Valintakokeet - maisteriohjelmat

Tervetuloa opiskelemaan!

Maisteriohjelmien valintamenettelyt eroavat toisistaan. Pääsääntöisesti valinta perustuu hakuasiakirjoihin.

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma

Valinta tapahtuu aiempien opintojen, opintomenestyksen, kielitaidon, ohjelman kannalta relevanttien sivuaineopintojen ja ohjelman sisältöön painottuvan työkokemuksen tai motivaatiokirjeessä kuvatun kiinnostuksen perusteella. Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu yliopistollisen kasvatus- tai yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkinnon suorittaneille sekä maistereille, joille ohjelma merkitsee selkeää pätevyyden laajentamista. Ohjelmaan hyväksytyltä voidaan edellyttää opiskelijakohtaisesti määriteltävien täydentävien opintojen suorittamista.

Kunkin laitoksen ohjelmaan valitaan hakemusasiakirjojen perusteella opiskelijoita seuraavasti: Helsingin ja Turun yliopistoon molempiin enintään 7 opiskelijaa ja Jyväskylän yliopistoon enintään 5 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä hakijoita on riittävä määrä.

Master's Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Research

Maisteriohjelmaan ei ole hakua vuonna 2014.

Vuoden 2012 hakutiedot.

Master's Degree Programme in Intercultural Encounters

Maisteriohjelmaan ei ole hakua vuonna 2014.

Maisteriohjelman omat verkkosivut.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Valinta varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan tapahtuu opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Tarvittaessa voidaan järjestää soveltuvuuskoe, johon osallistuvat valitaan maisteriohjelmaan soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden perusteella. Hakijat, joiden hakukelpoisuuden perusteena oleva tutkinto tai muu hakijan suorittama tutkinto ja opinnot on suoritettu muussa kuin lastentarhanopettajan koulutuksessa tai muussa opettajankoulutuksessa, osallistuvat joka tapauksessa soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan heidän soveltuvuuttaan varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista vaativiin tehtäviin.

Pisteytettävät opintosuoritukset
Opiskelijavalinnassa pisteytetään kandidaatin tutkielman arvosana sekä alle 10 vuotta sitten (1.8.2004 tai sen jälkeen) suoritetut yliopistolliset opintokokonaisuudet, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon. Opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:

Kandidaatintutkielman arvosana
arvosana 5: 5 pistettä
arvosana 4: 3 pistettä
arvosana 3 tai hyväksytty: 1 piste

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (jotka on suoritettu 1.8.2004 tai sen jälkeen, eivätkä sisälly mihinkään tutkintoon)
syventävät opinnot: 5 pistettä
aineopinnot: 3 pistettä
perusopinnot: 1 piste

Pisteitä annetaan vain yliopistollisten oppiaineiden opintokokonaisuuksista tai monitieteisistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien tulee olla koottuina (erillinen todistus tai rekisteriote, jossa näkyy kokonaisuuden kokonaisarvosana ja koonti). Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä. Ammatillisista opinnoista (esim. erilliset erityisopettajan opinnot) pisteitä ei anneta.

Motivaatiokirje
Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan.

Ohjeet motivaatiokirjeen laatimiseksi:
Kirjoita motivaatiokirjeeseen sukunimesi, etunimesi ja henkilötunnuksesi. Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, ja sen pituus saa olla enintään yksi A4-arkki (enintään 4000 merkkiä). Ylimenevää osaa ei lueta. Motivaatiokirjeen kieli on suomi.

Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaisia valmiuksia aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi antaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen varhaiskasvatuksessa?
  2. Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleellasi kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä?
  3. Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot ylemmän korkeakoulututkinnon Sinulle tarjoavan?
  4. Mitä tiedät Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriohjelmasta ja mitkä asiat siinä kiinnostavat Sinua erityisesti?
  5. Mitä muuta haluaisit meidän tietävän itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi?

Motivaatiokirjeen jokaisesta viidestä kysymyksestä voi saada 0–2 pistettä.

Soveltuvuuskoe
Tarvittaessa osa hakijoista voidaan kutsua soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeet järjestetään 5.–6.6.2014 välisenä aikana. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä. Mahdollinen soveltuvuuskoekutsu lähetetään viimeistään maanantaina 2.6.2014. Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe (noin 15 min) tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan motivaatiokirjeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuuden syvyyttä sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin sisältyy 25 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja sekä mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) kokonaan. Tästä syystä ne hakijat, joiden hakukelpoisuuden antava vähintään alempi korkeakoulututkinto on suoritettu muussa kuin lastentarhanopettajan koulutuksessa tai muussa opettajankoulutuksessa, kutsutaan joka tapauksessa soveltuvuuskokeeseen. Edellä esitetyn lisäksi näiltä hakijoilta arvioidaan erillään soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärästä soveltuvuutta varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista vaativiin tehtäviin. Näiden hakijoiden osalta soveltuvuuskokeelle on varattu aikaa yhteensä noin 20 minuuttia.

Valinta
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan hyväksytään enintään 40 opiskelijaa. Valinta tapahtuu opintosuorituksista ja motivaatiokirjeestä saadun yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden sijoitus ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden, toissijaisesti motivaatiokirjeestä saatujen pisteiden perusteella ja kolmanneksi yliopistollisista opintokokonaisuuksista (jotka on suoritettu 1.8.2004 tai sen jälkeen, eivätkä sisälly mihinkään tutkintoon) saatujen pisteiden perusteella.

Jos edellä kuvatun valintamenettelyn mukaisesti ei erotu 40 parasta hakijaa, järjestetään osalle hakijoista soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat hakijat valitaan maisteriohjelmaan pelkästään soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän perusteella. Soveltuvuuskokeen jälkeen saman pistemäärän saaneiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden ja toissijaisesti motivaatiokirjeestä saatujen pisteiden perusteella.

Hakijat asetetaan varasijoille opintosuorituksista ja motivaatiokirjeestä saadun kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, tai jos soveltuvuuskoe järjestetään, soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden, toissijaisesti motivaatiokirjeestä saatujen pisteiden perusteella ja kolmanneksi yliopistollisista opintokokonaisuuksista (jotka on suoritettu 1.8.2004 tai sen jälkeen, eivätkä sisälly mihinkään tutkintoon) saatujen pisteiden perusteella..

Pisteytys
Opintosuorituksista voi saada 0–10 pistettä siten, että kandidaatintutkielman arvosanasta ja yliopistollisista arvosanoista voi kummastakin saada 0–5 pistettä. Motivaatiokirjeestä voi saada 0–10 pistettä. Soveltuvuuskokeesta voi saada 6–30 pistettä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi maisteriohjelmaan hakijan on saatava motivaatiokirjeestä vähintään 2/10 pistettä. Mahdollisesta soveltuvuuskokeesta tulee saada vähintään 10/30 pistettä. Jotta hakija, jonka hakukelpoisuuden perusteena oleva tutkinto tai muu hakijan suorittama tutkinto ja opinnot on suoritettu muussa kuin lastentarhanopettajan koulutuksessa tai muussa opettajankoulutuksessa, voi tulla hyväksytyksi maisteriohjelmaan, hänen tulee lisäksi suorittaa soveltuvuuskokeen soveltuvuutta varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista vaativiin tehtäviin koskeva osuus hyväksytysti.