä Puheentutkimuksen sovelluksia.

Valinta
Fonetiikan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 10 opiskelijaa, joista kuusi (6) opiskelijaa valitaan valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saatavan yhteispistemäärän perusteella ja neljä (4) opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Paluu ylös

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Valintakoe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valinta
Kasvatustieteiden koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 60 opiskelijaa, joista 36 opiskelijaa valitaan valintakokeesta (VAKAVA-koe) ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 24 opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden (VAKAVA-koe) perusteella.

Paluu ylös

Kognitiotiede

Valintakoe
Kirjallinen valintakoe järjestetään tiistaina 12.5.2015 klo 12–17. Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakoevaatimukset:

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-9. painos (myös 5.-7. ja 5.-8. painos), Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet).
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen (julkaistu 8.1.2015).
  3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut 1-4.
  • Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 8.4.2015 kello 9.00. Materiaali on suomenkielinen.

Valinta
Kognitiotieteen koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 12 opiskelijaa, joista seitsemän (7) opiskelijaa valitaan valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja viisi (5) opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Paluu ylös

Kotitalousopettaja ja kotitaloustiede

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään ti-to 9.–11.6.2015. Hakija saa ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kehityskelpoisuutta kotitalousalan opetus- ja neuvontatehtäviin, vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta tieteellispohjaisiin opintoihin, suunnitelmien realistisuutta sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella kotitalouspettajan koulutuksessa eli suorittaa koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnot. Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan kotitalousopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla.

Valinta
Kotitalousopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 33 opiskelijaa, joista 20 opiskelijaa valitaan soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 13 opiskelijaa valitaan pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Paluu ylös

Käsityönopettaja ja käsityötiede

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään ti-to 9.–11.6.2015. Soveltuvuuskokeeseen liittyy ennakkotehtävä, jonka hakija tuo mukanaan kokeeseen. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. ennakkotehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tiistaina 24.3.2015. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajaksi, vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta tieteellispohjaisiin opintoihin, suunnitelmien realistisuutta sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella käsityönpettajan koulutuksessa eli suorittaa koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnot. Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan käsityönopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla. Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa ratkaista käsityöllinen tehtävä itsenäisesti, luovasti ja perustellusti.

Valinta
Käsityönopettajan (tekstiilityö) koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 32 opiskelijaa, joista 19 opiskelijaa valitaan soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 13 opiskelijaa valitaan pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Paluu ylös

Lastentarhanopettaja

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe eli VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään 8.–10.6.2015. Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta lastentarhanopettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella lastentarhanopettajan koulutuksessa eli suorittaa koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.

Valinta
Lastentarhanopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 120 opiskelijaa, joista 72 opiskelijaa valitaan soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 48 opiskelijaa valitaan pelkästään soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella.

Enintään 20 lastentarhanopettajan koulutukseen hyväksytylle ja opiskelupaikan vastaanottaneelle opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus myös kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Paluu ylös

Logopedia

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen valintakoe järjestetään maanantaina 11.5.2015 klo 9–11. Kirjallisessa kokeessa on väittämätehtäviä.

Valintakoevaatimukset:
1) Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lätti, S. (2013). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. WSOY. (Luvut 1–2, 4–10, 15, 17–20.)
2) Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.) 2009 tai uudempi. Puhuva ihminen. Otava.

Valintamenettelyn II vaihe: kyselylomakkeeseen pohjautuva haastattelu
Valintamenettelyn toinen vaihe järjestetään 3.–5.6.2015. Toinen vaihe on kyselylomakkeeseen pohjautuva haastattelu, jossa selvitetään hakijan motivaatiota, orientaatiota, opiskelutaitoihin liittyviä valmiuksia ja soveltuvuutta logopedian alalle. Hakijan tulee toiseen vaiheeseen tullessaan esittää enintään kolme kuukautta aikaisemmin otettu audiogrammi (kuulokäyrä).

Valinta
Logopedian koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 27 opiskelijaa, joista 16 opiskelijaa valitaan valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 11 opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Paluu ylös

Luokanopettaja

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe eli VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 24.3.2015.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään 3.–5.6.2015. Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajan koulutuksessa eli suorittaa koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnot. Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan luokanopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla.

Valinta
Luokanopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 120 opiskelijaa, joista 72 opiskelijaa hyväksytään soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 48 opiskelijaa valitaan pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyistä valitaan enintään 20 opiskelijaa kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisvaihtoehtoon ja enintään viisi (5) opiskelijaa erityisopettajan suuntautumisopintoihin.

Paluu ylös

Utbildningen i pedagogik

Urvalsprovet
Urvalsprovet ordnas måndagen den 25.5.2015 kl. 9–13. Urvalsprovet innehåller essäfrågor och ett materialbaserat prov. Essefrågor baserar sig på artikelsamlingen som publiceras tisdagen den 24.3.2015. Materialet för det materialbaserade provet och provuppgifterna delas ut vid urvalsprovet.

Antagning
I huvudantagningen till den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik väljs högst 14 studerande varav åtta (8) studerande antas pä basis av totalpoängen för urvalsprovet och studentexamensbetyget och sex (6) studerande antas enbart enligt poängen för urvalsprovet.

Paluu ylös

Psykologia

Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2015 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe, joka järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 12.5.2015 kello 12–17.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakoevaatimukset:

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-9. painos (myös 5.-7. ja 5.-8. painos sekä 5.-10. painos 2015), Sanoma Pro Oy.) Luvut 1–9 ja liitteet.
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen (julkaistu 8.1.2015 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla).
  3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut 1-4.
  • Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 8.4.2015 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen.

Valinta
Psykologian koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 55 opiskelijaa, joista 33 opiskelijaa valitaan valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja 22 opiskelijaa valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Paluu ylös