Tutkimus Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi

-

Helsingin yliopisto on rehtorin päätöksellä sitoutunut opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista.

Toimintatavalla on käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa jo vakiintuneet perinteet. Ennakkoarviointia toteutettiin aikanaan epsykologian laitoksen, sittemmin koko tiedekunnan kattavassa tutkimuseettisessä toimikunnassa. Vuonna 2011 perustettiin laajapohjainen Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta, jonka tehtävä on tieteellisiin tutkimushankkeisiin liittyvien eettisten kysymysten käsittely ja lausunnon antaminen. Ei-lääketieteellisten tutkimusten tuominen ennakkoarviointiin ei ole lakisääteistä, mutta saattaa tulla tarpeelliseksi rahoittajan, oletetun julkaisufoorumin tai tutkimusluvan myöntäjän näin edellyttäessä tai tutkijan omasta aloitteesta.

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota:

  • tutkimuksen eettiseen hyväksyttävyyteen
  • tutkimuksen tieteelliseen tarkoituksenmukaisuuteen
  • tutkimuksen kohteena oleville henkilöille mahdollisesti aiheutuviin haittoihin ja epämukavuuksiin
  • tutkittaville annettavan informaation riittävyyteen ja ymmärrettävyyteen
  • tietosuojakysymyksiin.

Hakemukset toimitetaan Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalle.

Lääketieteellisten tutkimusten (kts. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999) eettinen ennakkoarviointi tehdään ensisijaisesti sen sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii, Helsingin seudulla HUS.

Linkkejä

Tutkimus Helsingin yliopistossa

Tutkimustietojärjestelmä

Tuhat

Väitökset