Usein kysyttyä valinnoista

Milloin hakulomakkeet ovat saatavilla?
Kaikkiin yliopistojen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä (opintopolku.fi) mukana oleviin hakukohteisiin (koulutuksiin) haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa. Hakuaika alkaa tiistaina 17.3.2015. Opintopolku.fi -hakujärjestelmässä ovat mukana kaikki päävalinnat. Muissa valinnoissa on käytössä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan oma sähköinen hakulomake.

Ovatko valintakoekirjat todella ne, jotka verkkosivuilla on ilmoitettu?
Kyllä.

Jos minulla on yo-tutkinto ja jokin muu yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto, kummalla haen?
Hae yo-tutkinnolla. Mikäli olet suorittanut yo-tutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei hakemukseen tarvitse liittää virallista kopiota yo-tutkinnosta, sillä tiedot löytyvät rekisteristä.

Olen matkoilla valintakoepäivänä. Voiko valintakokeen tehdä muuna ajankohtana / muualla?
Valintakokeen voi tehdä vain valintaperusteissa mainittuna aikana valintaperusteissa mainitussa paikassa hakijoiden tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Kasvatusalan valtakunnallisen VAKAVA-kokeen voi tehdä missä tahansa VAKAVA-verkostossa mukana olevassa yliopistossa. Koepaikka tulee ilmoittaa sitovasti hakuvaiheessa.

Onko luokanopettajan koulutukseen/lastentarhanopettajan koulutukseen erillisvalintaa opettajakokemusta ja/tai yliopisto-opintoja suorittaneille?
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin voi hakea päävalinnassa tai siirtohakuna suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa. Jälkimmäisessä valintaryhmässä hakevilla tulee olla tutkinnonsuoritusoikeus luokanopettajan/lastentarhanopettajan koulutuksessa jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Jos sinulla on jo ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus, sinun kannattaa luokanopettajan kelpoisuuden saadaksesi hakea erillisiin peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden voit saada ainoastaan suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lastentarhanopettajan koulutuksessa.
Liätietoja luokanopettajan kelpoisuudesta ja lastentarhanopettajan kelpoisuudesta.

Onko suorittamistani yliopistollisista opinnoista tai hankkimastani työkokemuksesta opettajana hyötyä luokanopettajan koulutuksen valinnoissa?
Ei sillä tavalla, että saisit niistä lisäpisteitä valinnassa. Opettajakokemuksen voit toki tuoda esille soveltuvuuskokeessa, ja opintokokonaisuuksia voit hyväksilukea opiskelupaikan saatuasi.

Olen hakenut Helsingin yliopistoon sekä luokan- että lastentarhanopettajan koulutukseen. Huomasin, että soveltuvuuskokeet pidetään samoina päivinä. Voiko käydä niin, että mikäli pääsen kummassakin valinnassa soveltuvuuskokeeseen asti, koe on kohdallani samana päivänä?
Ei. Jos pääset Helsingin yliopiston sekä luokan- että lastentarhanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen, järjestämme soveltuvuuskoeosion kohdallasi siten, että pääset osallistumaan kumpaankin. Soveltuvuuskoe on molemmissa koulutuksissa yksipäiväinen.

Millaisia tehtäviä valintakokeessa on?
Se, mitä niistä voidaan paljastaa etukäteen, on kerrottu kunkin koulutuksen valintatiedoissa.

Logopedian kirjallinen koe järjestetään samana päivänä kaikissa Suomen yliopistoissa samaan aikaan. Voiko samalla kokeella hakea kaikkiin yliopistoihin?
Ei voi, sillä jokaisella yliopistolla on oma kokeensa. Täytyy siis jo hakuvaiheessa päättää, mihin yliopistoon hakee.

Pitääkö opinnot aloittaa heti samana syksynä?
Opinnot ja lukujärjestys on suunniteltu siten, että kaikki uudet opiskelijat aloittavat opintonsa heti opiskelupaikkansa saatuaan.

Yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija voi jatkossa (syksystä 2015 eteenpäin) ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi vain, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.

Opintojen aikana voit ilmoittautua poissaolevaksi muusta kuin lakisääteisestä syystä korkeintaan kahdeksi lukukaudeksi. Ensimmäisen vuoden poissaolo, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisesta palvelusta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta eivät kuluta opintoaikaa. Sen sijaan ensimmäisen vuoden poissaolo oman sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opintoaikaa.

Ks. lisätietoja opintoaikaa rajaavasta laista.

Erillisiin opintoihin hyväksytyksi tulleen tulee aloittaa opinnot heti opiskelupaikan saatuaan. Opiskelija voi anoa tiedekunnan dekaanilta oikeutta siirtää opintojensa aloittamista enintään yhdellä lukuvuodella asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys- tai vanhempainvapaan tai poikkeustapauksessa muun hyväksyttävän syyn perusteella. Esimerkiksi ulkomailla oleskelun, työssä käynnin tai muussa oppilaitoksessa opiskelun perusteella oikeutta siirtää opintojen aloittamista ei myönnetä.

Olen kuullut, että minun ei kannattaisi ottaa toissijaista opiskelupaikkaa vastaan, jos haluaisin hakea ensi vuonna uudelleen ensisijaiseen vaihtoehtooni. Onko todellakin näin?
Haku yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tapahtuu syksystä 2014 alkaen opintopolku.fi -portaalin kautta. Samalla korkeakoulujen on mahdollista ottaa käyttöön ns. ensikertalaiskiintiöt eli osa opiskelupaikoista voidaan varata ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Helsingin yliopistossa nämä kiintiöt otetaan käyttöön vuoden 2016 opiskelijavalinnassa. Kesällä 2014 tai sen jälkeen vastaanotettu opiskelupaikka saattaa määrittää sen, mihin hakijaryhmään kuulut, mikäli haet hakukohteeseen, jossa ensikertalaiskiintiö on käytössä.
Opintopolkuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päivitetään yliopiston hakijapalveluiden sivuille sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.