Valintakokeet - päävalinnat

Tervetuloa opiskelemaan!

Sivulla on kerättynä päävalintojen valintakoetiedot kootusti. Tutustu kattavimpiin haku- ja valintatietoihin kunkin koulutuksen kohdalla tiedekunnan hakuoppaassa. Huomaa, että valintakoemenettelyt eroavat koulutusten kesken

Kirjallisiin kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Lue tiedekunnan valintakoeohjeet ennen valintakoetta.

Valitse koulutus ja siirry valintatietoihin klikkaamalla otsikkoa:

Barnträdgårdslärarutbildningen (den svenskspråkiga utbildningen)

Antagningens första skede: det skriftliga provet
Det skriftliga provet ordnas måndagen den 5.5.2014 kl. 9–13 i Helsingfors. Platserna för urvalsprovet meddelas några dagar före provet på första sidan av studentantagningen.

Det skriftliga provet består av essäuppgifter som baserar sig på 3–4 vetenskapliga artiklar samt ett materialbaserat prov. Texterna relaterar till utbildningens tyngdpunktsområden. Den sökande skall i den skriftliga delen visa sin förmåga att diskutera och argumentera kring barnpedagogiska frågeställningar. Avsikten är att bedöma sökandes förmåga till akademiska studier samt sökandes kunskaper i svenska. Provfrågorna i det skriftliga provet besvaras på svenska. Provet kan vid behov skickas för språkgranskning. Provet måste bli godkänt i språkgranskningen för att den sökande skall kunna antas till utbildningen.

Resultaten av antagningens 1:a skede publiceras onsdagen den 21.5.2014 då sökande som deltagit i provet meddelas skriftligt om sina prestationer i det första skedet. Till antagningens 2:a skede (lämplighetsintervjun) kallas högst ett tredubbelt antal sökande i förhållande till det antal som antas. För att kallas till lämplighetsintervjun förutsätts ytterligare att den sökande skrivit ett godkänt skriftligt prov (dvs. fått minst 40 % av det maximala antalet poäng).

Fordringarna för det skriftliga provet
Artiklarna för det skriftliga provet publiceras tisdagen den 25.3.2014 på första sidan av studentantagningen. Artiklarna får inte tas med till provet. Materialet för det materialbaserade provet och provuppgifterna delas ut vid urvalsprovet.

Antagningens andra skede: lämplighetsintervjun
Lämplighetsintervjuerna ordnas 9.–11.6.2014 i Helsingfors. Lämplighetsintervjuerna består av en individuell intervju samt en gruppintervju. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under en dag som meddelas i den skriftliga kallelsen. Med kallelsen följer en anmälningsblankett med vilken den sökande bekräftar eller avböjer sitt deltagande i intervjun. Den individuella intervjun bygger på uppgifterna i en blankett med bakgrundsinformation som den sökande fyllt i på förhand. Intervjun fokuserar på sökandens förmåga till växelverkan med andra, förmåga att axla ledarrollen i en pedagogisk situation, motivation, självkännedom och uppfattningar om dagvården. Genom intervjun bedöms också sökandens muntliga kunskaper i svenska. Vid behov kan en extra person kallas till hjälp vid intervjun för att bedöma sökandens muntliga förmåga att uttrycka sig på svenska. En förutsättning för att bli antagen till utbildningen är godkänd språkgranskning.

Antagning
I huvudantagningen till den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen antas sammanlagt högst 30 nya studerande, varav 15 antas till Helsingfors universitet och 15 till Åbo Akademi. Först antas 18 studerande (60 %) på basis av totalpoängen för det skriftliga provet, intervjun och studentexamensbetyget. De övriga 12 studerandena (40 %) antas på basis av poängen för det skriftliga provet och intervjun.

När 30 studerande har antagits enligt vad som beskrivits ovan, blir 15 av dem studerande vid Helsingfors universitet och 15 vid Åbo Akademi. Studerande fördelas universiteten emellan enligt sökandes prioritetsval. Om de sökandes prioritetsval inte fördelas jämnt universiteten emellan beaktas i första hand prioritetsvalet hos sökande med högsta urvalsprovspoäng.

Poängsättning
De som antas på basis av studentexamen och det totala antalet urvalsprovpoäng kan få sammanlagt 0–300 poäng, och de som antas på basis av enbart urvalsprovet kan få 0–200 poäng. För studentexamen ges 0–100 poäng. För det skriftliga provet kan den sökande få 0–100 poäng. Essäuppgifterna ger sammanlagt högst 60 poäng och det materialbaserade provet högst 40 poäng. För lämplighetsintervjun kan den sökande få 0–100 poäng. Den individuella intervjun ger högst 40 poäng och gruppintervjun högst 60 poäng.

För att bli antagen till den svenskspråkiga barnträdgårdsutbildningen måste sökanden få minst 40 poäng i det skriftliga provet och minst 40 poäng i intervjun.

Paluu ylös

Erityispedagogiikka

Valintakoe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinta
Erityispedagogiikan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 20 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 12 opiskelijaa (60 %) valintakokeesta (VAKAVA-koe) ja ylioppilastutkinnosta saatavien yhteispisteiden perusteella ja loput 8 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden (VAKAVA-koe) perusteella.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–200 pistettä, joista 0–100 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella (VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0–100 p). Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä (VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0–100 p). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta (VAKAVA-koe) vähintään 50 pistettä (skaalatut pisteet).

Paluu ylös

Fonetiikka (yleinen linja)

Valintakoe
Valintakoe järjestetään tiistaina 27.5.2014 klo 9–13. Koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta opiskelijavalintojen etusivulla.

Valintakokeessa on aineistotehtäviä, sovellustehtäviä, käsitteenmäärittelytehtäviä ja/tai essee-kysymyksiä.

Valintakoevaatimukset
Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.) 2009. Puhuva ihminen. Otava. Luvut: Puheen ja kielen suhde, Puhe ja puheen havaitseminen sekä Puheentutkimuksen sovelluksia.

Valinta
Fonetiikan koulutuksen yleisen linjan päävalinnassa hyväksytään enintään kymmenen (10) opiskelijaa. Ensin hyväksytään kuusi opiskelijaa (60 %) valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saatavan yhteispistemäärän perusteella ja loput neljä opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–200 pistettä, joista 0–100 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä. Valintakokeen ylin pistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Paluu ylös

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinta
Kasvatustieteiden koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 60 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 36 opiskelijaa (60 %) valintakokeesta (VAKAVA-koe) ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 24 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden (VAKAVA-koe) perusteella.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–300 pistettä, joista 0–100 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–200 pistettä valintakokeen perusteella (VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0–200 p). Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–200 pistettä (VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0–200 p). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta (VAKAVA-koe) vähintään 120 pistettä (skaalatut pisteet).

Paluu ylös

Kognitiotiede

Valintakoe
Valintakoe järjestetään tiistaina 13.5.2014 klo 12–17. Koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1–3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, materiaalin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa.

Valintakoevaatimukset

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.–6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.–8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet).
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 8.1.2014 klo 9:00 opiskelijavalintojen etusivulla.
  3. Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 9.4.2014 klo 9:00. Materiaali on suomenkielinen.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla. Verkkosivua päivitetään keskiviikkoina 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 kello 9:00.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Valinta
Kognitiotieteen koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 15 opiskelijaa. Ensin hyväksytään yhdeksän (9) opiskelijaa (60 %) valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput kuusi (6) opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–210 pistettä, joista 0–110 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Kokeesta voi saada 0–100 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä.

Hyväksytyksi voi tulla ainoastaan, jos hakijan koepistemäärä on vähintään 40 pistettä, tilastomatemaattisen osan pistemäärä vähintään 10 pistettä ja yleisen osan pistemäärän vähintään 20 pistettä.

Paluu ylös

Kotitalousopettaja ja kotitaloustiede

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona 21.5.2014, jolloin kaikille kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen osallistuneille lähetetään kirjeitse tieto omasta menestymisestä valinnan I vaiheessa. Valinnan II vaiheen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita koulutukseen hyväksyttävien enimmäismäärään nähden. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kirjallisen kokeen pistemäärän sekä mahdollisesta kotitalouden lukiodiplomista saatavien lisäpisteiden (10 pistettä) perusteella. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet eivät vaikuta valinnan I vaiheessa.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman VAKAVAssa mukana olevan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään ti-to 3.–5.6.2014 (kolme koepäivää) Helsingin yliopiston tiloissa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kutsun mukana hakija saa myös ilmoittautumislomakkeen, jolla hän vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Kotitalousopettajan koulutuksen valintamenettelyn II vaiheen soveltuvuuskokeeseen liittyy aineisto. Hakija saa ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kehityskelpoisuutta kotitalousalan opetus- ja neuvontatehtäviin, vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta tieteellispohjaisiin opintoihin, suunnitelmien realistisuutta sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella kotitalousopettajan koulutuksessa.

Kotitalousopettajan koulutus koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista, yleisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Kotitalousopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta opiskella kotitalousopettajan koulutuksessa eli suorittaa kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot, tai jos hakijalla on taustalla yliopistollinen vähintään alempi korkeakoulututkinto, voi hän suorittaa kotitalousopettajan koulutuksessa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Jos hakija ei aio suorittaa tutkintoa vaan ainoastaan opettajan kelpoisuuteen tarvittavat opinnot, niin häntä suositellaan hakemaan erillisiin opintoihin.

Valinta
Kotitalousopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 33 opiskelijaa, joista myöhemmin opintojen kuluessa voidaan vuosittain valita (erillisestä hakemuksesta) kolme opiskelijaa kotitaloustieteen koulutukseen. Ensin hyväksytään 20 opiskelijaa (60 %) soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 13 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Pisteytys
Soveltuvuuskokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteiden perusteella kotitalousopettajan koulutukseen hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–300 pistettä ja pelkän soveltuvuuskokeen perusteella hyväksyttävät voivat saada 0–200 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta voi saada 0–100 pistettä. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–200 pistettä. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hänen tulee saada soveltuvuuskokeesta vähintään 40 pistettä.

Paluu ylös

Käsityönopettaja ja käsityötiede

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona 21.5.2014, jolloin kaikille kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen osallistuneille lähetetään kirjeitse tieto omasta menestymisestä valinnan I vaiheessa. Valinnan II vaiheen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita koulutukseen hyväksyttävien enimmäismäärään nähden. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kirjallisen kokeen pistemäärän sekä mahdollisesta käsityön lukiodiplomista saatavien lisäpisteiden (10 pistettä) perusteella. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet eivät vaikuta valinnan I vaiheessa.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman VAKAVAssa mukana olevan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään ti-to 3.–5.6.2014 (kolme koepäivää) Helsingin yliopiston tiloissa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kutsun mukana hakija saa myös ilmoittautumislomakkeen, jolla hän vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Käsityönopettajan koulutuksen valintamenettelyn II vaiheen soveltuvuuskokeeseen liittyy ennakkotehtävä, jonka hakija tuo mukanaan kokeeseen. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. ennakkotehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajaksi, vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta tieteellispohjaisiin opintoihin, suunnitelmien realistisuutta sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella käsityönopettajan koulutuksessa. Ennakkotehtävä arvioidaan erikseen osana soveltuvuuskoetta. Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa ratkaista käsityöllinen tehtävä itsenäisesti, luovasti ja perustellusti. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tiistaina 25.3.2014 opiskelijavalintojen etusivulla.

Käsityönopettajan koulutus koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista, yleisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Käsityönopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta opiskella käsityönopettajan koulutuksessa eli suorittaa käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot, tai jos hakijalla on taustalla yliopistollinen vähintään alempi korkeakoulututkinto, voi hän suorittaa käsityönopettajan koulutuksessa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Jos hakija ei aio suorittaa tutkintoa vaan ainoastaan opettajan kelpoisuuteen tarvittavat opinnot, niin häntä suositellaan hakemaan erillisiin opintoihin.

Valinta
Käsityönopettajan (tekstiilityö) koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 32 opiskelijaa, joista myöhemmin opintojen kuluessa voidaan vuosittain valita (erillisestä hakemuksesta) kolme opiskelijaa käsityötieteen koulutukseen. Ensin hyväksytään 19 opiskelijaa (60 %) soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 13 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Pisteytys
Soveltuvuuskokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteiden perusteella käsityönopettajan koulutukseen hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–300 pistettä ja pelkän soveltuvuuskokeen perusteella hyväksyttävät voivat saada 0–200 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta voi saada 0–100 pistettä. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–200 pistettä. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hänen tulee saada soveltuvuuskokeesta vähintään 40 pistettä.

Paluu ylös

Lastentarhanopettaja

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe eli VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona 21.5.2014, jolloin kaikille VAKAVA-kokeeseen osallistuneille lähetetään kirjeitse tieto omasta menestymisestä valinnan I vaiheessa. Helsingin lastentarhanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään kolminkertainen määrä hakijoita koulutukseen hyväksyttävien määrään nähden. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakutoiveen ja kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön lastentarhanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen ja hän voi tulla hyväksytyksi vain siihen opettajankoulutusyksikköön, jonka soveltuvuuskokeeseen on osallistunut.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman VAKAVAssa mukana olevan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään 10.–13.6.2014 Helsingin yliopiston tiloissa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kutsun mukana hakija saa myös ilmoittautumislomakkeen, jolla hän vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta lastentarhanopettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella lastentarhanopettajan koulutuksessa.

Lastentarhanopettajan koulutus koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista, yleisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta opiskella lastentarhanopettajan koulutuksessa eli suorittaa lastentarhanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.

Valinta
Lastentarhanopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 120 opiskelijaa, joista enintään 100 opiskelijaa hyväksytään suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa ja enintään 20 opiskelijaa hyväksytään suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoja. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa, hakeeko hän myös suorittamaan sekä kasvatustieteen kandidaatin että kasvatustieteen maisterin tutkintoja.

Ensin hyväksytään 72 opiskelijaa (60 %) soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 48 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkästään soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella.

Kun lastentarhanopettajan koulutuksen päävalinnassa on hyväksytty enintään 120 uutta opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, hyväksytään heistä enintään 20 opiskelijaa suorittamaan sekä kasvatustieteen kandidaatin että kasvatustieteen maisterin tutkintoja soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Tässä valinnassa voi tulla hyväksytyksi vain, jos on ilmoittanut soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä hakevansa myös suorittamaan sekä kasvatustieteen kandidaatin että kasvatustieteen maisterin tutkintoja.

Pisteytys
Ylioppilastutkinnon ja soveltuvuuskokeen yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 30–250 pistettä, ja pelkän soveltuvuuskokeen perusteella hyväksyttävät voivat saada 30–150 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta voi saada 0-100 pistettä ja soveltuvuuskokeesta 30–150. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hänen tulee saada soveltuvuuskokeesta vähintään 60 pistettä.

Paluu ylös

Logopedia

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe järjestetään maanantaina 12.5.2014 klo 9–11. Koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

Kirjallisessa kokeessa on väittämätehtäviä.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset

  1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lätti, S. (2013). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. WSOY. (Luvut 1–2, 4–10, 15, 17–20.)
  1. Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.) 2009. Puhuva ihminen. Otava.
  2. Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona 21.5.2014, jolloin kaikille kirjalliseen kokeeseen osallistuneille lähetetään kirjeitse tieto omasta menestymisestä valinnan I vaiheessa. Valinnan II vaiheeseen eli haastatteluun kutsutaan korkeintaan 35 kirjallisessa kokeessa parhaiten menestynyttä.

Valintamenettelyn II vaihe: kyselylomakkeeseen pohjautuva haastattelu
Valintamenettelyn toinen vaihe järjestetään 10.–12.6.2014. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kukin hakija osallistuu toiseen vaiheeseen yhtenä päivänä.

Valintamenettelyn toinen vaihe on kyselylomakkeeseen pohjautuva haastattelu, jossa selvitetään hakijan motivaatiota, orientaatiota, opiskelutaitoihin liittyviä valmiuksia ja soveltuvuutta logopedian alalle. Hakijan tulee toiseen vaiheeseen tullessaan esittää enintään kolme kuukautta aikaisemmin otettu audiogrammi (kuulokäyrä). Audiogrammin saa terveyskeskuksista, yksityisiltä lääkäriasemilta sekä yksityisistä lääkärikeskuksista.

Valinta
Logopedian koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 20 opiskelijaa. Ensin hyväksytään enintään 12 opiskelijaa (60 %) valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput enintään 8 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–200 pistettä, joista 0–100 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet huomioidaan vain lopullisessa valinnassa. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Valintakoepisteet koostuvat kirjallisesta kokeesta saatavista pisteistä (0–40 p) ja valinnan toisen vaiheen pisteistä (0–60 p). Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä, alin hyväksyttävä pistemäärä on 10 pistettä. Kummastakin kirjasta annetuista tehtävistä voi maksimissaan saada 20 pistettä, alin hyväksyttävä pistemäärä on 5 pistettä. Vastaamatta jättäminen tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Valinnan toisen vaiheen maksimipistemäärä on 60 pistettä ja hyväksyttävän suorituksen raja 16 pistettä. Valintakokeen toisessa vaiheessa tarkastellaan myös hakijan mahdollisuuksia suoriutua logopedian kliinisistä opintojaksoista. Hyväksymisen edellytyksenä on, ettei havaita sellaisia esteitä, jotka haittaavat kliiniseen asiakasharjoitteluun osallistumista.

Paluu ylös

Luokanopettaja

Valintamenettelyn I vaihe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe eli VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona 21.5.2014, jolloin kaikille kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen osallistuneille lähetetään kirjeitse tieto omasta menestymisestä valinnan I vaiheessa. Helsingin luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään kolminkertainen määrä hakijoita koulutukseen hyväksyttävien määrään nähden. Hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakutoiveen ja kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön luokanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen ja hän voi tulla hyväksytyksi vain siihen opettajankoulutusyksikköön, jonka soveltuvuuskokeeseen on osallistunut.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman VAKAVAssa mukana olevan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

Valintamenettelyn II vaihe: soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään 9.–11.6.2014 Helsingin yliopiston tiloissa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kutsun mukana hakija saa myös ilmoittautumislomakkeen, jolla hän vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajan koulutuksessa.

Luokanopettajan koulutus koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista, yleisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Luokanopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajan koulutuksessa eli suorittaa luokanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot tai jos hakijalla on taustalla yliopistollinen vähintään alempi korkeakoulututkinto, voi hän suorittaa luokanopettajan koulutuksessa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Jos hakija ei aio suorittaa tutkintoa vaan ainoastaan opettajan kelpoisuuteen tarvittavat opinnot, niin häntä suositellaan hakemaan erillisiin opintoihin.

Valinta
Luokanopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 120 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 72 opiskelijaa (60 %) soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 48 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien soveltuvuuskoepisteiden perusteella.

Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on suuntautumisvaihtoehtona koulutus, jonka pääaineena on kasvatuspsykologia. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään 20 luokanopettajan koulutukseen hyväksyttyä opiskelijaa. Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyt saavat lisätietoa suuntautumisvaihtoehtoon hakemisesta soveltuvuuskoekutsun mukana. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa, hakeeko hän kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisvaihtoehtoon. Jos useampi kuin 20 hakijaa on ilmoittanut ensisijaiseksi toiveekseen kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisvaihtoehdon, ratkaistaan heidän sijoittumisensa ensisijaisesti soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän perusteella ja toissijaisesti VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksen tutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden erityisopettajan suuntautumisopintoihin ja saada valmistuttuaan luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi erityisopettajan ja erityisluokanopettajan kelpoisuudet. Erityisopettajan suuntautumisopintoihin valitaan enintään viisi (5) luokanopettajan koulutukseen hyväksyttyä opiskelijaa soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi opiskelija on tasapistetilanteessa, ratkaistaan heidän sijoittumisensa VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyt saavat lisätietoa erityisopettajan suuntautumisopintoihin hakemisesta soveltuvuuskoekutsun mukana.

Hakija voi tulla hyväksytyksi sekä kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisvaihtoehtoon että erityisopettajan suuntautumisopintoihin.

Pisteytys
Ylioppilastutkinnon ja soveltuvuuskokeen yhteispisteiden perusteella luokanopettajan koulutukseen hyväksyttävät voivat saada yhteensä 30–250 pistettä ja pelkän soveltuvuuskokeen perusteella hyväksyttävät voivat saada 30–150 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta voi saada 0–100 pistettä. Soveltuvuuskokeesta voi saada 30–150 pistettä. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hänen tulee saada soveltuvuuskokeesta vähintään 60 pistettä.

Paluu ylös

Utbildningen i pedagogik

Urvalsprovet
Urvalsprovet ordnas måndagen den 26.5.2014 kl. 9–13. Platserna för urvalsprovet meddelas några dagar före provet på första sidan av studentantagningen.

Urvalsprovet innehåller essäfrågor och ett materialbaserat prov. Materialet för det materialbaserade provet och provuppgifterna delas ut vid urvalsprovet. Den som söker till den svenskspråkiga utbildningen ska besvara frågorna i urvalsprovet på svenska.

Fordringarna för urvalsprovet
Artikelsamlingen som publiceras tisdagen den 25.3.2014 på första sidan av studentantagningen.

Antagning
I huvudantagningen till den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik väljs högst 14 studerande. Först antas åtta (8) studerande (60 %) enligt totalpoängen för urvalsprovet och studentexamensbetyget och de övriga sex (6) studerande (40 %) enbart enligt poängen för urvalsprovet.

Poängsättning
De som antas på basis av totalpoäng kan få sammanlagt 0–200 poäng och de som antas enligt poängen för urvalsprovet kan få sammanlagt 0–100 poäng. För studentexamen kan man få 0–100 poäng. För urvalsprovet kan man få 0–100 poäng. Provet bör presteras som godkänt både ifråga om innehåll och språk. För att bli godkänd ska man i urvalsprovet få minst vitsordet goda insikter.

Paluu ylös

Psykologia

Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2014 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen ja hänen on asetettava ne ensisijaisuusjärjestykseen. Huom. ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakulomakkeessa ilmoitettu ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen.

Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.

Valintakoe
Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 13.5.2014 kello 12–17. Helsingin yliopiston koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1–3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, materiaalin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa.

Valintakoevaatimukset

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.–6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.–8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet).
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 8.1.2014 klo 9:00 opiskelijavalintojen etusivulla.
  3. Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 9.4.2014 klo 9:00. Materiaali on suomenkielinen.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla. Verkkosivua päivitetään keskiviikkoina 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 kello 9:00.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Valinta
Psykologian koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 50 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 30 opiskelijaa (60 %) valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella ja loput 20 opiskelijaa (40 %) hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan psykologian yhteisvalintaan kuuluvista koulutuksista. Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa koulutuksen varasijalistalle koepisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin psykologian koulutukseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa hakemaansa koulutukseen.

Pisteytys
Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–210 pistettä, joista 0–110 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Kokeesta voi saada 0–100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä.

Helsingin yliopistoon hyväksytyksi voi tulla ainoastaan, jos hakijan koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä.

Paluu ylös