Valintakokeet - suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevat

Tervetuloa opiskelemaan!

Kaikissa valinnoissa ei ole käytössä erillistä valintakoetta, vaan opiskelija voidaan valita suoraan koulutukseen. Tarkista koulutuksen tarkka valintamenettely koulutuskohtaisista ohjeista.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Tutustu tiedekunnan valintakoeohjeisiin ennen valintakoetta.

Valitse koulutus ja siirry valintatietoihin:

Erityispedagogiikan koulutus

Valintakoe
Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 13–15 kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kirjallisen kokeen valintakoevaatimukset
Kirjallinen VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka julkaistaan tiistaina 25.3.2014 VAKAVAn verkkosivuilla. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valinta
Erityispedagogiikan koulutukseen suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valintaryhmässä hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Opiskeluoikeus myönnetään valintakoemenestyksen (VAKAVA-kokeen pisteet) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

Pisteytys
Valintakokeesta voi saada enintään 100 pistettä (kirjallisen VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0–100 p).
Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava kirjallisesta VAKAVA-kokeesta vähintään 50 pistettä (skaalatut pisteet).

Paluu ylös

Fonetiikan (yleinen linja) koulutus

Valinta
Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa fonetiikan koulutuksen yleiselle linjalle hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Valintaan vaikuttaa mm. opintomenestys.

Paluu ylös

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus

Valintakoe on sama kuin avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnassa.

Valintakoe
Valintakoe järjestetään maanantaina 26.5.2014 klo 9–13. Koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta opiskelijavalintojen etusivulla.

Valintakoe sisältää esseetehtäviä.

Valintakoevaatimukset
Lodico, M.G., Spaulding, D.T. & Voegtle, K.H. 2010. Methods in Educational Research: From Theory to Practice. San Francisco (CA): Jossey-Bass.

Valinta
Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa kasvatustieteiden suomenkieliseen koulutukseen hyväksytään enintään 11 uutta opiskelijaa ja ruotsinkieliseen koulutukseen laitoksen resurssien mukaisesti. Hakijat hyväksytään valintakokeen perusteella.

Pisteytys
Kokeesta voi saada 0–21 pistettä tasapistein. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee suorittaa valintakoe vähintään hyvin tiedoin.

Paluu ylös

Kognitiotieteen koulutus

Valinta
Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa kognitiotieteen koulutukseen hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Opiskelijat valitaan suoritettujen opintojen ja opintosuunnitelman perusteella.

Paluu ylös

Kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutukset

Valinta
Kotitaloustieteen koulutukseen ja kotitalousopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa yhteensä enintään kaksi (2) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta opettajankoulutuslaitoksen kotitaloustieteen koulutuksen lausunnon perusteella. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kotitalousopettajan koulutukseen siirron saaneiden tulee luopua lähtöyliopiston opinto-oikeudesta.

Paluu ylös

Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutukset

Valinta
Käsityötieteen koulutukseen ja käsityönopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa yhteensä enintään kaksi (2) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta opettajankoulutuslaitoksen käsityötieteen koulutuksen lausunnon perusteella. Käyttäytymistieteelliseen tiedekunnan käsityönopettajan koulutukseen siirron saaneiden tulee luopua lähtöyliopiston opinto-oikeudesta.

Paluu ylös

Lastentarhanopettajan (suomenkielinen) koulutus

Valinta
Lastentarhanopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään viisi (5) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Tarvittaessa hakijat asetetaan järjestykseen pääaineen opintomenestyksen perusteella.

Lastentarhanopettajan koulutukseen suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa hakevien osalta käyttäytymistieteellinen tiedekunta päättää opinto-oikeuden myöntämisestä ko. laitoksen lausunnon perusteella. Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan siirron saaneiden tulee luopua lähtöyliopiston opinto-oikeudesta.

Paluu ylös

Logopedian koulutus

Valinta
Logopedian koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään kolme (3) opiskelijaa. Hakijat voidaan tarvittaessa velvoittaa osallistumaan valintakokeeseen. Valintakoe on sama kuin päävalinnassa.

Paluu ylös

Luokanopettajan koulutus

Valinta
Luokanopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään kymmenen (10) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Tarvittaessa hakijat asetetaan järjestykseen pääaineen aineopintojen kokonaisarvosanan ja kandidaatin tutkielman arvosanan perusteella. Tasapistetapauksessa sijoitus määräytyy ensisijaisesti peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti tutkintoon kuulumattomien 1.8.2004 tai sen jälkeen suoritettujen yliopistollisten opintojen opintopistemäärän perusteella.

Luokanopettajan koulutuksen suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa hakevien osalta käyttäytymistieteellinen tiedekunta päättää opinto-oikeuden myöntämisestä ko. laitoksen lausunnon perusteella. Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan siirron saaneiden tulee luopua lähtöyliopiston opinto-oikeudesta.

Paluu ylös

Psykologian koulutus

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 13.5.2014 kello 12–17. Helsingin yliopiston koepaikat ilmoitetaan opiskelijavalintojen etusivulla muutamaa päivää ennen koetta.

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevat tekevät valintakokeen päävalinnan hakijoiden kanssa samaan aikaan, mutta he suorittavat kokeesta vain valintakokeen tilastomatemaattisen osan.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin hallintaa. Kokeessa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

  • Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.–6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.–8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet).
  • Tilastomatematiikan lisämateriaali (julkaistaan keskiviikkona 8.1.2014 kello 9:00), jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan opiskelijavalinnan etusivulla. Verkkosivua päivitetään keskiviikkoina 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 kello 9:00.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Valinta
Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa psykologian koulutukseen hyväksytään enintään 10 opiskelijaa. Hakijat hyväksytään valintakokeen tilastomatemaattisen osan perusteella. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada valintakokeen tilastomatemaattisesta osasta vähintään 30 pistettä.

Paluu ylös