Tiedekunta Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

Sosiaalinen media


LInkedIn


Think with #helsinkiuni

Kunnallinen päivähoitojärjestelmä remontin tarpeessa

Eeva KaukoluotoVarhaiskasvatuksen parissa pitkään työskennellyt yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Kaukoluoto pohtii väitöskirjassaan kunnallisen päivähoitojärjestelmän nykytilaa. Hän esittää ajatuksen uudentyyppisestä yhteisöllisestä päiväkodista. Kaukoluodon väitöskirja "Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? - Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä" tarkastetaanHelsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 4.6.

Nykypäiväkoti kaipaa Kaukoluodon mukaan perusteellista remonttia. Toiminnan edellytykset kunnallisessa päivähoidossa ovat heikentyneet lasten määrän lisääntyessä. Samalla päiväkotimuodon tarve ja merkitys on kuitenkin kasvanut. Sekä lapsia, vanhempia että päiväkodin työntekijöitä hyödyttävää kasvatusyhteistyön potentiaalia jää hyödyntämättä.

- Päiväkotien tehtäväksi on tullut kantaa yhä suurempi vastuu lasten päivittäisestä elämästä ja hyvinvoinnista, Kaukoluoto huomauttaa.

Lastensuojelua tarvitsevien alle kouluikäisten määrä pääkaupungissa on kuitenkin kasvanut lasten määrän vähentyessä. Kaukoluoto pohtiikin nykyisen toimintamallin sosiaalipoliittisia vaikutuksia lasten, vanhempien ja perheiden elämään ja edelleen kunta- ja valtiontalouteen pidemmällä aikavälillä.

- Päiväkodin yhteiskunnallista vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä merkittävästi, mutta se edellyttää päiväkotien yhteiskunnallisen tehtävän uudelleen arviointia lasten tarpeiden näkökulmasta, Kaukoluoto painottaa.

Kaukoluoto esittää väitöskirjassaan uuden, varhaisen tuen päiväkodiksi nimeämänsä päiväkodin konseptin. Ydinajatuksena varhaisen tuen päiväkodissa on kaikkien lasten varhaiskasvatusoikeus ja vanhempien osallisuusoikeus vaihtoehtona nykyiselle, monia ulkopuolelle sulkevalle järjestelmälle. Kaukoluodon yhteisöllinen päiväkoti on demokraattinen ja demokratisoiva

- Se on vaihtoehto nykyiselle päiväkodille annettujen osin ristiriitaisten tehtäväksiantojen "kasaumalle", jonka olen nimennyt ekonomistis-huollolliseksi toimintakonseptiksi.

Kaukoluodon kokeilut osoittivat, että tukemalla päiväkoteja tarkoituksenmukaisin lisäresurssein voidaan niin hyödyttää lapsia, tukea lasten vanhempia nykyistä varhaisemmin kuin kohentaa henkilöstön ammatillisuutta ja työhyvinvointiakin.

- Sekä päiväkodin pedagogista että  sosiaalipoliittista funktiota voidaan kehittää samanaikaisesti, Kaukoluoto korostaa.

****

Kaukoluodon monitieteinen tutkimusprosessi tuotti uusia kasvatussosiologisia käsitteitä ja malleja, kuten ”ihmiseltä-ihmiselle” kolmiulotteisen generatiivisen vuorovaikutustyön mallin ja lapsen toiminta- ja kasvuyhteisöjen lokaalis-globaalin mallin/teorian sekä monisubjektisen toimijuuden käsitteen.

YTM Eeva Kaukoluoto väittelee 4.6.2010 kello 12 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? - Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä" (Is early childhood day care possible? The research considering communal development of the early education.). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorio 1, Siltavuorenpenger 10 A .

Vastaväittäjänä on professori Juhani S. Lehto, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Elina Lahelma.

Väitöskirjaa myy Yliopistopaino.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5961-2.

31.5.2010 Milla Karvonen

Ajankohtaista

Väitökset

Tutkimustietojärjestelmä