Suko

SUKO
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
FI-00014 Helsingin yliopisto

Sukupuolitietoinen koulutus -tutkimus- ja kehittämishanke

Tehostekuva

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Sukupuolitietoinen koulutus -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (SUKO) tavoitellaan koulutusta, jossa rakentuisi sukupuoli- ja erotietoista asiantuntijuutta yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarkoituksena on myös vahvistaa ja entisestään monipuolistaa käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tehtävää naistutkimusta. Hanke toteuttaa tasa-arvolakiin perustuvaa Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa.

Hanke on saanut rahoitusta tiedekunnalta sekä rehtorin yliopiston tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen osoittamasta rahoituksesta. Rahoituksen turvin hankkeelle on palkattu osa-aikainen koordinaattori. Hankkeen suunnitteluryhmästä on kasvanut hanketta toteuttava verkosto, johon kaikki ovat tervetulleita.

Tarkoituksena hyödyntää tehtyä koulutuksen ja sukupuolen tutkimusta tiedekunnan koulutuksissa

Sekä naistutkimuksen että koulutusta koskevan sukupuolten tasa-arvon kehittämistyön pioneereja ja asiantuntijoita työskentelee tiedekunnassa. Kasvatustieteen laitoksella toimii Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen (KUFE) ryhmä, jonka puitteissa tehty tutkimus on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta ja Helsingin yliopistolta useaan otteeseen (vastuullinen johtaja prof. Elina Lahelma). Ryhmän puitteissa tehty tutkimus on saanut kiitosta myös kansainvälisissä tutkimusarvioinneissa. Tarkoitus on tasa-arvosuunnitelman mukaisesti edelleen vahvistaa ja monipuolistaa tiedekunnassa tehtävää naistutkimusta sekä huolehtia sen jatkuvuudesta.

Kasvatustieteellinen naistutkimus tutkii erontekojen, erotteluiden, marginalisoitumisen ja ulossulkemisen prosesseja. Sen piirissä tarkastellaan sitä, miten ”normaali” ja ”erilainen” määrittyvät koulutuksen ja kasvatuksen sisällöissä sekä virallisissa ja informaaleissa käytännöissä, sekä miten ihmisten toimijuus ilmenee erontekojen ja yhteisyyden rakentamisessa. Erityisesti erilaisten erontekojen yhteenkietoutuminen on tarkasteltavana. Tällaisia ovat mm. sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden, sosiaalisen ja alueellisen taustan, tai seksuaalisen suuntautumisen kautta rakentuvat erot.

Tavoitteena rakentaa ja tiivistää laitosten välistä yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa

Hankkeen aikana pyritään muun muassa selvittämään, minkälaista ainesta tiedekuntamme koulutuksien tutkintovaatimukset nykyisellään antavat sukupuolitietoisuuden vahvistamiseksi ja millä tavoin niihin voisi edelleen sisällyttää kurssien sisältöjä tukevaa naistutkimuksellista teoretisointia. Hankkeessa on suunniteltu poikkilaitoksellisen sukupuolitietoisen opetussuunnitelmatyöryhmän perustamista.

Hankkeen aikana on sovittu soveltavan kasvatustieteen laitoksen sekä kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen opiskelijoiden mahdollisuudesta korvata tutkintojensa tiettyjä opintojaksoja kasvatustieteen laitoksen syventävien maisteriopintojen valinnaisella seminaarilla S 2.3 Kasvatustieteellinen naistutkimus. Suunnitteilla on myös laitosten välistä yhteistyötä aihealueella tehtävien opinnäytetöiden ohjaamisessa. 4. joulukuuta 2008 järjestetään tutkimuksellinen SUKO-seminaari.

Tiedottaminen, tiedonkeruu ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

Hankkeen on yleisesti tarkoitus informoida henkilöstöä ja opiskelijoita tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevasta tiedosta ja tutkimuksesta sekä laeista ja säädöksistä. Hanke myös tuottaa tietoa sekä laitosten ja tiedekunnan että koko yliopiston tasa-arvotyöhön.

Yliopiston tasa-arvosuunnitelman ja Suomen tasa-arvolain ohella hankkeen taustalla ovat myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistavoitteet, jotka on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan ja jotka edustavat Euroopan Unionin linjaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeessa tavoitellaan koulutusta, jossa rakentuisi sukupuoli- ja erotietoista asiantuntijuutta yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

SUKO ja yhteistyö

SUKO-hankkeella on myös tiedekunnan ulkopuolisia yhteistyötahoja. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön rahoittaman 1.4.2008 alkaneen kaksivuotisen valtakunnallisen kehittämis- ja tutkimushankkeen Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa (TASUKO) kanssa, jota koordinoidaan kasvatustieteen laitoksella. Lisäksi Suomen kasvatustieteellisessä seurassa toimiva erityisteemaryhmä Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen tutkimus (KAFE), Helsingin yliopiston tutkijaverkosto KOUKERO sekä kansainvälinen Gender and Education -tutkimusyhteistyö ovat SUKO:n yhteistyöverkostoja.

Tervetuloa mukaan hankkeeseen!

Lisätietoja:

jenni.helakorpi(at)helsinki.fi
pirkko.hynninen(at)helsinki.fi
elina.lahelma(at)helsinki.fi